Offentlig sektor

Beviset på att vi bryr oss om varandra

Vi hjälper organisationer i det allmännas
tjänst att skapa största möjliga
samhällsnytta med befintliga resurser.

Offentlig sektor

Många kommuner och regioner upplever ett pressat ekonomiskt läge. För att möta den ökade efterfrågan på tjänster och samhällsnytta, samtidigt som budgeten är begränsad, måste många offentliga organisationer effektivisera sin verksamhet. Trots att nyttor kan vara svåra att mäta finns det lösningar för att skapa mätbara värden med befintliga resurser. Men det kräver effektiva lösningar – inte minst genom digitalisering i nära samverkan med berörda målgrupper.

01

Effektivisering och smartare arbete

Smartare arbete,
högre kvalitet och
minskade kostnader

En tuffare ekonomi, en mer instabil omvärld och ett ökat servicebehov hos medborgarna gör att resursförsörjningen i offentliga organisationer blir allt viktigare. Det gäller att skapa mer samhällsnytta för pengarna för att undvika underskott och nedskärningar. Det innebär att satsa på rätt saker och behålla en hög kvalitet i verksamheten, men till en lägre kostnad och med mindre resurser.

Ett sätt att lösa detta är att utgå från kommunens eller regionens målstyrning, samt de målsättningar som satts utifrån budget och verksamhetsplanering. Det kan också vara värdefullt att fråga personal och intressenter hur den eftersträvade effekten uppfattas.


konsult-offentlig-sektor-effektivisering-smartare-arbete

 

Optimera med hjälp av digitalisering

Låter det svårt eller komplicerat? Kanske, men med rätt angreppssätt går det att optimera både verksamhet och system. Ny teknik som möjliggör digitalisering och automatisering av arbetssätt och flöden är viktiga pusselbitar, men även:

 • Förändringsledning.
 • Processer.
 • Arbetssätt.
 • Produktion kopplat till kostnad, kvalitet och kapacitet.
 • Kostnader.
 • Kompetensförsörjning och kompetenssäkring.

 

Effektivisera
tillsammans med CANEA

Hållbara och framgångsrika effekter kräver ett engagerat ledarskap som driver systematiska förbättringsarbeten. CANEA:s konsulter har under många år arbetat med att öka effektiviteten i olika verksamheter i en rad branscher. Vi kan till exempel hjälpa er med att:

 • Effektivisera flöden, styr-, stöd- och kärnprocesser, projekt, system (logistik, inköp), ekonomiadministration och personalhantering samt avtals- och ärendehantering.
 • Mäta nuläge, analysera och föreslå åtgärder som bidrar till en effektivare verksamhet.
Läs gärna mer om CANEAs syn på effektivisering här:

02

Etablera en god
och nära vård

En viktig del av ett fungerande samhälle

Vård är en av de allra viktigaste delarna av ett fungerande samhälle. Dessvärre visar nästan samtliga regioner i Sverige underskott, långa vårdköer och bristande tillgänglighet. Med rätt förutsättningar och satsningar kan en god grund för effektivare vård bli verklighet.

Omställningen till en vård som utgår från patientens behov och förutsättningar kräver en effektiv samverkan mellan berörda organisationer, smarta kommunikationslösningar för medborgarna samt ett innovativt tänkande och utnyttjande av de nya möjligheter som teknikutvecklingen och digitaliseringen skapar. 

Förvaltning-2

Effektiv vård

Regeringen jobbar hårt för att vården bättre ska anpassas till vårdbehovet, med målsättningen att utveckla primärvårdens roll och komma närmare invånarna. Det finns dessutom ett stort behov av ökad produktivitet och nya arbetssätt genom digitalisering. Vi har kategoriserat utmaningarna som skapar ineffektivitet i omställningsarbetet:

 • Brister när det gäller organisationsstruktur, arbetssätt, kultur och kompetensförsörjning.
 • Den administrativa bördan.
 • Verksamhetsstöd som inte skapar rätt förutsättningar.
 • För få vårdplatser och överbeläggning.


