Informationssäkerhet – grunden för all övrig verksamhet

Systematisera och strukturera arbetet med informationssäkerhet med hjälp av CANEA ONE.

Fortsatt digitalisering förutsätter informations-säkerhet

Informationssäkerhet omfattar all information, oberoende av format och medium, såsom skydd av immateriella tillgångar, IT- och cybersäkerhet. Verksamhetskritisk information måste vara korrekt, konfidentiell och tillgänglig för berörda intressenter för att uppfylla kriterierna på informationssäkerhet. 

Uppskattningar visar att 70–85 % av företags tillgångar är digitala. I en värld där data och information lagras digitalt, blir förmågan att hantera, styra och säkra den allt viktigare. De företag och organisationer som hanterar sin digitala information bäst kommer att prestera bättre än jämförbara verksamheter, allt annat lika. 

Organisationer som arbetar strategiskt med informationssäkerhet kan med andra ord skaffa sig fördelar som till exempel ökad konkurrenskraft, färre störningar på samhällskritiska tjänster eller högre patientsäkerhet. Dessutom blir arbetsmiljön både bättre och tryggare.  

Men säkerhet kostar så det gäller att ha både en relevant digital strategi och tillgång till rätt verktyg och kompetens. För att uppnå det behöver man identifiera vad som är skyddsvärt och vilken typ av information och data som är affärskritisk. CANEA har genom åren hjälpt olika typer av organisationer inom en rad branscher att säkra sin verksamhetskritiska information. 

Vanliga brister när det gäller informationssäkerheten

Genom åren har vi kommit i kontakt med organisationer som stått inför en rad utmaningar. Det har bland annat handlat om: 

1

Att följa lagar och regler. 

2

Låg medvetenhet eller dålig kontroll och bristande struktur på arbetet med informationssäkerhet.  

 

3

Kund som utfört visst arbete inom området, men inte varit certifierad enligt ISO 27001. 

4

Externa konsulter som kan teorin kring informationssäkerhet, men inte förstår kundens system eller tvärtom kundens systemexperter som inte kan teorin.

5

Avsaknad av återkommande uppföljning och utvärdering av det befintliga ledningssystemet för informationssäkerhet.

6

Risken för cyberattacker.  

CANEAs kompetens och förmåga att vägleda vid upprättandet av strukturen i systemet är något som vi inte upplevt hos tidigare leverantörer. Jag rekommenderar verkligen CANEA ONE till andra organisationer inom Life Science som har behov av e-signaturer, läskvittenser och spårbarhet. Systemet är flexibelt vid behov och robust när det är nödvändigt.

Ledningssystemet som underlättar
arbetet med informationssäkerhet

Vår lösning på problemet med informationssäkerhet, och det som gör oss unika jämfört med våra konkurrenter, är det användarvänliga ledningssystemet CANEA ONE. 

Risker är centrala vid arbete med med informationssäkerhet. CANEA ONE säkerställer att arbetet genomförs systematiskt och med en helhetssyn som utgår från bästa praktik så att inga säkerhetsluckor lämnas öppna. 

För dem som vill bli certifierade enligt ISO 27001 är det viktigt att visa mognad när det gäller de kontroller som nämns i standardens appendix A. CANEA ONE gör det enkelt att behålla överblicken och arbeta systematiskt med mognaden för alla kontroller på ett transparent och spårbart sätt.

En korrekt överblick borgar för att informationstillgångarna hanteras med rätt säkerhet och enligt lagkrav. Till varje tillgång knyts sedan tillhörande risker, åtgärder och eventuella leverantörer så att arbetet med att skydda tillgången synliggörs.

Leverantörskontakter utgör en potentiell sårbarhet, vilket gör den integrerade hanteringen med tydlig uppföljning i CANEA ONE extra viktig. Hanteringen av säkerhet när det gäller leverantörer införlivas naturligt med den övriga hanteringen av information knuten till dem såsom revisioner, bedömningar, etc. Det säkerställer att en helhetsbedömning görs utifrån organisationens kompletta behov och att dubbelarbete därmed undviks.

Informationssäkerheten ökar avsevärt med en väl planerad och genomförd onboarding av ny personal, så att de redan från starten får en ökad kunskap och medvetenhet. Och omvänt, när personal lämnar organisationen behöver offboardingen ske lika systematiskt, för att viktiga säkerhetsluckor av misstag inte ska lämnas öppna. Båda dessa processer stöds av skräddarsydda ärendeflöden i CANEA Workflow. 
CANEA ONE stödjer det gemensamma arbetet med att upprätta en pålitlig kontinuitetsplan. När den uppdateras skickas automatiska meddelanden ut till berörda intressenter. Systemet säkerställer att det är enkelt att följa upp om intressenterna fått och förstått informationen. 

Del av ett heltäckande system

CANEA ONE har fem användarvänliga moduler. De går utmärkt att använda fristående, men tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Mer om informationssäkerhet

Kundnyttor

 • Verksamhetskritisk information och tillgångar identifieras.
 • Verksamhetens risker inventeras och hanteras på ett strukturerat sätt, vilket även gäller risken för och konsekvenserna av en cyberattack. 
 • Kraven i ISO 27001 uppfylls och efterlevnaden hanteras regelbundet, vilket ökar affärsmöjligheterna. 
 • Registret över informationstillgångar bidrar till efterlevnad av till exempel GDPR, eftersom det är lätt att hålla reda på var olika typer av persondata finns lagrad. Det blir därmed lättare att uppfylla kravet på att kunna radera all information om en viss person om denne så önskar.  
 • Standardiserade arbetssätt, kontroll på var information finns lagrad och vem som äger den, spårbarhet och överblick är nyttor som uppstår per automatik.  
 • KPI:er följs upp och visualiseras med manöverpanelen Risk Management Dashboard. 
 • Styrande dokument upprättas och tillgängliggörs med en kraftfull livscykelhantering.  
 • Onboarding respektive offboarding av personal kan genomföras på ett strukturerat sätt.  
 • Leverantörsbedömning görs på ett enhetligt sätt och följs regelbundet upp så att riskerna hålls låga.
it-losningar-informationssakerhet-sakerstaller

Så här säkerställer vi leveransen av kundnyttorna:

 • CANEA ONE tillhandahåller ett sammanhållet och pedagogiskt synsätt på ledningssystemet, vilket ökar förståelsen för arbetet med informationssäkerhet. 
 • CANEA ONE är en säker IT-lösning som enkelt kan anpassas till den aktuella organisationens behov.
 • CANEA ONE implementeras snabbt och effektivt tack vare våra erfarna konsulter.
 • CANEA ONE är byggt för att vara lätt att förvalta och hålla uppdaterat, vilket innebär att styrningen blir en naturlig och levande del av medarbetarnas vardag och inte ett separat system.
informationssakerhet-kan-informationssakerhet
ERFARENHET

Vi vet hur man skyddar sig

För att få till en säker hantering av en verksamhets informationstillgångar måste arbetsmetoderna anpassas till organisationens behov och situation med avseende på till exempel resurser och aktiviteter. Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att förbättra detta och erbjuder inte bara ett komplett IT-stöd, utan också kunskap i form av utbildningar och kunniga konsulter.
iStock-1171341358-1
On demand - Webbinarium

Informationssäkerhet

Vi tittar på hur man kan implementera ett integrerat ledningssystem för informations-säkerhet med stöd av IT plattformen CANEA ONE och delar med oss av tips och råd för ett lyckat införande.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.