Ledningssytem

Enterprise Architecture

Kopplingen mellan strategi, affärsprocesser, IT-infrastruktur och integrationer.

Vad är Enterprise Architecture?

Med Enterprise Architecture (EA) skapar organisationer en väldefinierad struktur för att beskriva kopplingen mellan strategi, affärsprocesser, IT-infrastruktur och integrationer mellan olika system. Målet är att effektivt hantera förändringar, få ut mer av processer och system, samtidigt som verksamheten sänker sina kostnader. Med EA får organisationer:

 • Bättre helhetsperspektiv och mer träffsäkra analyser.
 • Progress i projekt och verksamhetsintiativ.  
 • Förståelse för hur IT/IS-system kan. användas för att stödja övergripande affärsbehov.
 • Förståelse för hur integrationer mellan system och funktioner bör konstrueras för att skapa värde i arbetet och öka erfarenhetsåterföringen internt.

  EA är ett ramverk med fokus på helhet och strategisk affärsnytta. EA samspelar därför med lösningsarkitektur som fokuserar på detaljerade beskrivningar för att åstadkomma bättre tekniska lösningar. Ett fungerande EA-arbete skapar helt enkelt rätt förutsättningar för att lösningsarkitekterna ska kunna designa den mest effektiva lösningen. 
Pyramid-2
konsult-enterprise-architecture-gemensam-projektmodell

Gemensam systemmodell

För att lyckas med Enterprise Architecture behövs ett definierat ramverk (Enterprise Architecture Framework). Här skapas tydliga riktlinjer för hur objekt (processer, arbetssätt, system och information) ska beskrivas, samt vilken inverkan dessa har på involverade intressenter. CANEA använder olika ramverk beroende på kund alltifrån generella till branschspecifika sådana. Oavsett vilken modell vi använder är vår erfarenhet att utgå från följande aspekter:

 • Robust grundstruktur med tydliga och logiskt väldefinierade objekt.
 • En gemensam terminologi.
 • Standardiserad form för hur olika objekt beskrivs.
 • Beskrivningar av relationer mellan objekt.
 • Tydligt ansvar för komponenter och objekt.
konsult-enterprise-architecture-projektmodeller

Projektmodeller

Att forma strukturen för ett EA-projekt är en gedigen uppgift som kräver långsiktiga åtaganden och dedikerade resurser. För att lyckas måste alla involverade vara väl införstådda med förväntningar och hur arbetets olika faser ser ut. För att nå bästa möjliga resultat finns det några framgångsfaktorer som bör prioriteras. 

 • Tydlig vision och målbild för projektet.
 • Gemensam och konkret helhetsbild av projektet.
 • Arbeta successivt med respektive fas i projektet.
 • Åtagande från ledningsgruppen.
 • Professionell projektledning.
 • Kommunikation och förändringsledning.

Enterprise Architecture tillsammans med CANEA

Vi ser inte EA som en fristående del, utan snarare som en integrerad del av verksamhetens förändringsarbete. Därför ser vi till att EA-arbetet har en tydlig koppling till er verksamhetsstrategi och att samarbetet baseras på välkänd kunskap och best practice. Tillsammans skapar vi inkluderande och engagerande workshops med strukturerad kompetensöverföring, utbildning och coachning. Vi genomför:

 • Analys och planering: I den inledande fasen sätts projektorganisation, projektplan och den grundläggande modellen fastslås.
 • Övergripande struktur: Vi rekommendera en workshop med ledningen för att definiera huvudstrukturen, prioritera områden och göra en koppling mellan operativa objekt och strategi.
 • Mål och design: Här definieras KPI:er och mål, objekt definieras och en grundläggande matchning av kraven genomförs.
 • Utveckla arkitektur: Här bryts objekten ner och definieras, vilket bland annat resulterar i en beskrivning av kopplingen mellan IT och tekniklösningar.
 • Implementera och förbättra: Implementering görs ofta stegvis, ofta genom en pilot på en avgränsad del av verksamheten. Förbättringsarbete etableras och en överlämning till förvaltningsorganisationen sker.
 • Förvalta och förbättra: Här sker löpande förvaltning, uppföljning av effektmål och arbete med vidareutveckling.
Projektledning

Anlita oss för Enterprise Architecture

Våra konsulter kan anlitas som projektledare, analyser och förstudier, ledare för workshops och seminarier, kursledare för utbildningar, inspiratör vid events eller som coach eller mentor. Fördelarna av att samarbeta med oss vid Enterprise Architecture är bland annat: 

 • Våra erfarenheter från liknande uppdrag inom olika branscher
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
 • Konsulternas förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen
 • Identifiering av unika förutsättningar som formar upplägget för bästa effekt

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.