Ledningssystem

Kvalitetslednings-
system

– en central del i verksamhetsledningen.

Kvalitetssäkring kan
vara hela skillnaden

Hur garanterar ni att produkter och tjänster uppfyller era kunders förväntningar? Att lyckas kombinera detta med minimala interna kostnader är en utmaning för de flesta organisationer. Med ett bra kvalitetsledningssystem är förutsättningarna för att lyckas optimerade.

Vad, hur och varför?

Kvalitet handlar ju om att uppfylla de krav kunder, nyckelintressenter, lagar eller organisationen själv ställer. Utgångspunkten i ett styrningssystem blir därför att definiera alla de processer som krävs för att nå kvalitetsmålen. För att säkerställa nödvändiga rutiner kopplas sedan lämplig styrning, resurser, mål och övervakning. När detta är på plats har man också lagt grunden för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Med ett bra system vet man helt enkelt hur man ska arbeta för att effektivt nå sina mål och se var förbättring krävs.

Ledningssystem, kvalitetsledningssystem

Ni är i trygga händer

På CANEA har vi en väl beprövad, generell metodik för införande av ledningssystem. Den fungerar utmärkt även för införande av kvalitetsledningssystem. Vår metodik, anpassad till kvalitetsledning, illustreras här intill.

Screenshot 2024-03-01 112837
kvalitetsledningssystem, ISO kvalitetsledningssystem, vad är kvalitetsledningssystem, ISO 9001, kvalitetsledningssystem 9001

Kvalitetsledningens roll i verksamhets-utveckling

Organisationer lägger ofta mycket tid och kraft på att etablera sina verksamhetsledningssystem och där är kvalitetsledningen en viktig del. Externa resurser anlitas för att genomföra revisioner, resurser avsätts för att förvalta och vidareutveckla systemet. Dessutom görs investeringar i IT-system och infrastruktur runt verksamhetsledningssystemet. En viktig fråga att ställa sig är därför vilka syften systemet skall uppfylla. Hur ska det användas i praktiken för att uppfylla dessa syften?

Det kanske mest allmängiltiga och övergripande svaret är att ledningssystemet finns till för att hjälpa organisationen att genomföra sin strategi. Samtidigt bör systemen också skapa en kostnadseffektivare verksamhet. Om inte annat än för att motivera de kostnader som investerats.

konsult-kvalitetsledningssystem-circuit-lady

Nyckel till tillväxt
och stärkt varumärke

Ett annat perspektiv är att ledningssystemet skapar grundläggande strukturer för tillväxt. Genom standardiserade processer skapas förutsättningar för att expandera, bygga upp strukturkapabilitet, göra verksamheten mindre personberoende och snabbare introducera nya medarbetare. Ledningssystemen kan också vara en grund för att stärka varumärket genom enhetliga och professionella kontakter med nyckelintressenter.

Tack vare att verksamheten certifieras genom en extern part får kunder och andra intressenter ett kvitto på att organisationen är en välskött och bra samarbetspartner.

Slutligen ger ett komplett verksamhetsledningssystem en bra grund för fortsatt förbättringsarbete. Genom gemensamma och dokumenterade processer skapas förutsättningar för vidare förbättringsarbete.

Våra konsulter hjälper din organisation med kvalitetsledning

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare vid större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid events, eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar uppskatta att våra konsulter bidrar med:

  • Erfarenhet från liknande uppdrag inom många olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt sprida kunskap.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Snabbt identifiera kundens unika förutsättningar och anpassa upplägget för bäst effekt.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.