Hoppa till huvudinnehåll

Transport och logistik

Bygg grunden för framtidens logistik i ledningssystemet

Hela transport- och logistikbranschen är under förändring. Affärsmodellerna utvecklas, e-handeln växer kraftigt och kundernas krav på effektiva transporter och leveranser ökar. Samtidigt är hållbarhet och klimat viktiga frågor för alla aktörer i branschen. Ett väl fungerande ledningssystem skapar rätt förutsättningar för att ni ska kunna erbjuda morgondagens konkurrenskraftiga logistiklösningar.
Effektivisering

Med CANEA ONE kan ni förenkla vardagen genom effektiv dokument-, process- och ärendehantering. Skapa full kontroll på era reklamationer eller styrande dokument genom att konfigurera systemet så att det passar era behov. För enskilda medarbetare blir det lätthanterligt eftersom det går att ställa in så att var och en enbart hanterar de processer som är centrala i varje roll.

Digitalisera era processer

För att ha väl fungerande processer i ett IT-system krävs flexibilitet; det måste gå att anpassa och förändra ärendeflöden löpande. Med CANEA Workflow kan ni fritt styra flöden efter era behov. I transport- och logistikbranschen blir förbättringar av ärendeflöden inom reklamationer, avvikelser, revisioner och risker ofta extra viktiga.

Ständigt förbättringsarbete

Med CANEA ONE kommer ni enkelt kunna följa upp era ärenden på detaljnivå. I systemets ärendevy väljer ni att visa just den information som är viktig för er. Det finns även en inbyggd analysmotor där all metadata i samtliga ärenden kan analyseras i grafer eller exportmallar. Analysmotorn är enkel att konfigurera och förändra och kan placeras på dashboards för fullständig kontroll över era processer i realtid.

Anpassat och beprövat stöd

CANEA ONE ger er ett användarvänligt och komplett stöd för behoven inom logistik- och transportbranschen. Bland annat finns smidiga funktioner för hantering av lokala och globala reklamationer samt avvikelser. Vi på CANEA hjälper idag företag inom samtliga transportsektorer: Vägtrafik, Bantrafik, Sjöfart och Luftfart.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

Våra ekonomier och våra liv är idag beroende av effektiv förflyttning av varor och människor. En förflyttning som består av komplexa transport- och logistikkedjor. Organisationer som verkar i dessa kedjor har idag ökat tryck på sig för att ge större kostnadseffektivitet, ökad transparens och mer hållbarhet.

Utmaningar

Alla segment inom svensk logistik- och transportmarknad har stora utmaningar när det gäller klimat- och miljöfrågor. Kunderna har höga krav på miljövänliga transportalternativ, vilket i sin tur ställer krav på att företagen har väl fungerande processer i ett kvalitetssäkrat ledningssystem. Certifiering blir också allt viktigare för att kunna bedriva ett kvalitativt förbättringsarbete och för att kunna påvisa medvetenhet om kunders krav.

En annan utmaning för företag i transport- och logistikbranschen är den ökande andelen av e-handel. Privatpersoner ställer idag stora krav på tid och kvalitet, och inte sällan riktas missnöje mot logistikföretagen när förväntningarna inte uppnås. Det gör att transportföretagen får brottas med en ökande ström av klagomål på förseningar, skadat gods eller bristfällig kommunikation. En smidig och effektiv ärendehantering är a och o för att bemöta utmaningen.

CANEAs lösning

För att lyckas bedriva verksamheten effektivt, men också för att förbättra den, krävs ett affärsdrivet ledningssystem. I stället för den traditionella, kravdrivna synen på ledningssystem, ger CANEA ONE er en plattform för att arbeta mer affärsdrivet där medarbetare, arbetssätt och ständiga förbättringar sätts i fokus. Det är ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet. Systemet passar utmärkt för transport- och logistikbranschen tack vare bland annat smidiga lösningar för reklamationshantering, avvikelsehantering och dokumenthantering.

CANEA ONE är designat för att snabbt komma igång med, vara lätt att använda och enkelt att underhålla. Systemet kommer med helt färdiga och integrerade funktioner för bland annat hantering av strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. Samtliga delar i systemet kan konfigureras för att matcha era processer och kan med enkelhet förändras i takt med att ni förändrar er verksamhet. Det ger er en oslagbar överblick av hur era processer ser ut idag, hur det går och vad som behöver förändras för att förbättra er organisation.

Vi har i över 20 år arbetat tillsammans med våra kunder och har framgångsrikt levererat hundratals införandeprojekt av CANEA ONE.

