Hållbar affärsutveckling

Förverkliga organisationens hållbarhetsarbete

Hållbarhet som skapar affärsnytta

Idag framhåller både FN och Sveriges regering vikten av en hållbar samhällsutveckling. Många företag och organisationer jobbar därför aktivt med hållbarhet för att ständigt förbättra sig och bli mer långsiktigt hållbara. Hållbarhet är ett brett begrepp, men definieras av FN:s världskommission i tre dimensioner: 

Ekonomisk hållbarhet: tillväxt som innebär att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Social hållbarhet: tillfredsställa grundläggande mänskliga rättigheter och behov. 

Ekologisk hållbarhet: hushållning med resurser och minska vår påverkan på ekosystemet.

Vi på CANEA hjälper organisationer att definiera vad hållbarhet betyder för den egna verksamheten, genom att ta fram strategier och målsättningar utifrån faktiska behov. Det möjliggör inte bara ett klarare fokus för vilka initiativ och insatser som skapar mest affärsnytta, utan även en tydlig plan för ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete. Effekterna av ett lyckat hållbarhetsarbete kan till exempel resultera i: 

 • Minskad sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador
 • Minskad klimatpåverkan
 • Motverka korruption
 • Minskad diskriminering
 • Ökad ekonomisk prestation.

CANEA:s integrerade hållbarhetsarbete

Vi har lång erfarenhet av rådgivning och implementering av hållbarhet i olika typer av organisationer och verksamheter. Vi anser att det finns några viktiga ställningstaganden som organisationer bör göra i ett inledande skede för att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt. För detta, och för det fortsatta arbetet, har vi delat upp processen i tre faser som hjälper er att effektivt driva hållbarhetsarbetet i rätt riktning.  

Hållbar affärsutveckling, hållbarhetsarbete

Vad betyder
hållbarhet för er?

Hållbarhet är idag ett begrepp som används i många olika sammanhang. Därför är det viktigt att förstå och definiera vad är hållbarhet betyder för just er organisation och identifiera behovet som ligger till grund för hållbarhetsomställningen. Tillsammans med oss kan ni genomföra flertalet analyser som svarar på just dessa frågor, för att sedan bryta ner hållbarhetsarbetet till konkreta initiativ som förbättrar er verksamhet.

Intressentanalys

Vi genomför i första hand en intressentanalys för att identifiera era viktigaste intressenter. Vi hjälper er att ta fram en intressentlista där ni får utifrån olika aspekter får prioritera vilka intressen som väger tyngst. Intressentlistan används sedan som ett verktyg för att uppnå effektivitet i hållbarhetsarbetet.

Omvärldsanalys

För att lyckas integrera hållbarhet i strategiarbetet krävs en förståelse för organisationens påverkan på omvärlden. Med en omvärldsanalys skapar vi en klarare helhetsbild av omvärlden som er organisationen verkar inom, med syftet att skapa en bild av nuläget och hur framtiden troligtvis kommer att se ut. 

Väsentlighetsanalys

En väsentlighetsanalys tar hänsyn till intressenter och identifierar viktiga aspekter att fokusera på. Här analyseras er verksamhet inom social-, ekonomisk-, och ekologisk hållbarhet för att hitta ett effektivt arbetssätt som driver processen framåt. 

Strategiutveckling

Vi tar fram en strategisk inriktning som ligger till grund för ert fortsatta hållbarhetsarbete. Strategin grundar sig i identifierade väsentlighetsaspekter.

Mål

Tillsammans strävar vi efter att sätta och uppnå målsättningar som inkluderar så många väsentlighetsaspekter och dimensioner av hållbarhet som möjligt. Målsättningarna ska vara realistiska, möjliga att följa upp och tillräckligt konkreta. Detta ökar effekten av arbetet och möjligheten för en bättre helhetssyn.

Nulägesanalys och GAP-analys

Med hjälp av en nulägesanalys eller GAP-analys kartlägger hur verksamheten ser ut idag. Analyserna gör att vi systematiskt kan gå igenom alla aktiviteter och resultat i organisationen och jämföra dessa med standarder och lagkrav. Analyserna ger oss även en bild av organisationens prestationer och mognadsgrad inom hållbarhet, vilket förenklar utvärderingen av den framtida affärsutvecklingen. 

Riskhantering och riskvärdering

En organisation om vill satsa på hållbarhet bör använda ett program som involverar ett riskbaserat hållbarhetsperspektiv. Det gör det enklare att bedöma, undvika, minska och mildra risker kopplade till aktiviteter. Programmet bör även inkludera nödlägesåtgärder och rutiner som mildrar miljö-, hälso-, och arbetsmiljöpåverkande olyckor. Den här typen av riskhantering gör att onödiga kostnader och problem enklare kan undvikas.

