Hoppa till huvudinnehåll

En hållbar samhällsutveckling

- För en bättre framtid

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Idag har både FN och SKR – Sveriges Kommuner och Regioner understrukit vikten av en hållbar samhällsutveckling. Framgångsrika verksamheter arbetar aktivt med hållbarhet och många jämför sig med varandra för att förbättra sitt hållbarhetsarbete. För offentlig sektor kan inspiration självklart också tas från privata aktörer, men det är minst lika viktigt att förstå hur verksamheten skiljer sig från dessa aktörer samt att verkligen definiera vad hållbarhet är för er.

Utmaning och bakgrund

Hållbarhet har många olika betydelser beroende på vem ni frågar. Den mest välkända definitionen publicerades emellertid år 1987 av FN:s världskommission och bygger på hållbarhet utifrån tre dimensioner: socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med flertalet olika tolkningar kan det verka utmanande att integrera hållbarhetsarbetet i de strategiska beslut som tas i verksamheten. Genom att definiera vad som är fokus just för er kan ni trots detta skapa grunden för ett systematiskt hållbarhetsarbete.

Med vägledande standarder likt SKR:s Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, SS 85 40 00, kan ni skapa en första förståelse för vilken omfattning hållbarhetsarbetet i er verksamhet ska ha. Utifrån och i samstämmighet med FN:s tre dimensioner av hållbarhet definierar SKR de tre områdena av hållbarhet som:

  • Social hållbarhet som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. Exempelvis inkluderas etik, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kultur, folkhälsa och arbetsmiljö.
  • Ekonomisk hållbarhet som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
  • Ekologisk hållbarhet som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Likt många vägledande standarder är det upp till er att bestämma i vilken grad och omfattning ni väljer att tillämpa de olika rekommendationerna, vilket oftast kan kännas komplicerat att definiera på egen hand.

Lösning

Vi har under en längre tid arbetat med rådgivning och implementering av hållbarhetsarbete. För att skapa rätt förutsättningar anser vi att det finns några viktiga ställningstaganden som bör ses över i ett inledande skede för att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt. För detta och för det fortsatta arbetet har vi utvecklat en modell som ska hjälpa er att bedriva hållbarhetsarbetet effektivt, det vill säga – ni bestämmer er för vad ni vill uppnå och vad det får kosta i pengar och resurser.

Vad och varför?
Hållbarhetsbegreppet har blivit ett positivt laddat ord och används därför i många olika betydelser. Just därför är det väsentligt att ni ställer er frågorna; vad är hållbarhet för oss och varför ska vi arbeta med hållbarhet? Vidare bör ni redan i ett inledande skede reflektera över vilka nyttor och effekter ni vill uppnå.

För vem?
Genomför en intressentanalys för att identifiera vilka era viktigaste intressenter är i hållbarhetsarbetet. Offentliga organisationer är stora och komplexa. Det är många individer, grupper och andra myndigheter som berörs av ert hållbarhetsarbete. Vi hjälper er att ta fram en intressentlista där ni, utifrån olika aspekter, får prioritera vilka intressenter som väger tyngst. Den framtagna intressentlistan används sedan som ett verktyg för att uppnå effektivitet i hållbarhetsarbetet.

Väsentlighetsaspekter
Genomför en väsentlighetsanalys och ta hänsyn till era intressenter för att identifiera de viktigaste aspekterna för er att fokusera på inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi kan hjälpa er med vedertagna standarder för väsentlighetsanalyser. Syftet är liksom ovan att hitta ett effektivt arbetssätt.

Precisera definition
Under steget vad och varför ovan reflekterade ni över vad hållbarhetsarbete är för er. Men efter era intressent- och väsentlighetsanalyser är det förmodligen möjligt att ytterligare precisera definitionen av vad hållbarhet innebär för er. Syftet är att rama in det fortsatta arbetet med mål och genomförande så att omfattningen samt uppfattningen av hållbarhetsarbetet blir greppbart och tydligt.

