Offentlig sektor

Offentlig sektor

Många kommuner och regioner upplever just nu ett pressat ekonomiskt läge. För att möta den ökade efterfrågan på tjänster och verksamhet, samtidigt som de ekonomiska ramarna är begränsade, behöver många organisationer inom offentlig sektor effektivisera verksamheten. Trots att nyttor kan vara svåra att mäta finns det lösningar för att skapa mätbara värden utifrån tillgängliga resurser. Detta kräver effektiva lösningar – inte minst genom digitalisering i nära samverkan med målgrupper.

01

Effektivisering och smartare arbete

Smartare arbete,
högre kvalité och
minskade kostnader

En tuffare ekonomi, en mer rörlig omvärld och ett ökat behov från medborgare gör att resursförsörjningen i organisationer inom offentlig sektor blir allt viktigare. För att undvika underskott och nedskärningar är det därför viktigt att öka effektiviteten i form av ”mer samhällsnytta för pengarna”. Det innebär att satsa på rätt saker och behålla en hög kvalitet i verksamheten, men till en lägre kostnad och med färre resurser

Ett alternativ för att lösa detta är att utgå från kommunens eller regionens målstyrning, samt målsättningar som satts utifrån budget och verksamhetsplaneringen. Det kan också vara värdefullt att fråga personal och intressenter hur den eftersträvade effekten uppfattas.


konsult-offentlig-sektor-effektivisering-smartare-arbete

 

Optimera med
hjälp av digitalisering

Låter det svårt eller komplicerat? Kanske, men med rätt angreppssätt finns det sätt att optimera både verksamhet och system. Ny teknik som möjliggör digitalisering och automatisering av arbetssätt och flöden är också viktiga pusselbitar, men även:

 • Förändringsledning
 • Processer 
 • Arbetssätt
 • Produktion kopplat till kostnad, kvalitet och kapacitet
 • Kostnader
 • Kompetensförsörjning och kompetenssäkring

 

Effektivisera
tillsammans med CANEA

För att åstadkomma hållbara och framgångsrika effekter behövs systematiska förbättringsarbeten med engagerat ledarskap som ständigt främjar förbättringar. CANEA:s konsulter har arbetat med att öka effektiviteten i olika branscher och verksamheter i många år. Vi kan till exempel hjälpa er med att:

 • Effektivisera flöden, styr-, stöd- och kärnprocesser, projekt, system (logistik, inköp), ekonomiadministrativ och personalhantering, samt avtalshantering och ärendehantering.
 • Mäta nuläge, analysera och föreslå åtgärder som bidrar till en effektivare verksamhet.
Läs gärna mer om CANEAs syn på effektivisering här:

02

Etablera god
och nära vård

En viktig del av ett fungerande samhälle

Vård är en av de allra viktigaste delarna av ett fungerande samhälle. Dessvärre visar nästan samtliga regioner i Sverige underskott, långa vårdköer och bristande tillgänglighet. Med rätt förutsättningar och satsningar kan en god grund för effektivare vård bli verklighet.

Omställningen till en vård med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar ställer krav på effektiv samverkan mellan berörda organisationer, smarta kommunikationslösningar med medborgare, samt innovativt tänkande och nyttjande av nya möjligheter kopplat till teknikutvecklingen och digitaliseringen.

Förvaltning-2

Effektiv vård

Regeringen jobbar hårt för att vården ska anpassas bättre till vårdbehovet, med målsättningen att komma närmare invånarna och utveckla primärvårdens roll i samhället. Det finns dessutom ett stort behov av produktivitet och nya arbetssätt genom digitalisering. Vi har kategoriserat utmaningarna som skapar ineffektivitet i omställningsarbetet:

 • Bristfällig organisationsstruktur, arbetssätt, kultur och kompetensförsörjning 
 • Den administrativa bördan 
 • Verksamhetsstöd som inte skapar rätt förutsättningar 
 • Bristande antal vårdplatser och överbeläggning 


Omställningsarbetet

Vår uppfattning är att omställningsarbetet huvudsakligen utmanas på följande områden:

