Operativ effektivitet

 

Gör din organisation effektivare.  
Gång på gång på gång…

Effektivisering är inte en engångsföreteelse

Arbetssätt måste hela tiden utvecklas för att bli effektivare. Men varaktiga och verkliga effekter kräver ett systematiskt förbättringsarbete som drivs av engagerade ledare. Då blir effektiviseringsarbetet något som ständigt pågår i organisationen.  
Vi anpassar vårt systematiska tillvägagångssätt efter varje organisations unika förutsättningar och behov. Då uppnås en effektivitet som är unik för just din operativa verksamhet.  
Fördelar

Ökad konkurrens-kraft

Forskning från KTH visar på att det är relativt enkelt att identifiera och eliminera onödiga kostnader på upp till 15 % i en genomsnittlig verksamhet. Det ger i sin tur en hävstång som kan öka vinsten med 150 %. Dessutom minskar slöseriet med såväl tid och kapital som ändliga resurser.

icon-royal-group-tickmark
Nöjdare medarbetare

Medarbetarna slipper onödigt merarbete när det uppstår färre fel i förädlingskedjan. 

icon-lavender-screen-person
Stärker varumärket

Leveranserna sker i tid, har rätt kvalitet och görs med minimal tids- och resursspillan.

Icon-ice-bulb
Högre konkurrensförmåga

När kostnaden för att tillhandahålla en tjänst eller vara minskar, ökar konkurrensförmågan och/eller vinsten.

icon-ocean-list-tickmark
Högre miljöeffektivitet

När mindre resurser används för att producera en vara eller tjänst minskar verksamhetens miljöbelastning per försåld enhet eller utförd tjänst.

konsult-operativ-effektivitet-verklygslada
Arbetssätt

En omfattande verktygslåda

I behov av en effektiviseringskonsult? Våra experter har en omfattande verktygslåda till sitt förfogande när de hjälper organisationer att öka sin effektivitet – allt från nulägesanalys, lean och Six Sigma till processutveckling och digital transformation, för att nämna några. Läs mer om vilka verktyg och metoder vi använder under respektive rubrik i rullgardinslisten överst på sidan.
konsult operativ effektivitet, effektiviseringskonsult
Erfarenhet

I tre decennier
har vi hjälpt företag att utvecklas

Till vår hjälp har vi erfarna managementkonsulter, engagerande utbildningar och heltäckande IT-lösningar. Men eftersom ingen utmaning är den andra lik, börjar vi alltid med att lyssna på dig som uppdragsgivare för att skapa oss en bild av situationen. Nuläget, i kombination med det önskade utfallet, utgör grunden för de åtgärder vi därefter föreslår.
Case

En genomförd effektivisering i siffror

En ledande leverantör av produkter och tjänster inom el-kraft hade drabbats av ”växtvärk”. Organisationen hade inte hängt med i utvecklingen, vilket lett till fler leveransförseningar, sämre bruttomarginal, högre stressnivå hos medarbetarna samt växande missnöje hos kunderna med tappade affärer och minskad omsättning som följd. Vi hjälpte ledningen att utifrån strategin identifiera de kritiska framgångsfaktorerna, lägga en grund för processorientering samt utveckla och träna tvärfunktionella förbättringsteam. Det hade en dramatisk effekt

10%

Andel kunder som kom tillbaka

40%

Ökning av leveranssäkerheten

67%

Minskning av personalomsättningen

100%

Ökning av brutto- och vinstmarginalerna

Några av våra kunder

Nyckelkomponenter som vi använder
Benchmarking 

Ett kraftfullt verktyg för att hitta möjliga förbättringar i den egna verksamheten och identifiera och implementera best practice. 

 

Digitalisering

Digitalisering innebär att organisationer ökar affärsvärdet i förhållande till förbrukade resurser. Det effektiviserar och gör processer, arbetssätt och rutiner smartare, smidigare och mer tillgänglig – avgörande faktorer för att skapa hållbarhet och lönsamhet i framtiden. 

 

Digital transformation 

Är till skillnad mot digitalisering en samlad förändring där stora delar eller hela verksamheten tar hjälp av digitala initiativ för att skapa en varaktig förbättring som är förankrad i strategier och planer.

 

Enterprise Architecture 

En väldefinierad struktur för att beskriva kopplingen mellan strategi, affärsprocesser, IT-infrastruktur och integrationer mellan olika system.

 

Förbättringsarbete 

Vårt tillvägagångssätt har hämtat inspiration från Toyota där man utvecklar verksamhet och medarbetare genom Kaizen och Kaikaku, som står för ständig och radikal förbättring. 

 

FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis och är en typ av feleffektsanalys som används inom tillverkningsindustrin för att proaktivt hantera risker med produkter och processer under utvecklingsfaserna.

 

Kundresa 

En systematisk kartläggning av beröringspunkterna mellan en organisation och dess kund, och av vad som är viktigt för kunden, som leder till en bättre uppfyllelse av kundens verkliga behov.

 

Lean

Identifierar och fokuserar på det som skapar värde för kunden medan det som inte skapar värde ifrågasätts och minimeras. 

 

Leverantörsutveckling 

Vi skapar förutsättningar för att de strategiska inköpsmålen ska uppnås med hjälp av en helhetssyn på försörjningskedjan och enkla och välbeprövade verktyg.

 

Nulägesanalys

Utveckling en verksamhet börjar oftast med en analys som ger svar på vilken potential som finns och vad som behöver göras för att nå den.

 

PPA – produktivitetsanalys 

Productivity Potential Assessment är en inom tillverkningsbranschen beprövad metod som ofta visar på en förbättringspotential på i storleksordningen 30 %. 

 

Processutveckling 

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och för att belysa var värde skapas i en organisation.

 

Six Sigma 

Kännetecknas av: kundfokus; data- & faktadriven styrning; processorientering; proaktivitet; samarbete över organisationsgränser och en strävan efter perfektion. 

 

Värdeflödesanalys 

En viktig del av Lean som används för att få en tydlig bild av vilka förbättringar som behöver göras för att verksamheten ska kunna skapa kundvärde på ett effektivt sätt.

 

5S – ordning & reda 

En av grundstenarna inom Lean och en japansk akronym för Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu och Shitsuke, vilket på svenska översätts med: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana.

 

Ledningsseminarier: Operativ effektivitet

Vi erbjuder tre seminarier som på olika sätt presenterar hur din organisation kan arbeta med förbättring. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att välja det som passar bäst utifrån era behov.

 

Dardan Berisha_sv_low-1

Kontakta oss

Ta första steget i ditt effektiviseringsarbete – kontakta vår specialist Dardan Berisha så berättar han mer.