Canea

Sektioner

Konsulttjänster inom Ledningssystem

En organisation har till sitt förfogande ett flertal verktyg och metoder för att styra och vägleda verksamheten i syfte att realisera strategin och uppnå de gemensamma målen. Dessa kan vara av både strukturell karaktär och verka genom den rådande organisationskulturen. I ett ledningssystem samlas dessa verktyg för att utgöra effektivt stöd och styrning för verksamheten.

Vad är ett ledningssystem?

Varje organisation har flera intressenter som ställer krav på organisationens agerande i olika frågor. Dessa intressenter utgörs av allt från kund och medarbetare till ägare, lagstiftare, kreditgivare, intresseorganisationer och samhällsmedborgare. Att hantera denna kravställning och samtidigt agera under marknadens konkurrens är en utmaning för alla företag. Ett ledningssystem, även kallat verksamhetssystem, är högsta ledningens verktyg för att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer. Systemet utgör samtidigt ett stöd för alla medarbetare i deras dagliga arbete.

Att aktivt arbeta med till exempel kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att skapa ett attraktivt företag ur både kund- och medarbetarhänseende. Ett företag som är väl fungerande och attraktivt för sina kunder ökar givetvis sina möjligheter till långsiktig lönsamhet. Konsekvensen för de företag som misslyckas är å andra sidan mycket kännbara och tar lång tid att reparera.

Arbetet med ledningssystem tar ofta avstamp och stöd i standarder och lagkrav.

 • ISO 9001 (kvalitet)
 • ISO 14001 (miljö)
 • AFS 2001:1 och OHSAS 18001 (arbetsmiljö)
 • ISO 26000 (socialt ansvar)
 • ISO/TS 16949 (fordon)
 • ISO 13485 (medicinteknik)
 • AS 9100 (flyg)
 • ISO 22000 / BRC (livsmedel) 
 • ISO 27001 (informationssäkerhet)
 • ISO 50001 (energiledning)
 • SOX (finans/ekonomi)

Effekter av ett väl fungerande ledningssystem

De positiva effekter som är att vänta efter implementeringen av ett väl fungerande ledningssystem är många. Dessa inkluderar förbättrad kvalitet, konkurrenskraft och kostnadseffektivitet, reducerad miljöpåverkan, ökad medarbetarnöjdhet och minskad sjukfrånvaro samt förbättrad image och trovärdighet.
För kvalitetsledningssystem, ett verksamhetssystem som uppfyller kraven i ISO 9001, har flera studier påvisat att det finns en koppling mellan certifiering och en högre lönsamhet samt ett högre företagsvärde. Även för ledningssystem inom andra områden är effekterna tydliga då systemen ger ledningen bättre verktyg för styrning och uppföljning.

CANEAs erbjudande

CANEA konsulter är experter på att införa och utveckla ledningssystem samt att genomföra relevanta verksamhetsanalyser för att utreda behov och omfattning av ett sådant projekt. Vår erfarenhet sträcker sig över hela processen från initiering och utbildning av ledningsgrupper till design och implementation av systemet samt revision av detsamma.
I flera fall finns redan ett ledningssystem på plats men systemet utgör inte det stöd för verksamheten vilket är syftet med ett välfungerande system. CANEA kan för dessa organisationer hjälpa till att utveckla ledningssystemet och realisera den potential som finns däri.
I projekten arbetar vi nära kunden för att säkerställa att ledningssystemen är anpassat till organisationens behov och att det finns en gemensam syn på ledningssystemet inom både ledning och organisationen som helhet. Detta är kritiska faktorer för en lyckad implementering.

Kan man påvisa med fakta att kvalitetsarbete är lönsamt?

Svar Ja! En studie som har gjorts på uppdrag av CANEA och Linköpings Universitet bevisar detta genom egna studier samt hänvisningar till andra studier. Läs "Effekter av kvalitetsledningsarbete enligt ISO 9000" här.


Konsult Ledningssystem
UtbProjektplanering

Införande av processorganisation inom tillverkningsindustrin

Casestudien beskriver hur CANEA hjälpte uppdragsgivaren med införandet av en processorganisation och återuppbyggandet av företagets ledningssystem.

Karl Hedman

Kontaktperson

Karl Hedman
Tel: +46 (0)10 459 00 03
Kontakta mig

 
CANEA Consulting Group
Tel +46 (0)10 459 00 00
Fax +46 (0)10 459 00 01

Packhusgatan 6
411 13 Göteborg Sweden

Folkungagatan 49
116 22 Stockholm Sweden

Jörgen Kocksgatan 1B
201 21 Malmö Sweden
Facebook