Hoppa till huvudinnehåll

Tillverkningsindustri

Effektivitet och förbättringsförmåga är nyckeln till lönsamhet

Genom digitalisering, utbildning och beprövad metodik skapar vi förutsättningar för effektivitet och ett systematiskt förbättringsarbete för ökad lönsamhet.
Effektivisering genom digitalisering

För framtidens tillverkande industrier erbjuder vi ett komplett digitalt ledningssystem för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet. Det leder till ökad konkurrenskraft, lägre kvalitetsbristkostnader, bättre styrning och minskad tid på aktiviteter som inte skapar värde.

Stöd i vardagen

Nyckeln till ett väl fungerande ledningssystem är att alla medarbetare i hela organisationen har förtroende, kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Därför har vi skapat ett ledningssystemsstöd som är lättarbetat och intuitivt. Det stödjer också lagar och förordningar och inkluderar alla avdelningar i tillverkningens hela värdekedja.

Ständigt förbättringsarbete

Tillsammans med företag inom tillverkningsindustrin har vi skapat effektiva ledningssystem och arbetssätt med systematiskt förbättringsarbete. Genom rätt kombination av metodik, kompetens och verktyg blir förändringarna varaktiga och resultaten mätbara. Vi gör det lätt att mäta, övervaka och förbättra processer, registrera avvikelser och genomföra revisioner på ett strukturerat sätt med processer och verktyg såsom: Kundreklamationer, Leverantörsreklamationer, Internrevisioner, Förbättringsförslag, Processkartläggning/mätning, 8D, PDCA och DMAIC

En helhetslösning för kvalitetssäkring

CANEA ONE erbjuder en digitaliserad helhetslösning som är anpassad efter behoven inom tillverkningsindustrin. Med rätt integrerat stöd för s.k. Core Tools och processer för kvalitetsarbetet är man väl rustad för att möta ökande krav och konkurrens på marknaden, såsom: PPAP, APQP, FMEA, LPA, SPC och MSA.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Den industriella tillverkningen av produkter och komponenter är basen i svensk export, historiskt mycket framgångsrik och en avgörande förutsättning för landets tillväxt. En hög innovationsgrad samt en långt driven produktivitet är två starka argument till våra internationella framgångar.

Utmaningar

Svensk tillverkningsindustri har på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklat kunderbjudanden till ett ökat innehåll av tjänster som är knutna till de traditionella produkterna, exempelvis i form av service, support och utveckling. Erbjudandena blir inte bara mer kompletta utan ökar även företagens differentieringsmöjligheter samtidigt som gränsytan kund/leverantör både blir bredare och djupare. Detta är strategiskt avgörande i en omvärld med stenhård konkurrens, högre kvalitetskrav och ofta med en ökad grad av komplexitet inom leverantörskedjorna. Internationaliseringen ändrar skepnad och följer inte längre några givna mallar, vilket ställer högre krav på företag att finna sin optimala väg för att nå ut i världen och hela tiden kunna justera verksamhet.

CANEAs lösning

CANEA ONE är utvecklat med 20 års erfarenhet av ledningssystem, designat för att snabbt komma igång med, vara lätt att använda och enkelt att underhålla. Systemet kommer med helt färdiga och integrerade funktioner för bland annat integrerad hantering av strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. Helt enkelt effektiv verksamhetsledning.

CANEA har i över 20 år arbetat tillsammans med den tillverkande industrin och vi har framgångsrikt levererat över 300 införandeprojekt av CANEA ONE varav majoriteten inom branschen.

Vi använder CANEA ONE

CANEA ONE används av flera väletablerade bolag inom tillverkningsindustrin.

Affärsnyttan ökar för Gränges med integrerat verksamhetssystem

Gränges är ett aluminiumföretag inom tillverkningsindustrin. Varannan bil som produceras i dag innehåller material som bolaget tillverkat. I det omfattande arbetet med IATF-certifiering hade de stor nytta av sitt verksamhetssystemstöd från CANEA. ”Det gav oss en tydlig överblick”, säger Lena Rollmar, kvalitetschef på Gränges Europe.

