Hoppa till huvudinnehåll IT-lösning för Offentlig Sektor

Offentlig sektor

Tillsammans bygger vi morgondagens samhälle

Genom digitalisering, utbildning och beprövad metodik skapar vi förutsättningar för ökad transparens, minskad administration och ett mer systematiskt arbete inom offentlig sektor.
Effektivisering genom digitalisering

För framtidens förvaltningar erbjuder vi ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet. Det leder till bättre styrning, mindre tid på administration, mer tid till verksamheten och medborgarna!

Stöd i vardagen

Nyckeln till ett väl fungerande ledningssystem är att medarbetarna känner sig ha förtroende, kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Därför har vi skapat ett ledningssystemsstöd som är lättarbetat och intuitivt, stödjer lagar och förordningar och som är lätt att förvalta.

Ständigt förbättringsarbete

Tillsammans med kommuner, stat och landsting har vi lyckats skapa effektiva ledningssystem och arbetssätt med systematiskt förbättringsarbete. Genom rätt kombination av metodik, kompetens och verktyg blir förändringarna varaktiga.

Strömlinjeformade arbetssätt

Öka förmågan att leverera bra projekt med projektmodeller, portföljhantering och all projektinformation samlad på en plats. Automatisera arbetsgången i processerna och säkra att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Den offentliga sektorn i Sverige består av kommuner, stat och landsting. Tillsammans med de offentligt ägda företagen och affärsverken sysselsätter den dryga 1,5 miljoner människor, främst inom områdena socialt skydd, offentlig förvaltning, hälso-och sjukvård, utbildning och försvar. Sveriges offentliga sektor är idag den sjätte största inom Europeiska Unionen.

Utmaningar

Digitaliseringen pågår för fullt. Sverige står samtidigt inför en stor utmaning kopplat till den demografiska utvecklingen då färre ska försörja fler. Stora effektiviseringar behövs och kan nås om vi använder digitaliseringens möjligheter kombinerat med nya arbetssätt. Genom förbättrade beslutsstöd, automatisering och smartare informationshantering kan resurser frigöras till där de behövs mest, för att skapa ökat värde och verksamhetsnytta. I en undersökning som SKL låtit göra 2016 svarar endast två av tio medborgare att de tycker kommuner och landsting lever upp till förväntningarna inom området digitalisering och det är tydligt att det finns ett stort gap att fylla.

CANEAs lösning

För att stödja kommuner, landsting och regioners verksamhetsutveckling och digitalisering har vi utvecklat CANEA ONE. En beprövad IT-lösning, från strategi till genomförande ur ett ledningssystemperspektiv. Byggt för att stödja och koppla ihop den strategiska planeringen och den operativa verksamheten på ett unikt sätt. Systemet hjälper er att transformeras till en mer digital organisation med effektivare informationsflöden, bättre stöd och styrning samt ökad transparens inklusive involvering av både politiker, medarbetare och medborgare.

CANEA ONE är utvecklat med 20 års erfarenhet av ledningssystem, designat för att snabbt komma igång med, vara lätt att använda och enkelt att underhålla. Systemet kommer med helt färdiga och integrerade funktioner för bland annat strategisk verksamhetsplanering och aktivitetsplanering, projekthantering, dokument- och ärendehantering samt e-tjänster.

CANEA har stor erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och vi har framgångsrikt levererat över 300 införandeprojekt av CANEA ONE varav flera till landets kommuner och landsting.

Vi använder CANEA ONE

CANEA ONE används av flera kommuner, statliga verk och landsting.

Räddningstjänsten Enköping- Håbo brinner för CANEA ONE

Att jobba inom räddningstjänsten innebär fysiskt arbete med en organisationsstruktur där heltids- och deltidsbrandmän är utspridda geografiskt, vilket kräver ett enkelt och lättillgängligt IT-stöd som alla kan ta del av.

Borås Energi och Miljö hanterar hela verksamheten med CANEA ONE

Effektivare och gemensamma arbetssätt, ökat kundfokus och en tydlig styrning gentemot övergripande uppdrag och strategier: Borås Energi och Miljö hamnade i en fas där de behövde ta fram ett verksamhetssystem.

Användningsområden

Ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet.
functions

Ledningssystem

En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende, kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten och ha kännedom om organisationens arbetssätt samt kunskap om de resultat som ska uppnås. För att hålla en bra kvalitet är IT-stöd en förutsättning för enkel åtkomst och effektiv hantering av alla styrande dokument såsom rutiner, checklistor, blanketter, policies och mallar.

Projekt- och portföljhantering

Projektverktyget skapar kontroll över alla era investeringar och utvecklingsprojekt där det är enkelt att se progress, resurser och prioritera bland samtliga projekt i verksamheten. Projektverktyget är en förutsättning för ett standardiserat projektarbetssätt i verksamheten med smart funktionalitet för hantering av projektmodeller, grindar, mallar och beslut. Det blir enkelt att kommunicera och involvera externa entreprenörer i projektet.

Processmodellering

Genom att kartlägga och beskriva processer framträder en bild av ”hur” saker görs och vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som behov av samverkan med andra finns. Med hjälp av systemet kan ni enkelt modellera och kommunicera processerna och göra dem klickbara i hierarkier så att alla förstår. Enkelheten i processverktyget gör även att ni löpande kan hålla processerna uppdaterade och aktuella.

Strategisk planering

CANEA ONE stödjer offentlig sektor med strategisk planering. Genom initiativ, aktiviteter, processer och arbetssätt kopplas strategin till den operativa verksamheten på ett unikt sätt. Digitalisera hela styrmodellen genom att skapa och kommunicera strategi och vision visuellt. Förtydliga och följ upp långsiktiga mål och tillhörande balanserade styrkort med KPI:er för exempelvis medborgare, ekonomi, medarbetare och processer.

E-tjänster

Med funktionalitet för e-tjänster kan ni skapa tjänster av högre kvalitet och underlätta dialogen och interaktionen med medborgare och externa intressenter. Exempel på e-tjänster vi levererar är synpunktshantering, beställningar, bygglov, anmälningar, hantering av hyresprocessen och andra administrativa processer. Systemet gör det enklare för alla att interagera i processen, ger minskat strul och administration samt ger en mycket bättre efterlevnad och överblick i processen.

Avtalshantering

Få fullständig kontroll och bra sökbarhet på alla era personalavtal, sekretessavtal, leverantörsavtal, hyresavtal mm. CANEA ONE ger er en samlad överblick över alla avtal och notifierar er när de behöver följas upp med larm och påminnelsefunktionalitet. Systemet styr även med behörighet vem som kan se och ändra i avtalen och ger er samtidigt fullständig versionshistorik och ändringshistorik som är direkt spårbar med elektroniska signaturer. Även stöd för avtalsmallar med förifyllda texter.

"Det var nog ingen som riktigt trodde att införandet skulle kunna genomföras på så kort tid. CANEA har varit väldigt flexibla och vi kände att vi fick stor hjälp ända in i mål."

Carina Johansson, Applikationsspecialist, Västra Götalandsregionen

Några av våra kunder

  • Några av våra kunder
  • Några av våra kunder

Läs mer

CANEA ONE kan avropas direkt via Kammarkollegiets ramavtal ”Kontorsstöd”, genom en förnyad konkurrensutsättning. Mer information kan fås genom att kontakta oss eller via den här länken.

Vill du veta mer?

Kontakta vår branschexpert:

Erik Carlsson
Key Account Manager
Tel: 010 459 00 16
Kontakta via e-post

Eller anmäl dig till våra webinarier