Omställningsarbetet

Vår uppfattning är att omställningsarbetet huvudsakligen utmanas på följande områden:

 • Det är svårt att förändra läkarnas sätt att arbeta. Det gäller framför allt vid flytt av specialiserade läkare inom sjukhusvården till primärvården.
 • Hälso- och sjukvårdslagen sätter patienten först. I vissa fall blir det en konflikt med den optimering av produktionen som är central för omställningsarbetet.
 • Den nya, nära vården förutsätter nya processer och ledningssystem, vilket innebär en kraftsamling när det gäller analys av processer samt produktions- och kapacitetsstyrning.
 • Omställningsarbetet förutsätter en ökad samverkan med kommunerna.
 • Omställningsarbetet förutsätter att de arbetssätt och processer som ska digitaliseras är kartlagda och definierade. konsult-offentlig-sektor-etablera-god-vard

 

Så skapar vi tillsammans
en bättre vårdorganisation

 • Förändringsledning, ledarskap och kulturtransformationer.

Med vår erfarenhet och kunskap när det gäller kulturfrågor, ledarskap och värderingar inom de olika professionerna hjälper vi er skapa en mer välfungerande organisation. Vi erbjuder allt från individuell coachning, för att stötta chefer och ledare, till stöd i hela omställningsarbetet.

 

 • Processer.

Omställningsarbetet skapar nya flöden, gränssnitt och arbetssätt samt ställer nya krav på horisontella och koordinerade vårdprocesser. Det kan bland annat påverka produktivitets- och kapacitetsstyrningen med tillhörande processer. Med hjälp av analyser kan vi hjälpa er att förstå vilka funktioner och hur mycket personal som behövs i respektive arbetsprocess. Genom att strukturera, kartlägga, utveckla och implementera rätt processer hjälper vi er att nå era målsättningar.

 

 • Samverkan.

Det digitala omställningsarbetet innebär nya utmaningar när det gäller samverkan med kommuner och de nya gränssnitt som skapas. Genom att tydliggöra gränssnitten, med ansvar och befogenheter, och skapa en gemensam syn på processer som löper över organisationsgränser, hjälper vi er skapa en mer enad verksamhet.

 

 • Legal rådgivning.

Omställningsarbetet kommer generera nya frågeställningar när det gäller ansvar, befogenheter och delegeringar. Vi hjälper er upprätta strukturer och styrdokument såsom reglementen, riktlinjer och delegeringsförteckningar för att skapa tydlighet i er organisation.

 

 • Kostnadsstyrning och effektivisering.

En övergripande målsättning för hela omställningsarbetet är att få ut mer och bättre vård per krona. Det innebär stort fokus på kostnads- och produktionseffektivitet. Med rätt rådgivning när det gäller stödsystem, hur administrationen kan minskas, ekonomistyrning, inköp & logistik för vårdplatser och patienter, hjälper vi er att optimera er verksamhet.

 

 • Digitalisering.

Stora förhoppningar sätts till olika typer av lösningar för att åstadkomma kostnadsbesparingar och förändrade arbetssätt. Detta gör att vårdpersonal effektivare kan verka på flera arbetsplatser. Vi hjälper er under hela digitaliseringsresan – från strategi till kravställning och implementering.

03

Hållbar samhälls- och stadsutveckling

Uppnå genuin hållbarhet

Det offentliga Sverige styr om för att bidra till lösningen på de stora samhällsutmaningarna och både FN och SKR har understrukit vikten av en hållbar samhälls- och stadsutveckling. Det är därför viktigt att bygga in hållbarhet på alla områden – i ekonomin, ekologin och det sociala – med hjälp av strategier, ledningssystem, utvecklingsinitiativ och uppföljning. Först då kan vi tillsammans uppnå genuin hållbarhet.

 

Samhällsutveckling
för en bättre framtid

Framgångsrika verksamheter jobbar aktivt med sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhet har många olika betydelser, men vanligast är att utgå från tre dimensioner. 

