Hoppa till huvudinnehåll

En hållbar samhällsutveckling

- För en bättre framtid

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Idag har både FN och SKR – Sveriges Kommuner och Regioner understrukit vikten av en hållbar samhällsutveckling. Framgångsrika verksamheter arbetar aktivt med hållbarhet och många jämför sig med varandra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. För offentlig sektor kan inspiration självklart också tas från privata aktörer, men det är minst lika viktigt att förstå hur verksamheten skiljer sig från dessa aktörer samt att verkligen definiera vad hållbarhet är för er.

Utmaning och bakgrund

Hållbarhet har många olika betydelser beroende på vem ni frågar. Den mest välkända definitionen publicerades emellertid år 1987 av FN:s världskommission och bygger på hållbarhet utifrån tre dimensioner: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med flertalet olika tolkningar kan det verka utmanande att integrera hållbarhetsarbetet i de strategiska beslut som tas i verksamheten. Genom att definiera vad som är fokus just för er kan ni trots detta skapa grunden för ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Med vägledande standarder likt SKR:s Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, SS 85 40 00, kan ni skapa en första förståelse för vilken omfattning hållbarhetsarbetet i er verksamhet ska ha. Utifrån och i samstämmighet med FN:s tre dimensioner av hållbarhet definierar SKR de tre områdena som:

 • Social hållbarhet som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. Exempelvis inkluderas etik, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kultur, folkhälsa och arbetsmiljö.
 • Ekonomisk hållbarhet som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
 • Ekologisk hållbarhet som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Likt många vägledande standarder är det upp till er att bestämma i vilken grad och omfattning ni väljer att tillämpa de olika rekommendationerna, vilket oftast kan kännas komplicerat att definiera på egen hand.

Lösning

Vi har under en längre tid arbetat med rådgivning och implementering av hållbarhetsarbete. För att skapa rätt förutsättningar och effektivitet i hållbarhetsarbetet anser vi att det finns några viktiga ställningstaganden som bör ses över i ett inledande skede. För detta och för det fortsatta arbetet har vi utvecklat en modell som ska hjälpa er att bedriva hållbarhetsarbetet effektivt, det vill säga – ni bestämmer er för vad ni vill uppnå och vad det får kosta i pengar och resurser.

Vad och varför?
Hållbarhetsbegreppet har blivit ett positivt laddat ord och används därför i många olika betydelser. Just därför är det väsentligt att ni ställer er frågorna; vad är hållbarhet för oss och varför ska vi arbeta med hållbarhet? Vidare bör ni redan i ett inledande skede reflektera över vilka nyttor och effekter ni vill uppnå. Ett urval av effekter kan vara:

 • minskad miljöbelastning
 • minskad sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador
 • motverka korruption samt diskriminering
 • ökad ekonomisk prestation

För vem?
Genomför en intressentanalys för att identifiera vilka era viktigaste intressenter är i hållbarhetsarbetet. Offentliga organisationer är stora och komplexa. Det är många individer, grupper och andra myndigheter som berörs av ert hållbarhetsarbete. Vi hjälper er att ta fram en intressentlista där ni, utifrån olika aspekter, får prioritera vilka intressenter som väger tyngst. Den framtagna intressentlistan används sedan som ett verktyg för att uppnå effektivitet i hållbarhetsarbetet.

Väsentlighetsaspekter
Genomför en väsentlighetsanalys och ta hänsyn till era intressenter för att identifiera de viktigaste aspekterna för er att fokusera på inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi kan hjälpa er med vedertagna standarder för väsentlighetsanalyser. Syftet är liksom ovan att hitta ett effektivt arbetssätt. Baserat på era väsentlighetsaspekter hjälper vi er att bygga en arbetsstruktur och utveckla ledningssystemet för att uppnå era hållbarhetseffekter.

Precisera definition
Under steget vad och varför ovan reflekterade ni över vad hållbarhetsarbete är för er. Men efter era intressent- och väsentlighetsanalyser är det förmodligen möjligt att ytterligare precisera definitionen av vad hållbarhet innebär för er. Syftet är att rama in det fortsatta arbetet med mål och genomförande så att omfattningen samt uppfattningen av hållbarhetsarbetet blir greppbart och tydligt.

Vad är viktigt för att lyckas?
Analysera vilka faktorer som är viktiga för att lyckas med ert hållbarhetsarbete. Utgå från era intressenter, väsentlighetsaspekter och preciserad hållbarhetsdefinition. Vad behöver ni fokusera extra på? En sådan faktor kan exempelvis vara att hållbarhetsarbetet efter förändringen ingår i organisationens styrsystem och styrmodell.

Nulägesanalys
Genomför en nulägesanalys för att kartlägga var ni står idag. En sådan analys bör genomföras på flera sätt, men ett tips är att bland annat använda sig av externa och interna granskningar av verksamheten. Om exempelvis mångfald är en av era prioriterade väsentlighetsaspekter - analysera då er rekryteringsprocess. Hur arbetar ni idag för att öka er mångfald? Genom en nulägesanalys kartlägger ni var ni står idag och vilka era förbättringsområden är.

Mål
Mål är avgörande för att visualisera framgångar och styra en verksamhet. När det gäller mål på hållbarhetsområdet är det viktigt att de knyts till väsentlighetsaspekterna för att på så sätt rikta fokus på det som är mest relevant för er.