Implementering och uppföljning

När vi har definierat hållbarhetsarbetets huvudsakliga fokus, strategier och målsättningar går vi över till nästa fas att implementera processer och rutiner i det dagliga arbetet. Detta sker både på operativ och strategisk nivå, med rutiner för att följa upp och mäta resultat. Tillsammans utvecklar och effektivisera vi processer för att nå uppsatta hållbarhetseffekter. Att använda ett IT-stöd för insamling och visualisering av data är en stark rekommendation, då detta blir ett underlag till hållbarhetsrapporter eller kommunikationsmaterial.

Handlingsplan

I er handlingsplan bör det framgå vem som ska göra vad, när en insats ska ske, samt vad respektive insats ska leda till. Syftet med handlingsplanen är att koordinera arbetet så att verksamhetens fokus är och förblir rätt. Vi erbjuder till exempel tjänster som hållbar processutveckling, Lean och effektivisering, IT-stöd för rapportering och visualisering, samt identifiering av aktiviteter och nyckeltal. Vi arbetar bland annat med följande ramverk och riktlinjer inom:

 • Socialt ansvarstagande: ISO 26000
 • Miljöledningssystem: ISO 14001:2015
 • Kvalitetsledningssystem: ISO 9001:2015
 • Arbetsmiljöledningssystem: ISO 45001:2018
 • Agenda 2030 och Globala Hållbarhetsmål
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Informationssäkerhet: ISO 27001

Kommunikation

Förändrings- och hållbarhetsarbete handlar även om struktur och kultur. För att effekterna av ert arbete ska bli långvariga krävs hänsyn till både gruppen och företagets förändringsförmåga. Organisationen måste därför ha en tydlig kommunikation kring området och kunna bemöta reaktioner och behov hos medarbetare vid en eventuell förändring. 

Förändra och kommunicera

Förändringsarbeten med varaktiga nyttor kan skapas med hjälp av till exempel workshops, utbildningar och förändringsledarskap. Det handlar om att befästa, fortsätta utveckla och skapa en förståelse kring den ständigt pågående förändringsprocessen. Genom att involvera rätt intressenter i arbetet kan er organisation åstadkomma förståelse och motivation även hos omvärlden.

Utvärdering

Syftet med att utvärdera är att följa upp och värdera resultat, samt få input till framtida förbättringar. För att skapa ett systematiskt hållbarhetsarbete krävs kontinuerlig utvärdering med hög transparens och delaktighet. Det är därför bra om handlingsplanen redan har kartlagt vad som behövs utvärderas. Exempel på tjänster för att kommunicera och förändra:

 • Kommunikationsplaner
 • Förändringsledning och förändringsledarskap
 • Värdegrundsarbete

Förhållningssättet till hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande har en grund i organisationens värderingar. Att arbeta mer systematiskt med värderingar som styrmedel kan vara fördelaktigt för att åstadkomma en mer informell styrning i en organisation. Det är också ett bra komplement till en mer strukturell styrning, då det ger vägledning för situationer där styrning saknas. Hållbarhetsrapportering

Miljöspendanalys

Vad köps in och för hur mycket? Vem köper in och av vem köper organisationen? Dessa frågor ingår ofta i en spendanalys en metod för att kartlägga inköpens volym, fördelat på inköpsområden. Analysen ger en konkret bild av verksamhetens inköpsstruktur, framför allt ur ett miljöperspektiv för att kunna minska miljöpåverkan. Resultatet från analysen hjälper er organisation att prioritera inköp och ställa krav vid upphandlingar.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär Ekonomi – ett vanligt förekommande begrepp inom hållbarhet och resursoptimering. Begreppet handlar i första hand om att gå från linjära flöden till mer cirkulära flöden. Dessa flöden involverar tekniska och biologisk cykler där inspiration hämtas från naturens kretslopp, med en strävan efter att avfall inte ska existera. Kan till exempel ditt avfall bli någon annans råvara?

Cirkulär Ekonomi utgår från ett livscykelperspektiv, med analyser om hur organisationens produkter och tjänster kan återvinnas eller återanvändas. Ett tips för att förbättra det cirkulära arbetet, få ett bredare livscykelperspektiv och ge en indikation kring var ni bör fokusera är att genomföra en input-output-analys. Här identifieras vilka varor och tjänster ni köper, vilka som stannar i verksamheten och vilka lämnar verksamheten.

Varför anlita oss?

Våra konsulter kan anlitas som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor. Enligt våra kunder är de främsta fördelarna med att skapa en affärsmodell med vår hjälp att: 

 • Vi har erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
 • Vi erbjuder effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Vi har en förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra kompetens.
 • Vi ger en positiv, engagerande och professionell approach till problemställningar.
 • Vi identifierar förutsättningar och anpassar upplägget för att få bäst effekt.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom olika standarder.