 • Det är svårt att förändra läkarnas sätt att arbeta. Det gäller framför allt vid flytt av specialiserade läkare inom sjukhusvården till primärvården.
 • Hälso- och sjukvårdslagen sätter patienten i fokus. I vissa fall ses det som en konflikt med produktionsoptimering som är en central fråga för omställningsarbetet.
 • Den nya, nära vården förutsätter nya processer och ledningssystem som innebär en kraftsamling avseende att analys av processer och produktions- och kapacitetsstyrning.
 • Omställningsarbetet förutsätter en ökad samverkan med kommunerna.
 • Omställningsarbetet förutsätter att nya arbetsprocesser skapar digitaliseringsmöjligheter.konsult-offentlig-sektor-etablera-god-vard

 

Så skapar vi tillsammans
en bättre vårdorganisation

 • Förändringsledning, ledarskap och kulturtransformationer

Med vår erfarenhet och kunskap gällande kulturfrågor, ledarskap och värderingar inom de olika professionerna hjälper vi er skapa en mer välfungerande organisation. Vi erbjuder allt från individuell coachning för att stötta chefer och ledare, till stöd i hela omställningsarbetet.

 

 • Processer

Omställningsarbetet skapar nya flöden, gränssnitt och andra arbetssätt, samt ställer nya krav på horisontella- och koordinerade vårdprocesser. Det kan bland annat påverka produktivitets- och kapacitetsstyrning och tillhörande processer. Med hjälp av analyser kan vi hjälpa er förstå vilka funktioner och hur mycket personal som behövs i respektive arbetsprocess. Genom att strukturera, kartlägga, utveckla och implementera rätt processer hjälper vi er att nå era målsättningar.

 

 • Samverkan

Det digitala omställningsarbetet innebär nya utmaningar gällande samverkan med kommuner och de nya gränssnitten som skapas. Genom att klargöra gränssnitt med ansvar och befogenheter och skapa en gemensam syn för processer som löper över organisationsgränser hjälper vi er skapa en mer enad verksamhet.

 

 • Legal rådgivning

Omställningsarbetet kommer generera nya frågeställningar gällande ansvar, befogenheter och delegeringar. Vi hjälper er upprätta strukturer och styrdokument såsom reglementen, riktlinjer och delegeringsförteckningar för att skapa tydlighet i er organisation.

 

 • Kostnadsstyrning och effektivisering

En övergripande målsättning för hela omställningsarbetet är att få ut mer och bättre vård per krona. Det innebär stort fokus på kostnads- och produktionseffektivitet. Med rätt rådgivning om stödsystem, hur administrationen kan minskas, ekonomistyrning, inköp och logistik för vårdplatser och patienter hjälper vi er att optimera er verksamhet.

 

 • Digitalisering

Stora förhoppningar sätts till olika typer av digitaliseringslösningar för att åstadkomma kostnadsbesparingar och förändrade arbetssätt. Detta säkerställer kompetensförsörjningen genom att vårdpersonal effektivare kan verka på flera arbetsplatser. Vi hjälper er under hela digitaliseringsresan från strategi till kravställning och implementering.

03

Hållbar samhälls- och stadsutveckling

Uppnå hållbarhet på riktigt

Det offentliga Sverige styr om för att bidra till lösningen på de stora samhällsutmaningarna, och både FN och SKR understrukit vikten av en hållbar samhälls- och stadsutveckling. Det är därför viktigt att bygga in hållbarhet i områdena: ekonomi, socialt och miljö. Detta med hjälp av strategier, ledningssystem och uppföljning, aspekter som bör genomsyra alla former av utvecklingsinitiativ. Det gör att vi tillsammans kan uppnå hållbarhet – på riktigt.

 

Samhällsutveckling
för en bättre framtid

Framgångsrika verksamheter jobbar aktivt med sitt hållbarhetsarbete. Hållbarhet har många olika betydelser, men vanligast är att området utgår från tre dimensioner. 

 • Social hållbarhet: bygga upp ett långsiktigt, stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. Här inkluderas även etik, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kultur, folkhälsa och arbetsmiljö.
 • Ekonomisk hållbarhet: hushåll med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.
 • Ekologisk hållbarhet: långsiktighet gällande vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga för att minska påverkan på naturen och människans hälsa. 

