CANEA ONE

Inköp för offentlig sektor

CANEA tipsar om 4 enkla vägar att köpa produker och tjänster från CANEA inom ramarna för LOU och LUF

Licenspartneravtal

Det blir allt vanligare att kommuner och regioner upphandlar egna centrala licenspartneravtal, som gör det möjligt att löpande avropa licenser och relaterade tjänster för införande och förvaltning utifrån verksamhetens behov från flera olika underleverantörer. CANEA finns representerat som underleverantör till flera av de ledande licenspartneraktörerna på marknaden, exempelvis ATEA och Crayon. 

Prata med er upphandlingsavdelning för att undersöka om ni har ett befintligt licenspartneravtal för ett enkelt och smidigt förfarande.

Ramavtal 

IT-lösningar
Ett stort antal kommuner, regioner och statliga myndigheter har rätt att avropa licenser och tillhörande tjänster för införande och underhåll/förvaltning genom ramavtal via Kammarkollegiet och SKR, som kan nås via www.avropa.se respektive www.adda.se.

Avrop av nya programvaror sker mot en kravspecifikation och i samtliga fall görs en förnyad konkurrensutsättning, där ramavtalsleverantörerna konkurrerar med varandra utifrån angivna utvärderingskriterier.

CANEA finns representerat som underleverantör till flera ramavtalsleverantörer gällande programvarulösningar och licensförsörjning, bland annat via ATEA.

Management och utbildning
CANEA har flera ramavtal inom managemenkonsulttjänster och utbildning, exempelvis Göteborgs stad, Stockholms stad, Kungsbacka kommun och SINFRA. Vi har även samarbeten med andra aktörer som innebär att vi bland annat har tillgång till ramavtal avseende managementtjänster som upphandlas av de statliga myndigheterna. Vill ni köpa en tjänst av CANEA fråga därför gärna om vi har möjlighet att lämna anbud genom ert befintliga ramavtal.

Direktupphandling 

Regelverket för offentliga upphandlingar har nyligen reviderats, vilket medför att inköp kan ske genom direktupphandling där kontraktsvärdet under avtalsperioden inte överstiger 700 000 SEK för LOU samt 1 200 000 SEK för LUF.

LOU sätter ramarna för kommuner, regioner och myndigheter samt dess bolag. För verksamheter inom försörjningssektorer, såsom vatten och el, tillämpas LUF. En direktupphandling behöver inte annonseras.

Inom ramen för LOU kan en upphandlande enhet bestämma om ett värde där enheten skall rikta sig till flera möjliga anbudsgivare. Ofta är det värdet satt till 50 000 kr eller 100 000 kr. Vid belopp som understiger bestämt värde får enheten direktupphandla från en leverantör utan att tillfråga annan, under förutsättning att upphandlingen inte strider mot annat ingånget avtal.

Kompletterande avrop

Möjligheter finns även för att komplettera tidigare genomförda avrop eller beställningar, dock inte direktupphandlingar.

Enligt 17 kap 11 § LOU får sådana kompletteringar göras från den leverantör som tilldelats kontraktet om beställningen inte innebär att värdet ökar med mer än 50 procent och under förutsättning att:

  1. Beställningen är nödvändig.
  2. Leverantören av ekonomiska eller tekniska skäl inte kan bytas. 
  3. Ett byte av leverantör skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den upphandlande myndigheten.
Om flera kompletterande beställningar görs efter varandra, ska begränsningen i fråga om ökningen av värdet tillämpas på varje enskild beställning.

Välkommen att kontakta oss

CANEA ger er gärna råd och förklarar mer!

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med hittills. 

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Kontakta oss

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.