Från vision till verklighet med effektiv målstyrning

Dagens organisationer behöver vara snabbfotade agila och kunna justera sin strategi när omvärlden förändras. Men det är en stor utmaning att få med alla på förändringen. Strategin måste knytas till det dagliga arbetet för att det ska lyckas. 

Förverkliga
dina strategier

Otaliga är de strategier som under stor möda arbetats fram och presenterats i en PowerPoint-presentation för att efter bara några veckor falla i glömska. 

Problemet är sällan strategin i sig, utan att man inte har förankrat den i organisationen. Vanliga hinder är otydliga prioriteringar och att man skapar planer och aktiviteter som inte har någon tydlig koppling till strategi och mål. 

Förutom ett övergripande ramverk och en process för strategiarbetet, behövs ett verktyg som ger en samlad helhetsbild av verksamheten. Och som hjälper till att bryta ner strategin i tydliga delmål så att alla kan fokusera på de aktiviteter som verkligen bidrar till det övergripande målet.  

Nyckeln till framgång ligger inte i ett strategidokument, utan hänger på viljan och engagemanget hos medarbetarna. När alla förstår hur strategin hänger ihop med den dagliga verksamheten och känner sig delaktiga så ökar motivationen och kraften i genomförandet.  

Målstyrning – en iterativ process

Målstyrning, liksom strategiutveckling, handlar om att med avstamp i nuläget försöka åstadkomma ett visst resultat med hjälp av operativa planer. För att lyckas måste man följa upp och värdera utfallet av de genomförda förändringarna. Om resultatet inte blev det förväntade måste antingen strategin, de operativa planerna eller målet, eller en kombination av dessa, ändras.  

  • Utveckling av strategin
  • Planering av införandet
  • Framtagning av operativa planer
  • Uppföljning och utvärdering
CANEA ONE kommer att hjälpa oss att få större engagemang från våra medarbetare kring vår strategi, men framförallt en röd tråd och konkreta arbetssätt som ytterligare ökar möjligheterna att vi når våra mål.
TEKNIK

Riv muren mellan
strategi och ledningssystem

Digitalisera strategin, gör den levande och skapa engagemang genom att tydliggöra dess kopplingar till den dagliga verksamheten med CANEA Strategy. Modulen har flera smarta funktioner för att bryta ner målen, visualisera och rapportera, vilket hjälper till att få fart på strategiarbetet. Många system kan generera korrekt data, men CANEA Strategy underlättar förståelsen för hur det hänger ihop och vad som behöver göras, särskilt när den används tillsammans med övriga moduler i CANEA ONE. Det blir enkelt att hitta rätt fokus i arbetet. Det vill säga maximal synergi uppnås när ”Vad?” och ”Hur?” integreras genom att använda flera moduler i CANEA ONE samtidigt:

  • Strateginedbrytningen länkas till de strategiska initiativen och projekten.
  • Korrigerande åtgärder drivs integrerat med målarbetet.
  • Strategisk ledningssystemsdokumentation knyts in till strategin.
  • Processmålen visas i realtid i processkartor.

Bilden nedan är en schematisk beskrivning av vår beprövade metodik för att implementera strategier och arbeta med målstyrning i en organisation.

Strategiprocessen


Arbeta med målstrukturen och få en tydlig bild av hur visionen ska uppnås. Bryt ner strategin på flera nivåer, exempelvis per organisatorisk enhet.  

Nyckeltal visas som tydliga grafiska diagram och objekt, så det är enkelt att följa verksamheten – både i detalj och på övergripande nivå.

Initiera strategiska initiativ och ge ledningen kontroll över hur de exekveras, samtidigt som projektteamet kan se hur de bidrar till att organisationen når sina mål.

Startsidan går att konfigurera efter den inloggade användaren, vilket gör att du enkelt och snabbt får den information som berör dig.

Om strategin förändras, eller om ett nyckeltal inte uppnås, kan du initiera åtgärder som ger fullt processtöd, styrning, spårbarhet och uppföljning av arbetet.

CANEA Strategy kan integreras så att informationen för dina nyckeltal hämtas automatiskt, exempelvis från ert ekonomi- eller produktionssystem.

CANEA Strategy
– del av en heltäckande lösning

CANEA Strategy är en av fem användarvänliga moduler som ingår i vår plattform CANEA ONE. Modulerna går utmärkt att använda fristående, men tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Mer om målstyrning

it-losningar-malstyrning-woman
ERFARENHET

CANEA kan målstyrning

Vi har specialiserat oss på hur organisationer kan koppla sitt dagliga arbete till strategin för att säkerställa att de når målen. Med hjälp av vårt IT-stöd och ett genomtänkt ramverk för strategiarbetet skapar vi en röd tråd hela vägen från strategi till implementering. 

iStock-1127166870-1
On demand - Webbinarium

Agil strategiaktivering

Blev er strategi en skrivbordsprodukt som inte realiserades, eller har ni så många strategiska initiativ att det är svårt att ha koll på dem alla? Misströsta inte – det finns hjälp.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.