Genom att definiera vad som är fokus för just er organisation kan ni skapa grunden för ett systematiskt hållbarhetsarbete. Det kan däremot vara svårt att bestämma i vilken grad och omfattning olika initiativ och rekommendationer ska tillämpas. Vi har under lång tid arbetat med rådgivning och implementering av hållbarhetsarbete, och för att göra arbetet enklare bygger vi strukturen utifrån denna modell: 

Hållbarhetshjulet_se-3
 • Vad och varför?

Vad är hållbarhet för er organisation och varför ska ni arbeta med hållbarhet? I ett inledande skede reflekterar vi över vilka nyttor och effekter ni vill uppnå, som till exempel minskad miljöbelastning, sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador eller en ökad ekonomi. 

 

 • För vem?

Vi genomför en intressentanalys för att identifiera vilka era intressenter är i hållbarhetsarbetet. Vi hjälper er att ta fram en intressentlista där ni får prioritera vilka parter som väger tyngst. Intressentlistan används för att uppnå effektivitet i hållbarhetsarbetet.

 

 • Väsentlighetsaspekter

Vi genomför en väsentlighetsanalys för att identifiera era viktigaste aspekter inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi hjälper er med vedertagna analysmodeller med syftet att hitta ett effektivt arbetssätt. Tillsammans bygger vi sedan en arbetsstruktur och utvecklar ledningssystemet för att uppnå önskat resultat.

 

 • Preciserad definition

Tillsammans preciserar vi definitionen av vad hållbarhet innebär för er organisation. Syftet är att rama in det fortsatta arbetet med målsättningar och genomförande, så att omfattningen och uppfattningen av hållbarhetsarbetet blir greppbart och tydligt.

 

 • Vad är viktigt för att lyckas?

Vilka faktorer är viktiga för att lyckas med ert hållbarhetsarbete? Vi utgå från era intressenter, väsentlighetsanalyser och hållbarhetsdefinitionen. 

 

 • Nulägesanalys

VI genomför en nulägesanalys för att kartlägga var ni står idag. Om exempelvis mångfald är en av era prioriterade väsentlighetsaspekter fokuserar vi på er rekryteringsprocess. Hur arbetar ni idag för att öka er mångfald?

 

 • Mål

Mål är avgörande för att visualisera framgångar och styra en verksamhet. Det är viktigt att hållbarhetsmål kopplas till väsentlighetsaspekter för att fokusera på det mest relevanta. En teknik kan vara att sätta SMARTA-mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta och Avgränsade). 

 

 • Handlingsplan

Handlingsplanen visar vem som ska göra vad, när insatsen ska göras och vad den ska leda till. Med handlingsplanen skapas trovärdighet, motivation och sannolikhet för att uppnå de önskade effekterna - att gå från ord till handling.

 

 • Förändra och kommunicera

Förändringsarbetet handlar om både struktur och kultur, med hållbarhetsfrågor och socialt ansvarstagande som en grund i företagets värderingar. Rätt värderingar skapar engagemang och delaktighet, en bra utgångspunkt för att hållbarhetsarbetet ska få de eftersökta effekter i en organisations förändringsförmåga. Vi hjälper er att koppla hållbarhetsarbetet till en tydlig förändringsprocess utifrån best practise och hur ni möter typiska reaktioner och behov i en förändring.

 

 • Hållbar processutveckling

Integrera hållbarhetsarbetet i verksamhetens processer. Processerna ligger till grund för verksamhetens ledningssystem och baserat på era väsentlighetsaspekter. Tillsammans identifierar, prioriterar och effektiviserar vi processer för att uppnå hållbarhetseffekter.

 

 • Utvärdera

Uppföljning och värdering av resultat är viktigt för framtida förbättringar. Här knyter vi ihop hållbarhetsrapporteringen med tidigare steg i modellen. Utvärderingen gör det möjligt att kommunicera framgångar och agera i de fall vi inte når målen.konsult-offentlig-sektor-hallbar-samhalls-stadsutveckling

 

Förverkliga ditt hållbarhetsarbete

Genom att arbeta systematiskt med hållbarhetsarbetet kan ni uppnå era mål och göra skillnad. En av grundpelarna som måste läggas stor vikt vid är att vara överens i verksamheten kring vad hållbarhet är för er och varför ni ska arbeta med detta. Oavsett var i hållbarhetsmodellen ni befinner er hjälper vi er att ta nästa steg, vare sig det gäller enskilda delar eller att skapa hela processen från start till mål.

