Processmodellering låter dig styra processerna i stället
för tvärtom

Förstå flöden, upptäck flaskhalsar och identifiera förbättringsmöjligheter.

Process-utveckling via modellering

Processutveckling handlar om att kartlägga och förstå flödena genom en organisation och att optimera utifrån helheten, snarare än utifrån de enskilda funktionerna. Processmodellering används för att definiera ansvar och befogenheter, tydliggöra och styra framgångskritiska funktioner, skapa en gemensam bild av nuläget samt implementera det önskade utfallet.  

it-processmodellering-nyttan

Nyttan med ett processorienterat synsätt

Ett processorienterat synsätt skapar samsyn i en organisation när det gäller de gemensamma arbetssätten, rutinerna och ansvaret. När man ritar upp en process synliggörs dolda delprocesser och aktiviteter, vilket ofta leder till aha-upplevelser. Det hjälper till att identifiera ineffektiva och krångliga arbetssätt och gör det enkelt att överblicka hur olika roller samverkar och hur ansvaret kan omfördelas för att effektivisera arbetet.  

Nyttorna med processmodellering: 

 • Ger en helhetssyn. 
 • Sätter användaren i fokus.  
 • Flaskhalsar upptäcks och  
  förbättringsmöjligheter identifieras.  
 • Tydliggör gemensamma mål. 
 • Klargör ansvarsområden.  
 • Visar vilken kompetens som behövs.   
 • Skapar engagemang och motivation.  
 • Underlättar förbättringar. 
 • Ökar effektiviteten genom att minska antalet fel, ledtider och kostnader.   
it-processmodellering-tre-utmaningar

Fyra utmaningar

1. Medarbetarna har svårt att ta till sig och förstå organisationens arbetssätt, eftersom det inte finns något enkelt sätt att ta till sig informationen. Man gör då på sitt eget sätt med strulkostnader, friktion och energitapp som följd.  

2. Processer och tvärfunktionella arbetssätt implementeras inte alltid fullt ut, vilket ökar risken för suboptimeringar mellan olika linjeverksamheter med ökade kostnader och minskad lönsamhet som ett resultat.  

3. Kartläggningen av processer kanske genomförs efter konstens alla regler, men om det saknas stöd för att på ett decentraliserat sätt hålla bilden uppdaterad kommer kartans beskrivning av verkligheten att bli alltmer felaktig över tid 

4. En fjärde utmaning vid införandet av ett processorienterat synsätt är att motivera och engagera de anställda att använda processmodellerna i det dagliga arbetet och att bidra till en kontinuerlig processförbättring.  

Vår lösning på utmaningarna ovan

Svaret på utmaningarna ovan är en integrerad lösning som gör det enkelt att modellera processer och flöden och som har länkar till kopplade verktyg och annan information som behöver vara åtkomlig. Användargränssnittet bör även vara enkelt och intuitivt med grafisk navigering.  

Lösningen vi tillhandahåller har en manöverpanel (dashboard) för varje process, med en klickbar modell av processen som gör att man kan nå all relevant information såsom tillhörande dokument, aktuella mätetal, processägarskap, kopplade ärenden, kommunikation med mera. 

CANEA Process – en av modulerna i CANEA ONE – används för att: 

 • Identifiera och dokumentera processer. 
 • Skapa kännedom och medvetenhet kring processer.  
 • Knyta samman processer och medarbetare.  
 • Övervaka, analysera och förbättra processer.
 • Modellera processer på ett enhetligt och standardiserat sätt.  

Konkurrensfördelar
och kundnyttor

Att definiera processerna utgör grunden för att utveckla en verksamhet. Det är då man har chansen att upptäcka flaskhalsar och identifiera förbättringsmöjligheter samtidigt som både målarbete och mätningar blir lättare.   


Fördelen med CANEAs lösning:

1

Enkelt för processägare och -ansvariga att skapa och uppdatera processerna så att de hela tiden återspeglar nuläget.  

2

Även sällananvändare kan enkelt och intuitivt skapa klickbara processer som länkar till aktuell dokumentation, verktyg, mål, med mera.  

3

Helhetslösning där processmodeller hanteras helt integrerat med rutiner och instruktioner.  

4

Fullt stöd för en gemensam hantering av versioner, remissflöden, spårbarhet och informationsspridning 

Kundnyttor:

 • Skapar samsyn när det gäller arbetssätt, rutiner och ansvar.
 • Hjälper organisationen att bli processinriktade på riktigt – det vill säga ha äkta tvärfunktionella flöden – vilket minskar suboptimeringar och strul.  
 • När en process visualiseras ökar överblicken, vilket hjälper medarbetarna att förstå sammanhangen. Dessutom synliggörs ofta ”osynliga” processer och arbetssätt, vilket kan ge aha-upplevelser.  
 • Enkelt att överblicka hur olika roller samverkar och hur ansvar kan omfördelas för att effektivisera arbetet.  
Vi har lärt oss att arbeta mer processorienterat och samverkar mer tvärfunktionellt mellan olika funktioner inom organisationen. Det har inneburit en ökad effektivitet men vi har dessutom lärt känna varandra bättre i organisationen!

Funktioner för expressmodellering i kombination med dra-och-släpp-funktionalitet gör det enkelt att skapa färdiga modeller med ett par klick.

 

Skapa dynamiska länkar mellan processer för att bygga en hierarkisk och klickbar struktur med huvudprocess, delprocesser och aktivitetsscheman. Länka till dokument, vyer och annan info direkt från modellerna. 

Alla processmodeller versionshanteras, följer bestämda remissflöden och publiceras när de är godkända. Utse processansvarig och koppla andra sökbara egenskaper till processmodellerna.

Systemet visar varje process och delprocess i en manöverpanel där medarbetaren får en överblick över processen, tillhörande dokument och ärenden samt pågående dialog i den sociala strömmen.

Skapa egendefinierade symbolbibliotek efter behov, såsom exempelvis Value Stream Mapping eller mer Lean-inriktade modeller. Administrera biblioteken direkt från webbläsaren.

CANEA Process integrerar sömlöst med andra delar i produktfamiljen CANEA ONE.

Ta del av processinformation och processbeskrivningar via det mobila gränssnittet. Enkelt att både läsa, kommentera och diskutera processer på alla enheter.

Del av ett
heltäckande system

CANEA Document är en av fem användarvänliga moduler som ingår i vår plattform CANEA ONE. Modulerna går utmärkt att använda fristående, och tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Mer om processmodellering

it-processmodellering-nyttan-canea-kan
ERFARENHET

CANEA kan process-modellering

CANEA har hjälpt organisationer att förbättra sina processer sedan 1990-talet och erbjuder ett brett spektrum av produkter och tjänster inom området. Vi tillhandahåller verktyg för modellering och digitalisering av processer, men kan även stötta er med hjälp av tjänster för processkartläggning och processförbättring, plus utbildningar, för att skapa en varaktig förändring.

Processer_2-1
On demand - Webbinarium

Digitaliserade processer

Genom att digitalisera era administrativa ärendeflöden får ni effektivare processer, bättre efterlevnad och en oslagbar processöverblick.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt organisationer att utvecklas. Kontakta våra experter för demo, prisuppgifter eller mer material om CANEAs produkter och tjänster inom området.