Hållbar affärsutveckling

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

Ordet hållbarhet har blivit så brukat och missbrukat i den allmänna debatten att det nästan helt förlorat sitt innehåll. Det är därför vi hellre gör hållbarhet än pratar om det. 

Hållbarhet som skapar affärsnytta

De negativa effekterna av den globala uppvärmningen blir allt tydligare och både FN och Sveriges regering framhåller vikten av en hållbar samhällsutveckling. Många verksamheter jobbar därför aktivt för att bli mer långsiktigt hållbara. Cirkulära affärsmodeller är viktig en del av det arbetet. 

Hållbar utveckling definieras av FN:s världskommission för miljö och utveckling i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Ekologin utgör den yttre systemgränsen för samhället och samhället den yttre systemgränsen för ekonomin. Dimensionerna ska vägas samman och ömsesidigt stödja varandra när beslut fattas. 

Ökad hållbarhet innebär positiv affärsnytta

Vi hjälper organisationer att definiera vad hållbarhet innebär för den egna verksamheten genom att ta fram strategier och målsättningar utifrån faktiska behov. Det möjliggör inte bara ett klarare fokus för vilka initiativ och insatser som skapar mest affärsnytta – det gör det lättare att ta fram en plan för ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete som engagerar medarbetarna.

Effekterna av ett lyckat hållbarhetsarbete kan till exempel resultera i: 

 • Starkare varumärke.
 • Mer engagerade medarbetare.
 • Mindre sjukfrånvaro och färre arbetsrelaterade skador.
 • Lägre personalomsättning och lättare att attrahera kompetens.
 • Minskad klimatpåverkan.
 • Minskade risker i värdekedjan. 
 • Minskning av etiska risker såsom korruption och diskriminering.
 • Ökad ekonomisk prestation.

Hållbarhetsarbete – en integrerad process i tre steg

Vi har lång erfarenhet av rådgivning kring och implementering av hållbarhet för olika typer av verksamheter och vet vad som bör göras i ett inledande skede för att hållbarhetsarbetet ska bli effektivt. Därför har vi delat in processen i tre faser som driver arbetet i rätt riktning. 

Hållbar affärsutveckling, hållbarhetsarbete

Vad betyder hållbarhet
för er verksamhet?

Hållbarhet är ett begrepp som används i många olika sammanhang. Därför är det viktigt att förstå och definiera vad det betyder för er organisation och att identifiera de behov som ligger till grund för omställningen. För att klargöra detta kan man genomföra ett antal analyser som sedan ligger till grund för hur hållbarhetsarbetet ska implementeras i konkreta initiativ. 

Omvärldsanalys

För att lyckas integrera hållbarhet i strategiarbetet krävs en förståelse för organisationens påverkan på omvärlden. Med en omvärldsanalys skapar vi en helhetsbild av nuläget och hur framtiden troligtvis kommer att se ut. 

Värdekedjekartläggning

Vi hjälper er att kartlägga er värdekedja samt analysera vilka risker och möjligheter som finns. Därefter tar vi fram lämpliga handlingsplaner för att minska utsläpp, energiförbrukning och etiska risker som människohandel och korruption. 

Intressentanalys

Vi genomför en intressentanalys i ett tidigt skede för att identifiera era viktigaste intressenter. Det resulterar i en intressentlista som ligger till grund för en prioritering av vilka intressen som väger tyngst. 

Väsentlighetsanalys och dubbel väsentlighetsbedömning

En väsentlighetsanalys utgår från hållbarhetens tre dimensioner och intressenterna för att identifiera de viktigaste aspekterna att fokusera på. Hur påverkar verksamheten samhälle och miljö och hur påverkas den finansiellt av klimatrisker och andra faktorer? 

Strategiutveckling

Vi tar fram en strategisk inriktning som ligger till grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet. Strategin utgår från väsentlighetsanalysen. 

Mål

Tillsammans sätter vi upp mål som inkluderar så många väsentlighetsaspekter och dimensioner av hållbarhet som möjligt. Målen ska vara realistiska, tillräckligt konkreta och möjliga att följa upp. Det ger en bättre överblick och ökar effekten av arbetet. Målen kan med fördel kopplas till FN:s globala mål för en tydlig intern och extern kommunikation. 

Nulägesanalys och gapanalys

Verksamheten kartläggs med hjälp av en nulägesanalys eller en gapanalys, eller bådadera. Analyserna gör att vi systematiskt kan gå igenom aktiviteter och resultat i organisationen och jämföra dessa med lagkrav och standarder. Det ger oss en bild av organisationens arbete och mognadsgrad när det gäller hållbarhet hållbarhet, vilket förenklar prognosen för den framtida affärsutvecklingen. 

Riskhantering och riskvärdering

En organisation som satsar på hållbarhet bör använda ett program som involverar ett riskbaserat perspektiv. Det gör det enklare att bedöma, undvika eller minska och mildra risker kopplade till olika aktiviteter. Programmet bör även inkludera åtgärder vid nödlägen och rutiner som mildrar olyckor som påverkar hälsa, miljö eller arbetsmiljö. Den här typen av riskhantering gör att onödiga kostnader och problem enklare kan undvikas.