Alfdex växer med bättre överblick och kontroll

Alfdex AB är världens ledande leverantör av högeffektiva lösningar för rengöring av vevhusgaser från dieselmotorer. Som en underleverantör inom tung fordonsindustri måste Alfdex leva upp till högt uppsatta krav och standarder, bland annat IATF och ISO. Tack vare CANEA ONE möter de kraven, och får dessutom bättre överblick och kontroll på hela verksamheten. En bra grund för fortsatt tillväxt.

Funktioner

Ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet.
functions

Ledningssystem

En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende, kunskap att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en måste därför se sin roll i helheten och ha kännedom om organisationens arbetssätt samt kunskap om de resultat som ska uppnås. För att hålla en bra kvalitet är IT-stöd en förutsättning för enkel åtkomst och effektiv hantering av alla styrande dokument såsom rutiner, checklistor, blanketter, policies och mallar.

Projekt- och portföljhantering

Projektverktyget skapar kontroll över alla era kund och utvecklingsprojekt där det är enkelt att se progress, resurser och prioritera bland samtliga projekt i verksamheten. Projektverktyget är en förutsättning för ett standardiserat projektarbetssätt som t.ex. APQP i verksamheten med smart funktionalitet för hantering av projektmodeller, grindar, mallar och beslut. Det blir enkelt att kommunicera och involvera externa entreprenörer i projektet med delad information, dokument och planer där allt finns uppdaterat, tillgängligt och strukturerat på en plats. Enkelt att tillgodose kraven enligt IATF.

Processmodellering

Genom att kartlägga och beskriva processer framträder en bild av ”hur” saker görs och vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som behov av samverkan med andra finns. Med hjälp av systemet kan ni enkelt modellera, kommunicera och göra processerna klickbara i hierarkier så att alla förstår. Enkelheten i processverktyget underlättar uppdatering av processerna, mätning och styrning.

Mäta processer

Industrin är idag starkt konkurrensutsatt. Det är nödvändigt att hela tiden ha full kontroll på hur processerna presterar och var man skall lägga sina resurser för förbättring och effektivisering. Att ha en övergripande plan och ett tydligt mål med vad man vill uppnå med processerna är nödvändigt. Förutsättningarna för att kunna mäta processer är att man har ett standardiserat arbetssätt och en fix mätpunkt att utgå ifrån. CANEA ONE har nu möjlighet att konfigurerar och administrera mål och tydligt mäta och visualisera hur processmålen uppfylls direkt i processkartorna. Det ger en tydlighet för alla som är delaktiga i processen och underlättar orsaksanalyser och beslut om rätt åtgärder i verksamheten.

Ärendehantering

Genom att digitalisera och skapa körbara processer får du en bättre handläggning och koll på läget. Ett processtöd som hela tiden anpassas till förändrade behov och krav ger dig optimala förutsättningar. Automatiserar arbetsgången i processerna och säkrar att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information. Oslagbar överblick över processerna i realtid, med överskådliga rapporter och diagram. Sammantaget är detta grunden för ett effektivt förbättringsarbete och ett verktyg för att involvera era leverantörer och kunder i era processer.

Strategisk planering

CANEA ONE stödjer tillverkande industrin med strategisk planering. Genom initiativ, aktiviteter, processer och arbetssätt kopplas strategin till den operativa verksamheten på ett unikt sätt. På så vis skapas den röda tråden från strategisk till taktisk och operativ nivå. Digitalisera med hjälp av verktyget hela styrmodellen genom att skapa och detaljera en digital version av strategin inklusive vision, långsiktiga mål och tillhörande balanserade styrkort med KPI:er och mätetal för både medarbetare, processägare och ledning.

"CANEA Workflow är ett flexibelt och brett ärendehanteringssystem i frontlinjen och CANEA har en aggressiv utvecklingsplan som vi varit med och påverkat till viss del. För övrigt är kopplingen mellan ärendehanteringen, dokumenthanteringen och projektverktyget i CANEA ONE utmärkt!"

Jonas Wallman, Global Improvement Agent, Husqvarna

Några av våra kunder

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta vår branschexpert:

Thomas Branander
Tel: 010 459 00 24
Kontakta via e-post