Ledningssystem

Miljöledningssystem

Säkerställ att din organisation arbetar systematiskt med att öka er miljöprestanda, efterlever miljölagar och skapar positiva effekter för miljön.

 

Miljöledningssystem

Vad är ett miljöledningssystem?

Grundidén med ett miljöledningssystem är att det ska ge struktur åt miljöarbetet och hjälpa er att använda era resurser där de ger störst effekt.

Ett företags inverkan på miljön bedöms och värderas utifrån ett helhetsperspektiv och ledningssystemet byggs upp med utgångspunkt i de viktigaste miljöaspekterna. Tillsammans med relevant lagstiftning lägger dessa aspekter grunden för hur ni bör styra miljöarbetet så att det ger positiva effekter och skapar verklig nytta.

Miljöpolicy och miljömål säkerställer ledningens engagemang och ett kontinuerligt arbete för att minimera miljöpåverkan och uppnå ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Miljöledningssystemet ger er dessutom möjlighet att både internt och externt kommunicera att miljöarbetet bedrivs på ett konkret och verifierbart sätt.

Miljöutredning

En grund för ett välfungerande miljöledningssystem som ger påvisbara effekter är en miljöutredning. I miljöutredningen kartläggs och rangordnas den miljöpåverkan din organisation ger upphov till utifrån ett helhetsperspektiv.

I utredningen ingår även en inventering av vilken miljölagstiftning som berör din verksamhet. Miljöutredningen är första steget mot att bygga upp ett certifierbart miljöledningssystem.

Fabrik ny

Hur lyckas man med ett miljöledningssystem?

Utveckling och implementering av ledningssystemet utformas som ett projekt, vilket innebär att insatsen sker resurseffektivt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik underlättar planering och kommunikation kring insatsen.

Förändringsarbete
miljöledningssystem, konsult miljöledning, ISO 14001, miljöledning

Vår metodik

Vårt tillvägagångssätt för att utveckla miljöledningssystem bygger på vedertagna teorier kombinerat med mångårig erfarenhet.

Första steget är att genomföra en GAP- och nulägesanalys mot fastställda krav, till exempel ISO 14001, för att planera och prioritera vidare åtgärder. Medarbetarnas engagemang och kompetens säkras genom seminarier och genomgångar. En miljöutredning genomförs och en strategisk inriktning för miljöarbetet fastslås för att fungera som ledstjärna och drivkraft i det fortsatta miljöarbetet.

konsult-miljoledningssystem-2-var-metodik-2

Policy, mål och vidare utformning av systemet förankras och diskuteras med personalen för att säkerställa att systemet utformas för att tillgodose organisationens behov. Därefter utvecklar vi nödvändigt stöd och styrning med utgångspunkt i miljöutredningen och implementerar systemet genom exempelvis utbildnings- och informationsinsatser samt implementeringsrevision.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshoppar samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Läs mer om implementering och förändringsledning på sidorna Förändringsledarskap, Förändringsmetodik och Projektledning.

Anlita oss för utveckling
av miljöledningssystem

Våra konsulter inom miljöledning anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid event eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss vid utveckling av miljöledningssystem är att konsulterna bidrar med:

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.