 • Social hållbarhet – bygga upp ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. Här inkluderas etik, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kultur, folkhälsa och arbetsmiljö.
 • Ekonomisk hållbarhet – hushåll med tillgång till mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
 • Ekologisk hållbarhet – långsiktighet när det gäller ekosystemens produktionsförmåga, för att minska påverkan på naturen och vår hälsa.

Genom att definiera vad som är viktigt för er organisation kan ni skapa grunden för ett systematiskt hållbarhetsarbete. Det kan däremot vara svårt att bestämma i vilken grad och omfattning olika initiativ och rekommendationer ska tillämpas. Vi har under lång tid arbetat med rådgivning kring och implementering av hållbarhetsarbete och för att göra det enklare bygger vi upp en struktur med utgångspunkt i denna modell: 

Hållbarhetshjulet_se-3
 • Vad och varför?

Vad är hållbarhet för er organisation och varför ska ni arbeta med det? I ett inledande skede reflekterar vi över vilka nyttor och effekter ni vill uppnå; det kan till exempel vara minskad miljöbelastning, sjukfrånvaro och färre arbetsrelaterade skador eller en starkare ekonomi.

 

 • För vem?

Vi genomför en intressentanalys för att identifiera vilka era intressenter är i hållbarhetsarbetet. Och vi hjälper er att ta fram en intressentlista där ni får prioritera vilka som väger tyngst. Listan används för att uppnå effektivitet i hållbarhetsarbetet.

 

 • Väsentlighetsaspekter.

Vi genomför en väsentlighetsanalys för att identifiera era viktigaste infallsvinklar när det gäller social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Och vi hjälper er med vedertagna analysmodeller med för att hitta ett effektivt arbetssätt. Tillsammans bygger vi sedan en arbetsstruktur och utvecklar ledningssystemet för att uppnå önskat resultat.

 

 • Preciserad definition.

Tillsammans preciserar vi definitionen av hållbarhet för er organisation. Syftet är att rama in det fortsatta arbetet med målsättningar och genomförande, så att omfattningen och uppfattningen av hållbarhetsarbetet blir greppbart och tydligt.

 

 • Vad är viktigt för att lyckas?

Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med hållbarhetsarbetet? Vi utgå från intressentlistan, väsentlighetsanalysen och hållbarhetsdefinitionen. 

 

 • Nulägesanalys.

VI genomför en nulägesanalys för att kartlägga er nuvarande position. Om exempelvis mångfald är en av era prioriterade väsentlighetsaspekter, fokuserar vi på er rekryteringsprocess. Hur arbetar ni idag för att öka er mångfald?

 

 • Mål.

Mål är avgörande för att visualisera framgångar och styra en verksamhet. Det är viktigt att hållbarhetsmålen kopplas till väsentlighetsaspekterna för att rikta in arbetet på det mest relevanta. En teknik kan vara att sätta SMARTA-mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Avgränsade). 

 

 • Handlingsplan.

Handlingsplanen visar vem som ska göra vad, när insatsen ska göras och vad den ska leda till. Med handlingsplanen skapas trovärdighet, motivation och sannolikhet för att uppnå de önskade effekterna – att gå från ord till handling.

 

 • Förändra och kommunicera.

Förändringsarbete handlar om både struktur och kultur, med hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande som en grund i företagets värderingar. Rätt värderingar skapar engagemang och delaktighet, vilket är en bra utgångspunkt för att hållbarhetsarbetet ska få önskad effekt. Vi hjälper er att koppla hållbarhetsarbetet till en tydlig förändringsprocess med utgångspunkt i bäst praxis och hur ni bemöter typiska reaktioner och behov i en förändring.

 

 • Hållbar processutveckling.

Hållbarhetsarbetet måste integreras i verksamhetens processer. Processerna ligger till grund för verksamhetens ledningssystem och baseras på väsentlighetsaspekterna. Tillsammans identifierar, prioriterar och effektiviserar vi era processer för att uppnå önskat resultat.

 

 • Utvärdera.

