Om oss

Vårt hållbarhetsarbete
i alla dess dimensioner

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarstagande

 

 

 

Tillsammans gör vi skillnad

Vi lever i en tid när våra dagliga handlingar i stort och smått, vårt sätt att leva, kommer att definiera både vår och kommande generationers framtid. Och det gäller inte bara vår egen art utan alla de som vi delar jordens livsmiljöer med.

Företag och organisationer spelar en central roll när det gäller att säkerställa en hållbar utveckling. Och då är en bättre hushållning med jungfruliga råvaror, ökad effektivitet i hela förädlingskedjan och förbättrade arbetsförhållanden av central betydelse; precis det vi hjälper våra kunder med.

Vi tar naturligtvis vårt eget ansvar och jobbar aktivt med hållbarhet i alla dess dimensioner –ekologisk, social och ekonomisk – och skänker därför 2 procent av vår vinst till ideella organisationer, som hjälper dem som inte är lika lyckligt lottade som vi.

Vi uppmanar och uppmuntrar alla andra att göra detsamma. Tillsammans kan vi, och kommer vi, att göra skillnad!

"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
att tillfredsställa sina behov."


Bruntlandrapporten, 1987

Vi tar vårt ansvar

I tre decennier har vi via våra tjänster, utbildningar och IT-lösningar bidragit till en hållbar samhällsutveckling. Vi tar vårt ansvar och gör skillnad – det är ett uttalat krav från våra ägare.

Våra värderingar och vår affärsidé ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete. Långsiktighet och hållbarhet är viktiga ledord för oss vid affärer, leveranser och relationer. Det gäller att ha ett tydligt och uttalat fokus för att lyckas.

Vi bedömer fortlöpande vilka aspekter inom de tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekologisk och ekonomisk – som vi påverkar mest. Och vi kopplar våra insatser till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Hallbarhet

CANEAs hållbarhetsarbete har en tydlig koppling till de tre dimensionerna av hållbarhet samt FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030.

Vi påverkar de globala hållbarhetsmålen både direkt och indirekt via vår verksamhet. Här beskriver vi några av de insatser och aktiviteter vi genomför.

om-oss-om-vart-hallbarhetsarbete-socialt-ansvarstagande

Vårt sociala ansvarstagande

 • Minst två procent av vår årliga vinst avsätts enligt ägardirektivet till ideell verksamhet som bidrar till yttrandefrihet, jämlikhet, mångfald och integration samt en rättvis och hållbar utveckling. 
 • Vi subventionerar våra tjänster och produkter till utvalda ideella organisationer.
 • Vi erbjuder utbildningar och konsulttjänster inom bland annat hållbar affärsutveckling och systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Vi arbetar aktivt med självmedvetenhet kring förutfattade meningar för att skapa en än bättre arbetsplats och bättre leveranser till kund.
 • Vi erbjuder våra medarbetare ett stort antal förmåner som på olika sätt uppmuntrar till hälsa och friskvård. 

"Businesses must reconnect company success with social progress. Shared value is not social responsibility, philanthropy, or even sustainability, but a new way to achieve economic success. It is
not on the margin of what companies do but at the center.
We believe that it can give rise to the next major transformation
of business thinking."


Michael Porter, professor vid Harvard Business School

About-us-hallbarhet-las-mer-ekologiskt

Vårt ekologiska ansvarstagande

 • Vi genomför ett systematiskt förbättringsarbete med stöd av vår ISO 14001-certifiering.
 • Vi erbjuder våra kunder utbildningar, konsulttjänster och IT-systemet CANEA ONE för effektivisering av verksamheten, minskning av resursförbrukningen och förbättring av miljöarbetet.
 • Vi eftersträvar klimatneutralitet genom att välja förnyelsebar energi, när vi kan, och hållbara transportmedel för affärsresor. Och vi klimatkompenserar för vår klimatpåverkan.
 • Vi ökar och förbättrar kontinuerligt vårt digitala erbjudande, vilket tillgängliggör våra tjänster för fler kunder och minskar deras behov av att resa.

“We do not inherit the Earth from our ancestors;
we borrow it from our children."


Native American Proverb

About-us-hallbarhet-las-mer-ekonomiskt

Vårt ekonomiska ansvarstagande

 • Placering av kapital sker endast i etiska och hållbara fonder.
 • Vi stödjer och samarbetar med StyrelseAkademien för ett professionellt och hållbart företagande i Sverige.
 • Via våra konsulttjänster och utbildningar inom hållbart företagande hjälper vi våra kunder att leverera produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt.
 • Vi kräver, via vår uppförandekod, att leverantörer och samarbetspartner ska bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt.

"Companies that are breaking the mold are moving beyond corporate social responsibility to social innovation. These companies are the vanguard of the new paradigm. They view community needs as opportunities to develop ideas and demonstrate business technologies, to find and serve new markets, and to solve longstanding business problems"

Rosabeth Moss Kanter, Harvard Business Review

Christer anv.konf

För mer information om CANEAs hållbarhetsarbete

Kontakta gärna Christer Hellstrand.
Christer.hellstrand@canea.se