Hoppa till huvudinnehåll

Energi & Miljö

Möt framtidens krav nu – med ett modernt ledningssystem

Kommunala energibolag står inför en omvandling, med ökade krav på hållbarhet och minskad miljöpåverkan samt ökade krav på digitalisering. Det är en utmaning att klara myndighetskrav och mål för informationssäkerhet för samhällsviktiga funktioner. CANEA ONE hjälper er med alla dessa krav i ett integrerat ledningssystem, som är byggt för dessa ändamål från grunden.
En helhetslösning för ert ledningssystem

CANEA ONE är byggt för att möta kraven i till exempel ISO 9001, 14001, 45001 och 27001 och möjliggör ett brett engagemang i ett levande ledningssystem.

Ett beprövat stöd som passar er

Många års erfarenhet att möta energibolags behov gör att vi kan erbjuda ett anpassat och effektivt system utifrån era behov.

Systematiskt förbättringsarbete

Varje medarbetare och avdelning arbetar mot de gemensamma målen i ett samordnat förbättringsarbete för att nå varaktiga och mätbara förbättringar.

Enkelt att möta kraven

Systemets tydliga struktur och styrning hjälper er att leva upp till kraven i Arkivlagen, GDPR, Offentlighets- och sekretesslagen och NIS-direktivet.

Effektivisering genom digitalisering

Digitaliseringen gör det lättare för alla att fullt ut förstå och följa processerna och att snabbt ta till sig förändringar. Bättre styrning, mindre administration och mer tid till verksamheten.

Minskad komplexitet – ökad användarvänlighet

CANEA ONE samlar all information i en enda plattform och presenterar informationen utifrån den enskilde medarbetarens roll så att den är lätt att ta till sig.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Vare sig det är renhållning, återvinning, bredband, TV, elnät, elhandel, vatten, avlopp, fjärrvärmeproduktion och -distribution, vindkraft, solenergi eller elbilsladdning möter Sveriges kommunala energibolag varje dag väldigt centrala delar av alla kommuninvånares behov.

Utmaningar

Integrerat ledningssystem

Energibolag möter ökade krav från medarbetare och allmänhet att digitalisera sin verksamhet. Samtidigt ökar kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetandet. För att möta denna utvecklig vill många organisationer certifiera sig enligt till exempel ISO 9001, 14001, 45001, 27001, vilket i sin tur ökar behovet av enhetliga och integrerade ledningssystem.

Transparens och att visa vad som görs

Ökade krav på transparens och ett tydligt förbättringsarbete, inte minst ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, ställer också ökade krav på att ha gemensamma system som kan samordna förändringar och därefter samla in och åskådliggöra informationen.

Myndighetskrav

Samtidigt ökar kraven på att skydda känslig information i systemen och det blir allt viktigare att kunna säkerställa medborgarnas integritet. Därtill måste rätt uppgifter kunna lämnas ut på begäran och inom rimlig tid. Det är inte enkelt att leva upp till kraven i Arkivlagen, GDPR, Offentlighets- och sekretesslagen och NIS-direktivet.

Divergerande verksamhet

En utmaning i detta är att energibolag innefattar vitt skilda verksamheter som var och en ska leva upp till kraven på sina sätt och både få utrymme att vara olika men också samordnas centralt så att alla även gemensamt uppfyller kraven och drar åt samma håll.

Projektdrivet

Energibolag driver stora delar av sin verksamhet i projektform. Det ställer också stora krav på samordnade arbetssätt och kommunikation både internt och externt med entreprenörer. Dessutom måste ändringshanteringen i projekten styras och dokumenteras så att allt blir tydligt. Utöver det kan resursplaneringen och den ekonomiska uppföljningen av många pågående projekt vara en utmaning i sig.

Vi använder CANEA ONE

CANEA ONE används av flera etablerade bolag inom Energi och Miljö.

Borås Energi och Miljö hanterar hela verksamheten med CANEA ONE

Effektivare och gemensamma arbetssätt, ökat kundfokus och en tydlig styrning gentemot övergripande uppdrag och strategier: Borås Energi och Miljö hamnade i en fas där de behövde ta fram ett verksamhetssystem.

Fortum Recycling & Wastes användning av CANEA ONE: Ett system - tre länder

Som ett multinationellt företag aktivt inom avfallshanteringsbranschen behöver Fortum Recycling & Waste ett system för EHSQ-management som kan hantera alla deras ärenden och dokument, samtidigt som det visar rätt information på rätt språk till rätt person.

Användningsområden

Ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av alla delar i ledningssystemet – väl anpassat för energibolag.
functions

Integrerat ledningssystem

Vi ger er ETT integrerat ledningssystem som hjälper er att leva upp till kraven i de olika ISO-standarderna. Laglistor och rapporter för ISO14001 samsas på ett naturligt sätt med riskhantering, leverantörshantering och uppfyllnad av kraven i Appendix A för ISO 27001, och allt hittas utifrån det gemensamma gränssnittet och användarnas rollbaserade startsidor. Genom att kraven naturligt kopplas ihop med till exempel vilken process och vilka dokument de hör till, och vilka åtgärder som är vidtagna, är det lätt att efterleva standarderna och klara en revision.

Myndighetskrav

Myndighetskraven uppfylls naturligt genom att systemet från början är uppbyggt för denna typ av styrning med spårbarhet, sökbarhet, rollstyrning och många andra mekanismer. Det gör att användaren får den information den behöver och har rätt att se utifrån dokumentens informationsklassning och till exempel användarens behörighet, roll och avdelning.

Dokumenthantering och diarieföring

De styrande och stödjande dokumenten i ledningssystemet får stöd för hela sin livscykel. Här innefattas exempelvis styrt framtagningsflöde, versionshantering med ändringsspårning, behörighetsstyrning, åtkomst, informationsklassning, lagring och gallring. Kan även användas för diareföring.

Förbättringsarbete

Det löpande förbättringsarbetet samordnas på ett enkelt sätt genom effektiv hantering av förslag, revisioner, avvikelser och tillbud så att varje medarbetare ser sin del och hur var och en kan påverka och bidra till helheten i det gemensamma förbättringsarbetet och sedan få ett kvitto på framstegen som görs.

Mobilitet

Era medarbetare som är ute i fält får också ett väl anpassat stöd i ett responsivt gränssnitt så att de kan få den information de behöver, och fullgöra sina uppgifter obehindrat, även när de inte är på kontoret.

Projekt med styrning och översikt

Med vårt projektverktyg får projektgruppen en gemensam samarbetsyta och ett naturligt sätt att styra gemensamma arbetssätt och säkra erfarenhetsåterföring. Både den interna och externa kommunikationen styrs naturligt utifrån projektet. Ändringshanteringen i ”ätor” får en tydlig styrning och säkrar effektiv uppföljning med entreprenörer. Resursplaneringen och den ekonomiska uppföljningen över flera projekt, och över tid, blir också översiktlig och det blir lättare att prioritera rätt och hela tiden se hur projekten går totalt sett.

"Vi har fått fantastisk återkoppling från användarna när det gäller visualiseringen av projekt och analysverktyget med tydlig grafik."

Jan-Erik Schrader, Project Portfolio Management, E.ON Germany

Några av våra kunder

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta vår branschexpert:

Sven Krig
Key Account Manager
Tel: 010 459 00 94
Kontakta via e-post

Eller anmäl dig till våra webinarier