Hoppa till huvudinnehåll

Ledningssystem för kvalitet i vården med CANEA ONE

Enligt SOSFS 2011:9 är vårdgivare och de som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvariga för att se till att det finns ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten.

Nedan beskriver vi vilka utmaningar alla vårdgivare ställs inför, utifrån de föreskrifter som Socialstyrelsen har författat. SOSFS 2011:9 trädde i kraft under 2012 och den innehåller ett antal föreskrifter, det vill säga bindande regler, hur myndigheter och enskilda skall handla. Författningen har ett brett tillämpningsområde och omfattar hela hälso- och sjukvården, tandvården, hela socialtjänsten och all verksamhet inom LSS. En viktig grundsyn är att verksamhetens processer skall fastställas och styras. Syftet med reglerna är att kvaliteten inom vården ska utvecklas och säkras.

Många vårdgivare har idag utmärkta arbetssätt för kvalitetsarbete men har stora utmaningar i att hantera all information, dokument, processer och ärenden på ett strukturerat sätt vilket kan strida mot gällande föreskrifter och på så vis få allvarliga konsekvenser. En förutsättning för ett väl fungerande ledningssystem för kvalitetsarbete är en effektiv IT-lösning som underlättar all framtagning, handläggning och distribution av informationen. Ett systemstöd gör det enkelt för alla medarbetare att hitta rutiner, ta del av processer eller exempelvis hantera och utreda ärenden såsom klagomål.

Vi tillhandahåller en färdig lösning, CANEA ONE som ger ett komplett stöd för både dokumentstyrning, processmodellering och ärendehantering och som uppfyller alla föreskrifter i SOSFS 2011:9 utan att krångla till det!

Processer och rutiner (SOSFS 2011:9, 4 kap. 2-4 §)

I CANEA ONE kan ni beskriva alla verksamhetens processer och kommunicera dessa till medarbetare och intressenter. Det är enkelt att modellera en process inklusive aktiviteter och samtidigt göra smarta länkar till relevanta rutiner. Systemet har fullt stöd för att identifiera, beskriva och fastställa processer inklusive dess aktiviteter. Även framtagning, granskning och fastställande av rutiner stödjs ur ett livscykelperspektiv.

Klagomålshantering (SOSFS 2011:9, 5 kap 3 §)

Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter. Föreskrifterna ställer krav på att system skall finnas för att ta emot klagomål och synpunkter från en vid krets. Klagomål och synpunkter ska tas emot från, vård- och omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare och myndigheter.

Med hjälp av CANEA ONE kan klagomål och synpunkter strukturerat samlas in från flera intressenter och från olika håll för en samlad hantering. Exempelvis kan rapportering ske genom smarta telefoner, från extern hemsida, via intranätet eller direkt i systemet. Efter registreringen hjälper systemet till med ärendehandläggningen så att alla klagomål och synpunkter utreds och följs upp på ett kvalitetssäkert sätt.

Egenkontroll (SOSFS 2011:9, 5 kap. 2 §)

Föreskrifterna säger vidare att man fortlöpande skall utöva egenkontroll av verksamheten. Egenkontrollen innebär att vårdgivaren granskar bakåt det vill säga undersöker den verksamhet som har bedrivits. I CANEA ONE finns färdiga mallar och ärendeflöden för denna typ av egenkontroll som gör att både planering, genomförande och uppföljning av resultatet av kontrollerna underlättas dramatiskt.

Förbättring av verksamheten (SOSFS 2011:9, 5 kap. 6, 8 §)

Med hjälp av systemet får ni samlad bild av verksamhetens processer, rutiner och arbetssätt och med det en plattform för att på ett bra sätt kunna utveckla verksamheten. I CANEA ONE är det enkelt att kommentera rutiner som behöver förändras, förbättra processbeskrivningarna eller hantera förbättringsärenden.

Systemets funktioner för rapporter och diagram ger en oslagbar översikt över ärenden såsom exempelvis klagomål och synpunkter. På så vis kan mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet identifieras och korrekt åtgärder vidtas.

Efterlevnad (6 kap. 1 §)

En av de största effekterna av ett IT-stöd för ledningssystemet är en högre efterlevnad, det vill säga med hjälp av ett lättillgängligt och lättanvänt IT-stöd kan medarbetarna snabbt nå exempelvis relevanta rutiner vilket gör att överensstämmelsen mellan ”karta och verklighet” förbättras avsevärt.

CANEA ONE erbjuder dessutom funktioner för både läskvittens, distributionskvittens och kompetenssäkring vilka alla bidrar till att personalen arbetar enligt fastställda rutiner och processer.

Dokumentationsskyldighet (SOSFS 2011:9, 7 kap 1 §)

Författningen säger avslutningsvis att allt arbete med utveckling och säkring av verksamheten skall dokumenteras inklusive rutiner, processer, åtgärder, riskanalyser, egenkontroller, synpunkter och klagomål. Med CANEA ONE kan ni ta ett samlat grepp kring all dokumentation inklusive stöd för versionshantering, sekretess och spårbarhet på all information.

Om oss

Vi har som verksamhetsidé att stödja organisationer vid införande av ledningssystem för kvalitetsarbete. Under 20 år har vi hjälpt till med att etablera väl fungerande ledningssystem och arbetssätt för att skapa högre kvalitet i arbetet. Vi har erfarenhet av att bygga ledningssystem för sjukvård och vårdhem i både privat och offentlig regi. Uppdragen har bestått i att med expertkunskap tillsammans med personalen skapa de rätta processerna och stödsystemen för att få en väl fungerande verksamhet. Vi bedriver även en omfattande utbildningsverksamhet inom områden såsom kvalitetsarbete och egenkontroll/revision.

Läs mer om:
CANEA ONE
CANEA Document
CANEA Process
CANEA Workflow

Kontakta oss gärna för mer information kring hur vi på ett smidigt sätt kan hjälpa er med ert ledningssystem för kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 2011:9.

CANEA ONE finns även med på Crayons ramavtal för kontorsstöd genom Kammarkollegiet där bland annat alla kommuner och landsting kan avropa.