Revisioner – för att säkerställa att det blev som det var tänkt

Och ett gyllene tillfälle att bli bättre som organisation, oavsett om det handlar om en internrevision, leverantörsrevision, myndighetsrevision, certifieringsrevision eller projektrevision.

Kraftfullt verktyg för ökad konkurrenskraft

För att lyckas på en marknad med knivskarp konkurrens gäller det att vara förutseende, adaptiv, kreativ och beredd att lära av sina misstag. För misstag, suboptimeringar eller förbiseenden är nästan omöjliga att undvika när man levererar komplexa produkter eller tjänster.

En revision handlar inte om att fördela skuld eller peka ut enskilda medarbetare. Tvärtom. Det handlar om att identifiera krav som inte uppfylls, vad i de enskilda processerna eller rutinerna som är orsaken till bristerna och var det finns störst förbättringspotential.  

Om ledningssystemet, till exempel, certifieras enligt en standard såsom ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 eller ISO 50001, förväntar sig certifieringsinstitutet en tydlig planering av revisionerna och en omfattande rapportering med förslag på åtgärder. 

Korrigerande och förebyggande förslag ska bedömas, genomföras och följas upp på ett strukturerat sätt och resurspersoner anlitas och hållas informerade. Då är ett välfungerande ledningssystem som CANEA ONE till stor hjälp.

Utmaningar

Det är ofta svårt att få revisionsverksamheten att bli accepterad och integrerad som ett naturligt förbättringsverktyg. Den blir ofta en egen verkstad där olika typer av revisioner hanteras utspritt i olika ”öar”, vilket blir tungrott, tidskrävande och svåradministrerat. 

Det gör det i sin tur svårt att både få en samlad bild av verksamheten och en djupare förståelse av sakernas tillstånd. Revisionen blir mer en brandsläckningsövning för stunden och mindre en implementering av långsiktigt korrigerande eller förbättrande åtgärder. Och uppföljning av resultat glöms ofta bort.

CANEA ONE är ett viktigt verktyg i den dagliga verksamheten, och där ingår arbete med kontroller, revisioner och arbete med avvikelser.

Därför ska ni välja CANEA

CANEA har lång erfarenhet av att designa och digitalisera revisionsprocesser som optimerar en viss verksamhet, följer aktuella standarder och uppfyller kraven på ledningssystemet. Och vi anpassar såväl arbetssätt som ledningssystem till varje organisations förutsättningar och behov.  

Men vi nöjer oss inte med att ”bara” tillhandahålla konsultstöd och IT-lösningar. Vi går igenom de digitaliserade metoderna på våra utbildningar och kurser såsom Internrevision 9001, Internrevision 27001, Internrevision IATF 16949, Arbetsmiljörevision 45001 och Lead auditor.

Kundnyttor

En smart revisionshantering: 

  • Underlättar planeringen och genomförandet av all typer av revisioner oberoende av standard eller myndighetskrav. 
  • Säkerställer att helheten täcks in och alla krav uppfylls. 
  • Förenklar upptäckten av brister samt genomförandet av åtgärder och förbättringar. 
  • Underlättar involvering av berörda intressenter och informationsspridning via e-post.
  • Gör det enkelt att skapa en strukturerad och transparent revisionsrapport med bara några klick.
  • Minskar administration och tidsspillan då allt är samlat på ett ställe med en tydlig ansvarsfördelning samt påminnelser och larm. 
  • Ger en djupare insikt i grundorsaker och konsekvenser när data samlas in och analyseras.
Teknik

Ett lättanvänt och flexibelt system för revisionshantering

CANEA Workflow är ett verktyg som automatiserar, kvalitetssäkrar och snabbar upp ärendeprocesser. Det förenklar rapporteringen och samlar alla typer av avvikelser på en plats. Exempelvis interna avvikelser, revisionsavvikelser, leverantörsavvikelser, produktavvikelser med flera.
 
Analyser, statistik och rapporter i CANEA Workflow ger dig en oslagbar överblick över processerna. Du kan enkelt se vad som pågår vid varje given tidpunkt, vad som är försenat, vad som är prioriterat, vem som är ansvarig, etc. Inga ärenden hamnar längre mellan stolarna och du har alltid ett korrekt beslutsunderlag.


Hjälper dig att planera alla typer av revisioner. Få stöd med digitala checklistor och mallar samt samla all planering på ett samt samma ställe i verktyget. Få notiser och påminnelser.

Systemet ger er en bra översikt över alla planerade, pågående och avslutade revisioner – kategoriserade och sorterade efter behov. Skapa valfria vyer som visar larmade, försenade eller prioriterade revisioner.
Digitaliserar hanteringen av alla avvikelser, observationer och förbättringar kopplade till revisionerna på ett strukturerat sätt. Underlättar både rapportering, hantering och uppföljning av alla till revisionen hörande ärenden.
Verktyget underlättar samarbete i revisionsteamet och med alla åtgärds- och uppföljningsansvariga. All information, underärenden, filer och kommunikation samlas i revisionsärendena för enkel åtkomst, direkt och i framtiden.
Det är enkelt att kommunicera direkt i verktyget och e-post kan kopplas till ärendena både manuellt och per automatik. Att bifoga filer till revisionerna är lätt och det går smidigt att exportera ut revisionsinformation till färdiga exportmallar för extern korrespondens.
Uppföljning av revisioner stöds av den inbyggda analysmotorn. All revisions- och observationsdata är analyserbar. Skapa rapporter och diagram som visar kostnader, felkoder, allvarlighetsgrader, produktkategorier etcetera, för att ge fler insikter och bättre beslutsunderlag.

Del av en
heltäckande lösning

CANEA Workflow är en av fem användarvänliga moduler som ingår i vår plattform CANEA ONE. Modulerna går utmärkt att använda fristående, och tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Mer om revisionshantering

it-losningar-revisioner-integrerat-anvandarvanligt-system
Ett integrerat och användarvänligt system

Fördelen med att revisionshanteringen är helt integrerad med ledningssystemet och målstyrningen är att det blir enklare att följa upp KPI:er och mål samt hitta eller länka till de relevanta dokument i ledningssystemet som berörs av eventuella avvikelser. 

Systemet konfigureras direkt i webbläsaren med hjälp av lättnavigerade menyer. Formulär-layout, inställningar, flöden, affärslogik och regler ställs in efter eget tycke och den aktuella processens förutsättningar. Det kräver ingen IT-kompetens, utan kan hanteras löpande även av sällananvändare.

Väldesignade vyer ger en omedelbar överblick över pågående, försenade eller prioriterade ärenden. Rapporteringen kan göras via ett mobilt gränssnitt, som klarar av att hantera bifogade bilder, och en analysmotor hjälper till att klarlägga samband och dra slutsatser.

it-losningar-revisioner-canea-kan-revisionshantering
Erfarenhet

CANEA kan revisionshantering

För att lyckas med revisionshanteringen behöver sättet att arbeta anpassas till din organisations behov och situation med avseende på till exempel resurser, aktiviteter, information och nyckeltal. Vi har mångårig erfarenhet av att hantera revisioner och erbjuder inte bara ett komplett IT-stöd, utan också kunskap i form av utbildningar och kunniga konsulter.

Processer_2-1
On demand - Webbinarium

Digitaliserade processer

Genom att digitalisera era administrativa ärendeflöden får ni effektivare processer, bättre efterlevnad och en oslagbar processöverblick.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.