Implementering och uppföljning

När vi har definierat hållbarhetsarbetets huvudsakliga fokus, dess strategier och målsättningar går vi över till nästa fas att implementera processer och rutiner i det dagliga arbetet. Det görs på såväl operativ som strategisk nivå, med rutiner för att samla in och följa upp relevanta indikatorer.

Tillsammans utvecklar och effektivisera vi processerna för att nå de uppsatta hållbarhetseffekterna. Användning av IT-stöd för insamling och visualisering av data är att rekommendera, då det utgör ett underlag för såväl hållbarhetsrapporter som andra former av kommunikation. 

Handlingsplan

I handlingsplanen bör det framgå vem som ska göra vad, när en insats ska ske samt vad respektive åtgärd ska leda till. Syftet med handlingsplanen är att koordinera arbetet så att alla drar åt rätt håll. Vi erbjuder till exempel tjänster som hållbar processutveckling, lean & effektivisering, IT-stöd för rapportering & visualisering samt identifiering av aktiviteter & nyckeltal. Och vi hjälper er att integrera hållbarhetsarbetet i befintliga strukturer och ledningssystem.

Vi arbetar med följande ledningssystem, ramverk och riktlinjer:

 • ISO 26000 – Organisationers samhällsansvar. 
 • SS 854000:2021 – Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner.
 • ISO 37101:2022 – Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner och regioner. 
 • ISO 53001 – Organisationers samhällsansvar.
 • Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.
 • ISO 14001:2015 – Miljöledningssystem.
 • ISO 5001 – Energiledningssystem. 
 • ISO 56002 – Ledningssystem för innovation. 
 • ISO 9001:2015 – Kvalitetsledningssystem.
 • ISO 45001:2018 – Ledningssystem för arbetsmiljö. 
 • Global Reporting Initiative (GRI).
 • ISO 27001 – Ledningssystem för cyber- och informationssäkerhet.

Kommunikation

Förändrings- och hållbarhetsarbete handlar även om struktur och kultur. För att effekterna av ert arbete ska bli långvariga krävs hänsyn till både gruppens och företagets förmåga till förändring. Och organisationen måste ha ett tydligt ägarskap och en tydlig kommunikation för att kunna bemöta reaktionerna hos medarbetarna vid en eventuell förändring. 

Förändra och kommunicera

Förändringsarbete med varaktiga nyttor kan uppnås med hjälp av workshoppar, utbildningar och förändringsledarskap. Det handlar om att befästa, fortsätta utveckla och skapa förståelse kring den kontinuerliga förändringsprocessen. Och tillsammans med rätt intressenter kan er organisation åstadkomma förståelse och motivation hos omvärlden.

Utvärdering

Syftet med en utvärdering är få fram fakta för framtida förbättringar. För att skapa ett systematiskt hållbarhetsarbete krävs kontinuerlig utvärdering med hög transparens och delaktighet. Det är därför bra om handlingsplanen redan har kartlagt vad som behöver utvärderas.

Exempel på tjänster för att kommunicera och förändra:

 • Kommunikationsplaner.
 • Förändringsledning och förändringsledarskap.
 • Värdegrundsarbete.

Förhållningssättet till hållbarhet och socialt ansvarstagande grundar sig i organisationens värderingar och är särskilt viktigt för den unga generationen. Ett mer systematiskt arbete med värderingar som styrmedel kan vara fördelaktigt för att åstadkomma en mer informell styrning i en organisation. Det är också ett bra komplement till en mer strukturerad styrning, då det ger vägledning för situationer där styrning saknas. 

Miljöspendanalys

Vad köps in och för hur mycket? Och vem köper in och av vem köper organisationen? Dessa frågor ingår ofta i en spendanalys – en metod för att kartlägga inköpens volym, fördelade på inköpsområden. Analysen ger en konkret bild av verksamhetens inköpsstruktur, framför allt ur ett miljöperspektiv, men även andra aspekter som risken för korruption belyses. Resultatet från analysen hjälper organisationen att prioritera inköpen och ställa krav vid upphandlingar.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är ett vanligt förekommande begrepp när det gäller hållbarhet och resursoptimering. Det handlar i första hand om att gå från linjära flöden till mer cirkulära för att göra sig kvitt avfallet. Flödena omfattar tekniska och biologiska cykler där inspirationen hämtats från naturens kretslopp. Någon annans avfall kan bli din råvara och tvärtom. 

Cirkulär ekonomi utgår från ett livscykelperspektiv med analyser om hur en organisations produkter och tjänster kan återbrukas eller återvinnas. Ett tips för att förbättra det cirkulära arbetet, få ett bredare livscykelperspektiv och ge en indikation kring vad ni bör fokusera på är att genomföra en input-output-analys. Då identifieras vilka varor och tjänster som köps, vilka som stannar i verksamheten och vilka som lämnar den.

Varför anlita oss?

Våra konsulter anlitas som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser & förstudier, som ledare för workshoppar & seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid event eller som coacher & mentorer.

Enligt våra kunder är de främsta fördelarna med att skapa en hållbar affärsmodell med vår hjälp att vi:

 • har erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher
 • erbjuder effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
 • har en förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra kompetens
 • ger en positiv, engagerande och professionell approach till problemställningar
 • identifierar förutsättningar och anpassar upplägg för at bästa effekt.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta oss för att få svar på dina frågor eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva lösningar som uppfyller alla krav inom relevanta standarder.