Tillbaka
Framtidens ledningssystem

De snabba förändringarna i den globala affärsmiljön kräver utveckling och anpassning av ledningssystemen för att de ska förbli relevanta och effektiva. Att införskaffa och förvalta ett framtidssäkert ledningssystem kräver god kunskap om relevanta omvärldsfaktorer samt en förmåga att omfamna och integrera nya verktyg och teknologier. I denna artikel redogör vi för vår syn på de globala skiften och trender som kommer att forma och påverka detta.

 

Globala skiften

Regelbundna omvärldsanalyser är nödvändiga för att hålla sig à jour med utvecklingen. Det innebär att bland annat att ha koll på globala megatrender som ekonomisk maktförskjutning, förändrade värderingar, teknologisk utveckling, demografiska skiften, klimatförändringar, ökad miljömedvetenhet och fortsatt urbanisering. Dessa förändringar påverkar i sin tur företagens strategier och därmed även ledningssystemen som ska förverkliga dem. Nedan redogör vi för de fem viktigaste trenderna när det gäller utformningen av framtidens ledningssystem.

Vår syn på framtidens ledningssystem

Nedanstående fem områden har utkristalliserat sig i våra trendspaningar och omvärldsanalyser samt i vår senaste undersökning av hur certifierade företag i Sverige ser på ledningssystem.

Rapport ledningssystem

1. Ökade krav på informationssäkerhet

Informationssäkerhet har fått en alltmer framträdande roll som en konsekvens av det stora antalet allvarliga cyberattacker under senare år. Statliga aktörer i Ryssland, Kina och Nordkorea samt organiserad brottslighet i dessa och andra länder har utpekats som ansvariga av såväl västlig underrättelsetjänst som forskare, oberoende analytiker och journalister. Detta, i kombination med standarder som ISO 27001, har gjort att fler företag nu skärper sina krav på informationssäkerhet, såväl internt som gentemot sina leverantörer. Ett framtidssäkert ledningssystem måste kunna anpassas till de ökade säkerhetskraven och kunna integrera omfattande strategier för att säkerställa att känslig data är skyddad mot interna och externa hot. Ledningssystemet blir med andra ord en grundpelare för att minska affärsriskerna samt bygga upp och bibehålla förtroendet hos kunder och andra intressenter.

2. Fortsatt digitalisering

Ledningssystemets framtid är starkt kopplad till den accelererande digitaliseringen. Fler mätpunkter i olika processer kommer att generera större datamängder, vilket i sin tur ökar möjligheterna att göra fler och mer nyanserade analyser med bättre beslutsunderlag som följd. Kapaciteten att hantera ”Big Data” kommer att vara central för ett ledningssystems förmåga att hjälpa en företagsledning att förutse trender, identifiera möjligheter och hantera risker. Framtidens datadrivna ledningssystem kommer med andra ord att behöva använda sofistikerade analysverktyg för att utvinna värdefulla insikter ur en allt större informationsvolym.

3. Krav på mätbara effekter

Framtidens ledningssystem kommer att utsättas för en ökad press när det gäller att producera mätbara effekter och tydliga resultat. Organisationer kommer att bli tvungna att kunna visa på vilket sätt som deras ledningssystem bidrar till att nå övergripande mål och vinna framgång. Mätbara prestationer kommer att bli avgörande för att säkerställa att ledningssystemet inte bara uppfyller en administrativ funktion utan även fungerar som en aktiv och strategisk del av ett företags övergripande mål- och förbättringsprocesser. Ett sätt att uppnå detta är att etablera digitaliserade processer med stöd för automatisering och målmätning. 

4. Ökat distansarbete

Distansarbete har gått från att vara en temporär nödvändighet till att bli en långsiktig realitet för många organisationer. Ledningssystemet måste anpassas för att stödja och optimera detta nya sätt att arbeta. Strategier för att främja effektiv kommunikation, samarbete och beslutsfattande på distans kommer att vara avgörande för företags förmåga att locka och behålla talanger. För att möta utmaningarna med att medarbetare inte längre tillbringar hela arbetsdagar tillsammans alla dagar i veckan, måste digitala verktyg och processer integreras. Ledningssystemet blir den centrala och sammanhållande funktionen för att lyckas med detta. 

5. Integrering av AI-verktyg

Framtidens ledningssystem kommer i hög grad att präglas av den snabba utvecklingen och ökande användningen av kraftfulla AI-verktyg. Dessa verktyg kommer inte bara att automatisera rutinmässiga uppgifter utan också ha förmågan att extrahera insikter ur all den mätdata en verksamhet genererar och därefter tillhandahålla prognoser och rekommendationer.

Men ett framtidssäkert ledningssystem måste vara flexibelt för att kunna omfamna och anpassa sig till dessa verktyg och utnyttja deras fulla potential. Det handlar inte bara om att automatisera processer utan om att omvandla ledningssystemet till en plattform för innovation och förändring som drivs av intelligenta algoritmer och maskininlärning.

Förmågan att implementera dessa nya tekniker och verktyg på ett sätt som överensstämmer och förstärker en verksamhets specifika behov och mål blir en avgörande framgångsfaktor för många organisationer. 

Avslutning

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att framtidens ledningssystem kommer att behöva vara anpassningsbara till såväl ny teknologi som skiftande krav från personal och andra intressenter. Organisationer behöver vara öppna, förutseende och aktiva när det gäller de ökade kraven på digitalisering, mätbara effekter och informationssäkerhet för att förbli relevanta och konkurrenskraftiga. Ett ledningssystem som främjar ett datadrivet beslutsfattande med integrerade AI-verktyg har alla chanser att bli ett nav för innovation och förbättringsarbete som säkerställer fortsatt framgång.

Om du har läst så här långt, tror vi att du kommer uppskatta vårt webbinarium "Framtidens ledningssystem".

 

Läs mer/anmälan