En generell teknik för att sätta mål är så kallade SMARTA mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Avgränsade). Det är även värt att tänka på följande:

 • Genom att målen är kopplade till väsentlighetsaspekterna ska de mäta de effekter som verksamheten strävar efter i sitt hållbarhetsarbete.
 • Att inte ha för många mål, då det blir för mycket administration och tenderar att minska fokus i organisationen. Ett sätt att lösa det kan vara genom att täcka in flera väsentlighetsaspekter under samma mål.
 • Det är ibland svårt att mäta målen på grund av de komplexa orsakssamband som föreligger. Ett alternativ kan då vara att följa upp aktiviteter som sannolikt påverkar måluppfyllelsen i önskad riktning.
 • Att använda ett IT-stöd för insamling och visualisering av data. Detta blir sedan underlag till en hållbarhetsrapport och kommunikationsmaterial.

Handlingsplan
Av en handlingsplan bör framgå vem som ska göra vad, när och vad varje insats ska leda till. I handlingsplanen konkretiseras vad som ska göras för att skapa samsyn i verksamheten. Vi går från ord till handling. Med handlingsplanen skapas trovärdighet, motivation och sannolikhet för att uppnå de önskade effekterna.

Förändra och kommunicera
Förändringsarbetet anser vi handlar både om struktur och kultur. Förhållningssättet till hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande har en grund i företagets värderingar. Att arbeta mer systematiskt med värderingar som styrmedel kan vara fördelaktigt för att åstadkomma en mer informell styrning i en organisation. Det är också ett bra komplement till mer strukturell styrning då det ger vägledning för situationer där styrning saknas. Väl fungerande värderingar skapar engagemang och delaktighet. För att hållbarhetsarbetet ska få de eftersökta effekterna krävs hänsyn till gruppen och företagets förändringsförmåga. Därför hjälper vi er koppla hållbarhetsarbetet till en tydlig förändringsprocess utifrån best practise samt hur ni möter typiska reaktioner och behov hos medarbetarna vid förändring.

Ni behöver göra ett förändringsarbete som kan genomföras med hjälp av workshops, utbildningar, ledarskap och förändring av organisationen samt dess arbetssätt. Genom att även involvera vissa
av era intressenter i arbetet kan ni åstadkomma förståelse och motivation även hos er omvärld.

Vidare behöver ni beakta att allt förändringsarbete innebär utmaningar och eftertanke avseende ledarskapet. Involvera er HR-avdelning och fundera på hur förändringsarbete bäst bedrivs i er organisation. Kan exempelvis facket vara en part att samarbeta med i detta? Att också kommunicera förändringen kan ibland verka omfattande och krångligt, men för att ni ska få ett grepp om vad som ska kommuniceras tar vi tillsammans fram kommunikationsplaner med svar på när, till vilka och vad som ska kommuniceras.

Hållbar processutveckling
Integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetens processer. Processerna ligger till grund för verksamhetens ledningssystem. Baserat på era väsentlighetsaspekter hjälper vi er att identifiera, prioritera och effektivisera processer för att uppnå era hållbarhetseffekter.

Utvärdera
Syftet med utvärderingen är att följa upp, värdera resultatet och få input till framtida förbättringar. Här kan vi också knyta ihop hållbarhetsrapporteringen som genom de tidigare stegen redan har grunden lagd.

Utvärdering gör det möjligt att kommunicera framgångar och agera i de fall vi inte når målen. Den ligger också till grund för vår strävan att ständigt skapa ett hållbarare samhälle.

Cirkulär Ekonomi

Ett vanligt förekommande begrepp inom hållbarhet och resursoptimering är Cirkulär Ekonomi.

En Cirkulär Ekonomi handlar i första hand om att gå från linjära flöden till cirkulära flöden. Man brukar tala om en teknisk och en biologisk cykel där inspiration hämtas från naturens kretslopp och man strävar efter att avfall inte ska existera. Kan ditt avfall bli någon annans råvara? Cirkulär Ekonomi handlar om att utifrån ett livscykelperspektiv analysera hur organisationens produkter och tjänster kan återvinnas, återanvändas eller återbrukas etc.

Ett tips för att ge en nulägesbild och starta ert cirkulära arbete, få ett livscykelperspektiv och ge en indikation kring var ni bör fokusera är att genomföra en input-output analys. Syftet är att identifiera vilka varor och tjänster ni köper, vilka stannar i verksamheten, och vilka lämnar verksamheten.

Hur ni förverkligar ert hållbarhetsarbete

Genom att arbeta systematiskt med hållbarhetsarbetet kan ni uppnå era mål och göra skillnad. En av grundpelarna som måste läggas stor vikt vid är att vara överens i verksamheten kring vad hållbarhet är för er och varför ni ska arbeta med detta. Oavsett var i hållbarhetsmodellen ni befinner er hjälper vi er att ta nästa steg vare sig det gäller enskilda delar eller att skapa hela processen från start till mål.

Exempel på tjänster vi erbjuder:

 • Information-, och inspirationsföreläsning, grunderna i hållbarhet
 • Väsentlighetsanalys
 • Omvärlds-, och intressentanalys
 • Nuläges-, och GAP-analys
 • Nytta/effektanalys
 • Strategi-, policy-, målutveckling
 • Mognadsanalys av hållbarhetsarbetet
 • Hållbar processutveckling och effektivisering
 • IT-stöd för rapportering och visualisering
 • Förändringsledning och förändringsledarskap
 • Värdegrundsarbete

Läs mer om hur ni kan förverkliga ert hållbarhetsarbete

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.