Tillbaka
Vad innebär regelefterlevnad för life science-företag?

Karriärvägarna som leder till området kvalitetssäkring är många. Det är inte ovanligt att kvalitetssäkringsdirektörer, chefer för efterlevnad, kvalitetschefer eller andra kvalitetsexperter flyttar mellan sektorer i samband med byte av arbete. Det finns nämligen ett antal gemensamma drag för yrket oavsett bransch. Kvalitetsexperternas uppgift är att se till att produkter är säkra att använda och fungerar som det är tänkt samt att utveckla rutiner och policyer för regelefterlevnad enligt gällande standarder. Den som går från till exempel livsmedelsindustrin till bioteknikbranschen kommer att känna igen sig i många av FDA:s (Food and Drug Administration) föreskrifter, men det finns vissa skillnader som man bör vara medveten om. 

Vad bör kvalitetsexperter från andra branscher känna till om reglerna inom life science? 

Den största skillnaden är omfattningen och detaljrikedomen i bestämmelserna. Life science-företag genomgår en rigorös granskning eftersom deras produkter kan ha en inverkan på liv eller död för användaren. Ju mer potentiellt farlig en produkt är, desto fler bestämmelser måste följas och desto fler revisioner kan behöva genomföras. FDA:s riktlinjer beskrivs i Code of Federal Regulations (CFR), Title 21. Särskilda delar av avdelning 21, till exempel del 11, handlar om elektroniska register och elektroniska signaturer och del 820 beskriver nuvarande god tillverkningspraxis (CGMP) för tillverkare av medicintekniska produkter i Nordamerika. 

Avdelning 21 CFR del 11 Elektroniska register och elektroniska signaturer 

Det är inte bara kvalitetsexperter som kommer att vara särskilt intresserade av del 11, utan även IT-avdelningar. Del 11 handlar om användning och tilldelning av elektroniska signaturer samt dokumentsäkerhet och säger i princip att man ska kunna identifiera vem som lägger in data. Life science-företag måste se till att de dokument som används är de senast utgivna versionerna och att det finns en tydlig verifieringskedja – vem som ändrat i ett dokument, när det skett, vad som ändrats och varför. Revisorerna kommer att titta på validering, verifieringskedjan, kopior och lagring av dokument.  

21 CFR del 11 omfattar validering, tidsstämplar, underhåll av elektroniska register och elektroniska kopior. Begränsning av systemåtkomst för behöriga personer, användning av operativa system samt kontroller av behörighet och utrustning är viktiga. Det är nödvändigt att fastställa att de personer som utvecklar, underhåller eller använder de elektroniska systemen har rätt utbildning, träning, erfarenhet och behörighet för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Avdelning 21 CFR del 820 God tillverkningspraxis 

21 CFR del 820 ger vägledning för nuvarande god tillverkningspraxis (CGMP), särskilt för företag som tillverkar medicintekniska produkter. Det omfattar metoderna som används i anläggningarna och kontrollerna för utformning, tillverkning, förpackning, märkning, lagring, installation och service av alla färdiga produkter avsedda för mänsklig användning. Alla processer som rör produkterna i ett kvalitetsledningssystem (QMS) måste dokumenteras.  

För life science-företag kommer validering av kvalitetsprocesser förmodligen att vara den enskilt största kostnaden när det gäller system och processer. Om en viss process är förknippad med allvarliga risker, blir valideringen mer omfattande, och motsatt – om risken är liten, blir valideringen mindre omfattande. Behovet av att låta valideringskonsulter se över ett kvalitetssystemet inför en revision beror på hur allvarlig risken är. 

gratis guide life sciences eQMS
Vad krävs för att klara en granskning i Nordamerika? 

Först och främst behöver man vara förberedd. Inspektörerna behöver inte meddela sin ankomst i förväg, utan kan ge sig till känna först när de anländer. En inspektion, som kan ta en arbetsvecka i anspråk, är tids- och resurskrävande både före och under genomförandet, eftersom inspektörerna ska tas om hand, samt efteråt om det är mycket som måste åtgärdas.  

När FDA genomför en inspektion letar inspektörerna efter ett antal specifika komponenter i kvalitetsledningssystemet. Några exempel är: 

  • Kvalitetspolicy: det ska finnas en kvalitetspolicy för varje verksamhet på plats. 
  • Interna revisioner  inspektörerna kommer att vilja försäkra sig om att ni inte bara genomför interna revisioner utan att det också finns standardrutiner för ändamålet. 
  • Kvalitetsplan – inspektörerna kommer att vilja se en lista med kvalitetsmål. 
  • Rutiner för korrigerande och förebyggande åtgärder (CAPA) – inspektörerna kommer att ta reda på om ni anstränger er för att undersöka och åtgärda kvalitetsproblem för att förhindra att de upprepas. 
  • Riskanalys inspektörerna kommer att undersöka om ni har infört alla lämpliga system för riskövervakning och om ni rutinmässigt bedömer relevanta risker inom verksamheten.
  • Utbildningsprocedurer 
  • Valideringsrapporter för tillverkningsprocesser 
  • Granskningar av produkt- och processprestanda – utöver andra interna revisioner kommer inspektörerna att vilja undersöka om ni rutinmässigt granskar era produkters prestanda samt processerna som används för att framställa dem. 

Utlösande faktorer och konsekvenser av en revision  

Ju större risk som är förknippad med en viss produkt, desto oftare kommer revisioner att utföras. De kan genomföras på grund av kundklagomål eller för att det är dags för en rutinmässig granskning. Ett enkelt revisionsscenario kan vara att man ombeds att ta fram den aktuella versionen av ett processdokument, vilket kan vara mer problematiskt än man tror. Om man till exempel inte har standardrutiner (SOP) i ett elektroniskt system, kan pappersversionen visa sig vara gammal, vilket räknas som en avvikelse. Som ett resultat av detta kommer revisionsresultaten att klassificeras som mer eller mindre allvarliga och måste rättas till och följas upp. 

Man måste kunna bevisa för FDA att man har ett förfarande för att förhindra att det händer igen. Ett sätt att undvika detta misstag är att se till att alla vet var de kan hitta den senaste standardrutinen (SOP). SOP:n måste beskriva och dokumentera att man gör exakt det man sagt att man skulle göra. Revisorer kan till exempel be en maskinoperatör att hitta den senaste standardiserade arbetsrutinen eller det senaste säkerhetsdatabladet. Operatören måste veta var det finns och hur han eller hon ska finna det. Varje revision har olika syften och revisorn letar ibland efter specifika saker. 

En revision kan också resultera i ett varningsbrev från FDA. Om ett företag har fått ett varningsbrev är det sannolikt att en ny revision står för dörren. För att utfärda ett "Warning Letter Close-out Letter" kommer FDA att genomföra en revision för att se till att de korrigerande åtgärderna har vidtagits av företaget och verifierats av FDA.  

En revision kan också utlösas av en MDR eller eMDR (elektronisk rapportering av medicintekniska produkter). Företaget rapporterar MDR:en till FDA som en "negativ händelse för medicinsk utrustning".  

Några grundläggande råd 

Om man som kvalitetsexpert går från en annan bransch till life science, bör man som en av de första sakerna man gör se till att kraven på kvalitet, CGMP och regelefterlevnad är anpassade till och stödjer varandra.  

För det andra ska du prata med dina laboratoriekollegor och de personer som tillverkar produkten. De kommer att kunna hjälpa dig att hitta problemen och berätta om inspektioner på produktionslinjen.  

Allt detta kan tyckas överväldigande, men moderna och kraftfulla verktyg som eQMS är ett stort stöd i detta arbete