Hoppa till huvudinnehåll IT-lösning för Offentlig Sektor

Vård och omsorg

Den moderna plattformen för vårdens ledningssystem

Det användarvänliga IT-stödet för vårdgivare och socialtjänst som skapar en röd tråd från strategisk planering och styrning till operativt arbete ute i verksamheten i enlighet med SOSFS 2011:9.
Processorienterat ledningssystem enligt SOSFS 2011:9

CANEA ONE är utformat för att förenkla och effektivisera verksamhetens arbete i enlighet med SOSFS 2011:9.

Minskad komplexitet – ökad användarvänlighet

CANEA ONE samlar all information i en enda plattform och presenterar informationen utifrån den enskilde medarbetarens roll.

En plattform för det systematiska förbättringsarbetet

CANEA ONE ger ett kraftfullt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet och skapar förutsättningar för ett levande ledningssystem där alla medarbetare känner sig involverade

Röd tråd från strategiskt till operativt dagligt arbete

CANEA ONE innehåller fritt valbara moduler som tillsammans skapar möjligheterna till ett helt integrerat standardsystem innehållande allt från strategisk planering till det dagliga operativa arbetet och där allt hänger ihop.

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet eller anmäl dig till våra webbinarier.

Nästa steg

CANEA ONE får helheten i er organisation att hänga ihop, hela vägen från strategi till dagligt operativt arbete. Systemet är kraftfullt och flexibelt för användare med höga krav, men också användarvänligt och med en låg tröskel för medarbetare ute i verksamheten. Detta är några av anledningarna till att allt fler privata såväl som offentliga vård- och omsorgsgivare samt socialtjänster använder CANEAs moduler för ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

Systemet gör att lagkrav och patientsäkerhet kan säkerställas och samtidigt ge verksamheten ett kraftfullt stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. Målsättningen är ett levande ledningssystem som riktar sig till samtliga medarbetare för ständiga förbättringar, högre kvalitet och delaktighet.

CANEA ONE är representerat i såväl landstingsorganiserad sjukvård, med vårdcentraler och akutsjukhus, som kommunal omsorg med äldrevård, assistans och socialtjänst. Exempel på kunder är Region Östergötland, Stockholms Läns Sjukvårdsområde, Landstinget i Värmland, Gävle Kommun, Region Gotland, Frösunda och S:t Eriks Ögonsjukhus.

Vi använder CANEA ONE

CANEA ONE används av flera kommunala och privata vårdgivare.

Omvårdnad Gävle vårdar kommunen med CANEA ONE

Omvårdnad Gävle har under de senaste åren drivit ett projekt för att skapa struktur kring och förenkla användandet av sitt ledningssystem. Projektet har omfattat en total översyn av Omvårdnad Gävles rutiner och riktlinjer och införande av ett nytt IT-stöd för ledningssystemets dokumenthantering.

Ökad tillit och vässade processer

Utmaningen för Mölndals Stad var att få informationen samlad inom förvaltningarna, förbättra processhanteringen och minska den administrativa arbetsbördan för cheferna. Mölndals stad har genom att implementera CANEA ONE inom sin vård- och omsorgsverksamhet, fått ett levande processorienterat ledningssystem som engagerar medarbetarna och minskar onödig administration.

Användningsområden

Ett komplett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av såväl strategisk planering som operativ verksamhet.
functions

Rollbaserat system

CANEA ONE visar relevant information och uppgifter utifrån användarens roll i organisationen, vilket bidrar till god användbarhet för den enskilde medarbetaren.

Processorienterat ledningssystem

Skapa ett helt flexibelt processorienterat ledningssystem med klickbara processkartor och kvalitetssäkrad livscykelhantering för styrande dokument, såsom rutiner, checklistor och policys.

Körbara processer

Skapa körbara processer, såsom egenkontroller, avvikelser, förbättringsförslag, riskanalyser och klagomål/anmälningar, i CANEA ONE för en effektivare handläggning och bättre möjlighet till uppföljning, statistik och rapportering samt för det ständiga förbättringsarbetet.

Sökbarhet

CANEA ONE gör det enklare att hitta rätt information vid rätt tidpunkt, men även enklare att nå ut med viktig information till rätt målgrupp och säkerställa att budskapet når fram genom läskvittenser och tester.

Mobilitet

Genom CANEAs mobilapplikation är det möjligt att rapportera in aktiviteter och få tillgång till sina viktiga dokument direkt i en smartphone eller läsplatta

Komplett lösning – en plattform

CANEAs moduler gör det möjligt att skapa ett levande och effektivt ledningssystem som skapar en röd tråd hela vägen från strategi till operativ verksamhet.

"Vi har fått ett verktyg som ger oss rätt förutsättningar för ett systematiskt och värdeskapande kvalitetsarbete."

Christine Rosencrantz, Kvalitetschef, Frösunda

Några av våra kunder

Våra kunder

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta vår branschspecialist:

Erik Carlsson
Key Account Manager
Tel: 010 459 00 16
Kontakta via e-post

Eller anmäl dig till våra webinarier