Att följa upp och värdera resultat är viktigt för framtida förbättringar. Här knyter vi ihop hållbarhetsrapporteringen med tidigare steg i modellen. Utvärderingen gör det möjligt att kommunicera framgångar och agera om och när vi inte når målen.konsult-offentlig-sektor-hallbar-samhalls-stadsutveckling

 

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

Med ett systematiskt hållbarhetsarbete kan ni uppnå era mål och göra skillnad. Men ni måste lägga stor vikt vid att vara överens om vad hållbarhet är och varför ni ska arbeta med det. Oavsett var på hållbarhetsresan ni befinner er hjälper vi er att ta nästa steg, eller gå hela vägen från start till mål.

Effektiv stadsutveckling med fungerande samarbeten

Stadsutveckling, som omfattar stadsplanering och -byggnation, syftar till att forma en helhet av byggnader, gator, parker och andra ytor i tätbebyggelse. I de flesta städer och kommuner är ofta flera nämnder och förvaltningar inblandade i detta arbete.

För att uppnå ett effektivt arbete krävs ett fungerande samarbete mellan flera olika enheter, med hänsyn tagen till helheten. En vanlig utmaning är att få samarbetet mellan nämnder och förvaltningar att fungera. Därför upprättas ofta processplaner som definierar och styr arbetet, som till exempel tvärfunktionella regelverk för bygg-, exploaterings- och underhållsprocesser.

 

Bättre stadsutveckling

Det går att lyckas med stadsutvecklingsprojekt trots utmaningarna med att samordna ett stort antal nämnder och förvaltningar. Med rätt verktyg och förståelse för de olika enheternas behov för måluppfyllelse, kan en fungerande samverkan skapa effektivitet i arbetet och varaktiga effekter för både kommuner och städer.

I mer än 25 år har CANEA hjälpt offentliga organisationer att förbättra sina arbetssätt, processer, organisationsstrukturer och sitt ledarskap. För att uppnå en mer samverkande stadsutveckling hjälper vi er med:

 • Processutveckling.
 • Hållbarhetsarbete.
 • Målstyrning & -nedbrytning.
 • Projektledning.
 • Lean.
 • Förändringsmetodik.
 • Förbättringsarbete.
 • Utbildningar när det gäller processer och effektivisering.
 • Utbildningar inom projektledning.
 • Utbildningar inom ledarskap.

04

Ett tillitsbaserat ledarskap

En framgångsfaktor i organisationsförändring

En framgångsrik offentlig organisation kräver en tillitsbaserad styrning och ett transformativt ledarskap. Sunda förändringar bygger på ett innovationsfrämjande klimat och en tillitsfull kultur med fokus på fakta-och databaserad utveckling. Detta innefattar grupp-, lednings- och ledarutveckling, coachning och förändringsledning – faktorer som förenar struktur och kultur och ger bestående resultat.

Undvik bromsklossar
i organisationen

Det finns flera utmaningar där du som ledare behöver ha en klar uppfattning kring ditt förhållningssätt och hur du väljer att möta de behov som finns hos medarbetare och verksamhet. Följande exempel är saker som ledare i offentlig sektor bör vara medvetna om, eftersom de kan bromsa utveckling och förändring. 

 • Stora organisationer med flera nivåer inom linjeorganisationen, med både formella och informella strukturer att ta hänsyn till.
 • Offentlig verksamhet styrs av förtroendevalda och verksamheten verkställs av de anställda. Som ledare kan det vara svårt att förutsäga vad uppdragsgivaren och ledningen vill samt förstå hur verksamheten ska uppnå det.
 • Offentlig verksamhet är skattefinansierad och offentlighetsprincipen gäller. Det innebär att många chefer blir granskade av såväl media som medarbetare både när det gäller beslut och ledarskap.

Ledarskap för bättre organisationsutveckling

Med hjälp av rätt metoder kan vi tillsammans leda och genomföra insatser och projekt som skapar tydliga effekter i er organisation. Det gäller allt från ledningsgruppens effektivitet till ett tillitsfullt ledarskap som främjar utveckling, ansvarstagande och engagemang. 