Systemstöd från CANEA klarar högt ställda krav från flygbolaget BRA

BRA grundades 2016 genom sammanslagning av 13 olika bolag. Fem olika systemstöd skulle då överges för ett nytt gemensamt. Efter benchmarking mot skräddarsydda stöd för flygbranschen föll valet på CANEA ONE.

Läs mer

MTR utmärker sig med högsta kvalitet

MTR i Stockholm tog 2009 över driften av tunnelbanetrafiken och har sedan flera år använt sig av CANEAs programfamilj som stöd för sitt integrerade verksamhetssystem.

Läs mer

Funktioner

Ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet.
functions

Dokumentstyrning

För att hålla bra kvalitet är IT-stöd en förutsättning för enkel åtkomst och effektiv hantering av alla styrande dokument såsom rutiner, checklistor, blanketter, policies och mallar. CANEA ONE erbjuder dokumenthantering i ett livscykelperspektiv med full kontroll över dokumenttypers remissflöden, roller och metadata. Systemet har full versionskontroll och spårbarhet av samtliga dokument. Systemet säkerställer även att medarbetarna enbart kan se dokument av rätt version och dokument som de har rättighet att se.

Projekt- och portföljhantering

Projektverktyget skapar kontroll över alla era kund- och utvecklingsprojekt där det är enkelt att se progress, resurser och prioritera bland samtliga projekt i verksamheten. Projektverktyget är en förutsättning för ert projektarbetssätt i verksamheten med smart funktionalitet för hantering av projektmodeller, grindar, mallar och beslut. Det blir enkelt att kommunicera och involvera externa entreprenörer med delad information, dokument och planer där allt finns uppdaterat, tillgängligt och strukturerat på en plats.

Processmodellering

Genom att kartlägga och beskriva processer framträder också en bild av ”hur” saker görs och vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar det finns behov av samverkan. Med hjälp av systemet kan ni enkelt modellera, kommunicera och göra processerna klickbara i hierarkier så att alla förstår. Det ger medarbetare insikt om hur de ska agera i olika steg i processen. Enkelheten i processverktyget underlättar uppdatering av processerna, mätning och styrning. Dessutom kan ni länka till dokument och dokumentvyer så att medarbetare enkelt kommer åt rätt version av dokument.

Ärendehantering

Genom att digitalisera och skapa körbara processer får du en mycket bättre handläggning och koll på läget. Ett processtöd som hela tiden anpassas till förändrade behov och krav ger dig optimala förutsättningar, automatiserar arbetsgången i processerna och säkrar att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information. På så vis får du oslagbar överblick över processerna i realtid, med överskådliga rapporter och diagram. Dessutom är det ett smidigt sätt att involvera era leverantörer och kunder i processerna.

Strategisk planering

CANEA ONE stödjer ert företag med strategisk planering. Genom initiativ, aktiviteter, processer och arbetssätt kopplas strategin till den operativa verksamheten på ett unikt sätt. Det blir enklare att se den röda tråden från strategisk till taktisk och operativ nivå. Med hjälp av verktyget kan ni digitalisera hela styrmodellen och skapa och detaljera en digital version av strategin inklusive vision, långsiktiga mål och tillhörande balanserade styrkort med KPI:er och mätetal för både medarbetare, processägare och ledning.

Ständiga förbättringar

Med hjälp av CANEA ONE får ni ett komplett stöd för all typ av förbättringsarbete inom hela företaget. Här kan ni rapportera och hantera exempelvis förbättringsförslag, revisioner, avvikelser, reklamationer, skyddsronder och olyckor/incidenter i ett och samma system. Flexibiliteten i CANEA ONE gör att ni enkelt kan ställa in och förändra hur de elektroniska formulären ska se ut och hur arbetsgången i ärendena ska fungera.

”Jag visste från början vad jag ville ha ut av systemet och vad som behövde rapporteras. Men exakt hur det skulle bli i slutändan förstod jag inte från första stund. Det känns jättebra att systemet är så konfigurerbart. Vi kan anpassa det enkelt efter både våra processer, dess faser, formulär och regelverk, men även uppföljningsfunktioner såsom vyer och mail-aviseringar. Flera fördelar med systemet har vi förstått först efter införandet, och i takt med att vi lär oss systemet förstår vi i vilken utsträckning vi kan använda det”

Kajsa Asker, HSEQ Manager/PFSO, Gothenburg RoRo, DFDS Group

Några av våra kunder

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta vår branschspecialist:

Anders Östby
Tel: 010 459 00 38
Kontakta via e-post