Vad är viktigt för att lyckas?
Analysera vilka faktorer som är viktiga för att lyckas med ert hållbarhetsarbete. Utgå från era intressenter, väsentlighetsaspekter och preciserad hållbarhetsdefinition. Vad behöver ni fokusera extra på? En sådan faktor kan exempelvis vara att hållbarhetsarbetet efter förändringen ingår i organisationens styrsystem och styrmodell.

Nulägesanalys
Genomför en nulägesanalys för att kartlägga var ni står idag. En sådan analys bör genomföras på flera sätt, men ett tips är att bland annat använda sig av externa och interna granskningar av verksamheten. Om exempelvis mångfald är en av era prioriterade väsentlighetsaspekter - analysera då er rekryteringsprocess. Hur arbetar ni idag för att öka er mångfald? Genom en nulägesanalys kartlägger ni var ni står idag och vilka era förbättringsområden är.

Mål
Mål är avgörande för att visualisera framgångar och styra en verksamhet. När det gäller mål på hållbarhetsområdet är det viktigt att de knyts till väsentlighetsaspekterna för att på så sätt rikta fokus på det som är mest relevant för er.

En generell teknik för att sätta mål är så kallade SMARTA mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Avgränsade). Det är även värt att tänka på följande:

  • Genom att målen är kopplade till väsentlighetsaspekterna ska de mäta de effekter som verksamheten strävar efter i sitt hållbarhetsarbete.
  • Att inte ha för många mål, då det blir för mycket administration och tenderar att minska fokus i organisationen. Ett sätt att lösa det kan vara genom att täcka in flera väsentlighetsaspekter under samma mål.
  • Det är ibland svårt att mäta målen på grund av de komplexa orsakssamband som föreligger. Ett alternativ kan då vara att följa upp aktiviteter som sannolikt påverkar måluppfyllelsen i önskad riktning.

Handlingsplan
Av en handlingsplan bör framgå vem som ska göra vad, när och vad varje insats ska leda till. I handlingsplanen konkretiseras vad som ska göras för att skapa samsyn i verksamheten. Vi går från ord till handling. Med handlingsplanen skapas trovärdighet, motivation och sannolikhet för att uppnå de önskade effekterna.

Förändra och kommunicera
Förändringsarbetet anser vi handlar både om struktur och kultur. Ni behöver göra ett förändringsarbete som kan genomföras med hjälp av workshops, utbildningar, ledarskap och förändring av organisationen samt dess arbetssätt. Genom att även involvera vissa
av era intressenter i arbetet kan ni åstadkomma förståelse och motivation även hos er omvärld.

Vidare behöver ni beakta att allt förändringsarbete innebär utmaningar och eftertanke avseende ledarskapet. Involvera er HR-avdelning och fundera på hur förändringsarbete bäst bedrivs i er organisation. Kan exempelvis facket vara en part att samarbeta med i detta? Att också kommunicera förändringen kan ibland verka omfattande och krångligt, men för att ni ska få ett grepp om vad som ska kommuniceras tar vi tillsammans fram kommunikationsplaner med svar på när, till vilka och vad som ska kommuniceras.

Utvärdera
Syftet med utvärderingen är att följa upp, värdera resultatet och få input till framtida förbättringar. Här kan vi också knyta ihop hållbarhetsrapporteringen som genom de tidigare stegen redan har grunden lagd.

Utvärdering gör det möjligt att kommunicera framgångar och agera i de fall vi inte når målen. Den ligger också till grund för vår strävan att ständigt skapa ett hållbarare samhälle.

Hur ni förverkligar ert hållbarhetsarbete

Genom att arbeta systematiskt med hållbarhetsarbetet kan ni uppnå era mål och göra skillnad. En av grundpelarna som måste läggas stor vikt vid är att vara överens i verksamheten kring vad hållbarhet är för er och varför ni ska arbeta med detta. Oavsett var i hållbarhetsmodellen ni befinner er hjälper vi er att ta nästa steg vare sig det gäller enskilda delar eller att skapa hela processen från start till mål.

Läs mer om hur ni kan förverkliga ert hållbarhetsarbete

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.