Vi rekommenderar även att bandet mellan struktur och kultur ska stärkas för ökad inkludering. Våra metoder inom förändringsledning och kulturtransformation kombinerar både utveckling och samverkan mellan struktur och kultur. Detta skapar delaktighet, engagemang och förmåga att hantera de förändringar som ni ställs inför.

 

konsult-offentlig-sektor-tillitsbaserat-ledarskapVi hjälper dig att bli
trygg i ditt ledarskap 

Vi hjälper din organisation att skapa samsyn hos lednings- och arbetsgrupper när det gäller såväl uppdrag som intressenternas behov, krav och förväntningar. Tillsammans utvecklar och implementerar vi de metoder och verktyg som bidrar till mätbara resultat för er verksamhet.

Oavsett om du har mångårig erfarenhet av att leda team eller precis antagit utmaningen, kan det vara nyttigt att reflektera över ditt ledarskap och din påverkan på verksamheten. Om du känner dig trygg i rollen som ledare skapas en trygghet i din omgivning. Det gör att du hjälper ditt team att nå sin fulla potential.

05

Lyckas med samverkan

Undvik sugrörsseende och silotänk med samarbete

Silotänk med egen verkstad fungerar inte i den offentliga sektorn. Det krävs samverkan över organisationsgränser och externa samarbeten för att lyckas med de stora samhällsutmaningar vi står inför. Det räcker inte att prata om organisationens utformning, kompetensbehov, kommunikationsplaner, forum och kanaler. Områdena måste uppmärksammas och prioriteras.

Samverkan mellan stat, kommuner och regioner kan ske på olika grunder. Det kan vara reglerad samverkan i speciallagstiftning, skollag eller samordningsförbund, men också generella lagar som kommunallagen som sätter ramarna för hur samverkan upprättas. Viktigt att tänka på när det gäller samverkan i offentlig verksamhet:

 • Extern delegering utan lagstöd är inte tillåtet. Det innebär att kommunala organ inte kan överlåta sin beslutanderätt på annat organ. Se dock den nya bestämmelsen om avtalssamverkan i kommunallagen.
 • Det bör inte finnas gemensamma, övergripande organ som har beslutanderätt över parternas organ. Organet får endast vara ett samrådsforum om det inte finns lagstöd.

Om kommunalförbund, gemensam nämnd eller annat organ bildas bör organets omfattning övervägas eftersom det även påverkar frågor om upphandling, revision och ansvar.konsult-offentlig-sektor-lyckas-med-samverkan 2

 

Framgångsrik samverkan

För att ni ska få verktygen som krävs för att kunna hantera samverkan enligt lag, arbetar vi för att stödja er inom flera områden:

 • Intressent- och omvärldsanalyser inför eller efter formalisering av samverkan.
 • Processtyrning och hur komplexiteten påverkas vid samverkan.
 • Juridiska analyser om begränsningar och möjligheter.
 • Bildande eller likvidering av gemensam nämnd, kommunalförbund eller bolag.
 • Upprättande av samverkansavtal.
 • Projektledning och -struktur vid nämndöverskridande projekt.
 • Utbildning i samverkansfrågor, till exempel när det gäller bestämmelser, verktyg och förändringsledning.

06

Projekthantering i samhällets tjänst

Driva och genomföra
komplexa projekt

De flesta projekt inom offentlig sektor är komplexa. De involverar  många intressenter med stor variation på krav och behov. Dessutom finns det många lagar och regler att förhålla sig till. Kanske saknas det rent av en anpassad och effektiv projektmodell eller -kompetens.

 

Utmaningar med projekt
i offentlig sektor

I många offentliga verksamheters linjeorganisationer används projekt för att smidigare åtgärda problem. Dessutom har det visat sig att projekt är en lämplig arbetsform när förändringarna i omvärlden sker allt snabbare. Men bara för att en organisation väljer att jobba i projekt betyder det inte att resultatet blir bra per automatik. Projekt behöver rätt metoder och verktyg för att effektivt kunna drivas framåt. Vanliga problem är: 

 • Linjeorganisationen är stark eftersom den i vissa delar är lagstadgad. Projekt är ofta tvärfunktionella och kan därför komma i konflikt med linjen när det gäller medel, mål och resurser. Det kräver samordning och samverkan mellan projekt- och linjeorganisation, samt mellan olika projekt.
 • Projekt i offentlig verksamhet är oftare styrda av regelverk, såsom lagen om offentlig upphandling och kommunallagen, som påverkar hur resursplanering och kostnadskalkylering ska göras.
 • Projekt i offentlig verksamhet har i allmänhet ett stort antal intressenter. Den högre komplexiteten gör att intressentanalyser och -hantering blir extra viktigt i projektledningen.
 • Många parter inom den offentliga verksamheten behöver samverka och samarbeta, samtidigt som dessa parter ibland har en myndighetsutövande roll. Det gör det extra viktigt att definiera arbetspaket och beslutsmodeller för projekten.
 • Det kan vara svårt att få till en fastställd budget för projekt som sträcker sig över flera år, speciellt när det är flera aktörer som är med och finansierar projektet. Detta ställer extra höga krav på arbetet med prognostisering.

 

konsult-offentlig-sektor-projekthantering

 

Projekthantering
tillsammans med CANEA

I mer än 25 år har vi hjälpt offentliga verksamheter att förbättra sin projekthantering. Vår erfarenhet sträcker sig från implementering av projektmodeller och IT-stöd för projekthantering, via utbildning av projektägare och projektledare, till att ta rollen som förändringsledare samt att skapa anpassade processer för planering och investering. Vi ser även till att kopplingen mellan verksamhetsprocesser och budgetprocesser blir tydlig.

Vi arbetar med internationella standarder för projektledning, såsom PMI, IMPA och Prince2 samt applicerar vanligt förekommande projektmodeller såsom XLPM, PPS och Pejl. Med erfarna och certifierade konsulter ser vi till att ni lyckas bättre med projekten. Vi hjälper er med samtliga delar av projekthanteringen: 

 • Projektmognadsanalys.
 • Projektmodell.
 • Utbildningar inom projektledning.
 • Projektledare.
 • Förändringsmetodik.
 • Portfölj- och programhantering.
 • IT-stöd för projekthantering.

07

Ledningssystem, verksamhetssystem och styrsystem

Få ut fördelarna med ledningssystemet

En modern organisation med hög kostnads- och leveranskvalitet behöver ett ledningssystem som är anpassat efter verksamheten. För att handla i enlighet med visionen, och därtill hörande strategier, krävs en engagerad ledning och motiverade medarbetare. Det i sin tur kräver ett intuitivt och lätthanterligt system som medarbetarna vill arbeta i. Detta kan säkerställas med hjälp av god förändringsledning.

 

En effektiv och
värdeskapande ledning

Inom offentlig sektor finns till exempel SOSFS 2011:9 som ger föreskrifter och allmänna råd om att kvaliteten i vårdrelaterade verksamheter systematiskt ska utvecklas och säkras med hjälp av ledningssystem. Andra internationella standarder som används är ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 14001 för miljöledning, ISO 45001 för arbetsmiljöledning, ISO 27001 för informationssäkerhet och ISO 50001 för energiledning. En svensk standard för ledningssystem inom hållbarhet återfinns i SS 854000.

 

konsult-offentlig-sektor-ledningssystem

 

Vi hjälper er att utveckla ledningssystemet • Bli medveten om nuläget.

Med hjälp av en nulägesanalys ökar vi medvetenheten om era styrkor och förbättringsområden. Det gör att vi ser möjligheter och kan formulera en målbild för hur ni vill utveckla det befintliga systemet. Och med hjälp av etablerade standarder hittar vi därefter det bästa sättet att nå målen.

 

 • Utveckla och effektivisera era system.

Vi hjälper er att åstadkomma verklig och bestående förändring genom att kombinera medskapande, analysarbete, workshoppar och överföring av kunskap.

 

 • Processutveckling.

Processer handlar om att förstå och optimera ett flöde tvärs igenom en verksamhet, snarare än att suboptimera enskilda funktioner eller enheter. Vi hjälper er att kartlägga och styra era processer genom att identifiera nuläget och driva igenom de viktigaste förbättringarna. 

 

 • Revision och utredningar.

Revision är till exempel när fullmäktiges förtroendevalda revisorer granskar en verksamhets ändamålsenlighet. Revision är också ett sätt för oss att kvalitetssäkra en verksamhet. Vi har ett tydligt förbättringsfokus i våra revisioner och målbilden är att tillsammans med uppdragsgivaren identifiera de viktigaste förbättringsområdena. Med vår metodik blir revisioner ett kraftfullt verktyg i detta arbete.

 

 • Kundresor.

En kundresa handlar om att gå på djupet i kundens, användarens eller nyckelintressentens "resa" genom en process för att förstå dennes upplevelser och behov. Det ger värdefulla insikter när det gäller hur processer och arbetssätt ska designas. Vi hjälper er att kartlägga och förstå er kundresa. 

 

 • Risk och krishantering.

Vi hjälper er att förstå riskerna i verksamheten – både de strategiska och operativa – och att etablera planer för krishantering. En strukturerad risk- och krishantering med tydliga handlingsplaner gör att vi tillsammans kan förebygga dem. 

08

Styrning och ledning

Få kraft och rätt
riktning i styrningen

Komplexa lagar och riktlinjer, den förda politiken samt medborgarnas behov och önskemål påverkar hur offentlig verksamhet organiseras och styrs. Och det gäller att säkerställa regelefterlevnad utan att göra avkall på nytänkande. Inom styrning och ledning är organisering, målstyrning  och uppföljning viktiga områden att ta hänsyn till. 


Rätt organisering av verksamheten

Det finns flera olika sätt för organisationer inom kommuner och landsting att organisera sig på. En grund för kommunala organisationer är fullmäktiges övergripande styrning och ledning av nämnderna, liksom varje nämnds självständighet i förhållande till de andra nämnderna. De förtroendevalda sitter i fullmäktige och nämnder, medan de anställda arbetar i förvaltningarna. Traditionellt har varje nämnd haft en egen förvaltning, men många kommuner och landsting har valt att ha antingen en gemensam förvaltning eller begränsningar när det gäller antalet förvaltningar och/eller nämnder.  

Här följer ett exempel på en traditionell organisation i kommuner och regioner. I en sådan har varje nämnd en egen förvaltning. Nämnden är anställningsmyndighet till de anställda. Verksamhetsansvaret är odelat.

 • Fördel: Såväl organisation som ansvarsfördelning är tydlig.

 • Nackdel: Risk för "stuprörstänk" och minskat helhetsansvar.

 

konsult-offentlig-sektor-styrning-och-ledning

 

Vi hjälper er med
målstyrning och uppföljning

Våra konsulter arbetar med målnedbrytning, målformulering och strategi för att uppnå målen. Arbetet inbegriper konsekvensanalyser, handlingsplaner och olika modeller för målstyrning. Vi lägger stor vikt vid att anpassa modellerna till era behov och förutsättningar för att resultatet ska bli så bra och tydligt som möjligt.

När det kommer till styrning på förvaltningsnivå tillämpar vi styr- och ledningssystem med hjälp av relevanta metoder och verktyg. Vi kan bistå med kunskap inom:

 • Analys och förslag på lämplig organisationsstruktur.
 • Stöd i att åtgärda eventuella brister i organisationsstrukturen.
 • Utvärdering av organisationen.
 • Utredningar.
 • Förändrings- och förbättringsarbeten.
 • Stöd för upprättande av styrdokument som reglementen, delegeringsförteckningar, policyer, riktlinjer och program.
 • Utbildningar för förtroendevalda, ledningsgrupper och ledande tjänstemän inom områden som ansvar, roller & befogenheter samt mål- & strateginedbrytning.

Några av våra kunder

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?

I 30 år har vi hjälpt organisationer och enskilda medarbetare att uppnå sin fulla potential. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om vår metodik för att skapa levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.