Effektiv stadsutveckling och med fungerande samarbeten

Stadsutveckling, vilket omfattar stadsplanering eller stadsbyggnation, syftar till att forma helheten av byggnader, gator, parker och andra ytor i tätbebyggelse. I de flesta städer och kommuner är det ofta flera nämnder och förvaltningar inblandade i detta arbete.

För att uppnå ett effektivt arbete krävs ett fungerande samarbete mellan flera olika enheter, som även tar hänsyn till helheten. Men, en vanlig utmaning är att få samarbetet att fungera, då nämnder och förvaltningar måste samverka. Därför upprättas ofta processplaner som definierar och styr arbetet, som till exempel tvärfunktionella regelverk för byggprocesser, exploateringsprocesser och underhållsprocesser.

 

Lyckas bättre med stadsutveckling

Trots utmaningar med att samordna ett stort antal nämnder och förvaltningar i stadsutvecklingsprojekt är det inte omöjligt att lyckas. Med rätt verktyg och förståelse för de olika enheternas behov för måluppfyllelse kan en fungerande samverkan skapa effektivitet i arbetet och skapa varaktiga effekter både för kommuner och städer.

I mer än 25 år har CANEA hjälpt organisationer inom offentlig sekor att förbättra sina arbetssätt, processer, organisationsstrukturer och sitt ledarskap. För att uppnå en mer samverkande stadsutveckling hjälper vi er med:

 • Processutveckling
 • Hållbarhetsarbete
 • Målstyrning och målnedbrytning
 • Projektledare
 • Lean
 • Förändringsmetodik
 • Förbättringsarbete
 • Utbildningar inom Processer och effektivisering
 • Utbildningar inom Projektledning
 • Utbildningar inom Ledarskap

04

Ett tillitsbaserat ledarskap

En framgångsfaktor i organisationsförändring

En framgångsrik offentlig organisation kräver idag en tillitsbaserad styrning och ett transformativt ledarskap. Sunda förändringar bygger på ett innovationsfrämjande klimat och en tillitsfull kultur med fokus på fakta-och databaserad utveckling. Inom offentlig sektor innefattar detta grupp-, lednings- och ledarutveckling, coaching och förändringsledning - faktorer som förenar struktur och kultur och ger bestående resultat.

Undvik bromsklossar
i organisationen

Inom offentlig sektor finns det flera utmanande förutsättningar där du som ledare behöver ha en klar uppfattning kring ditt förhållningssätt och hur du väljer att möta de behov som finns hos medarbetare och verksamheten. Följande exempel är saker som ledare i offentlig sektor bör vara medvetna om, som kan bromsa upp utveckling och förändring. 

 • Stora organisationer med flera nivåer inom linjen, med både formella och informella strukturer att ta hänsyn till.
 • Offentlig verksamhet styrs av förtroendevalda och verksamheten verkställs av anställda. Som ledare kan det vara svårt att förutsäga vad uppdragsgivaren och ledningen vill, samt förstå hur verksamheten ska uppnå det.
 • Offentlig verksamhet är skattefinansierad och offentlighetsprincipen gäller. Det innebär att många chefer blir granskade både avseende beslut och ledarskap av media och medarbetare.

Ledarskap för bättre organisationsutveckling

Med hjälp av rätt metoder kan vi tillsammans leda och genomföra insatser och projekt som skapar tydliga effekter i er organisation. Det gäller allt från ledningsgruppens effektivitet, till ett tillitsfullt ledarskap som främjar utveckling, ansvarstagande och engagemang. 

Vi rekommenderar även att arbeta för att stärka bandet mellan struktur och kultur för inkludering. Våra metoder inom förändringsledning och kulturtransformation kombinerar både utveckling och samverkan mellan struktur och kultur. Detta skapar delaktighet, engagemang och förmåga att hantera de förändringar som ni ställs inför.

 

konsult-offentlig-sektor-tillitsbaserat-ledarskapVi hjälper dig bli
trygg i ditt ledarskap 

Vi hjälper din organisation att tydliggöra och skapa samsyn hos lednings- och arbetsgrupper kring såväl uppdrag, som intressenternas behov, krav och förväntningar. Tillsammans utvecklar och implementerar vi rätt metoder och verktyg som bidrar till mätbara resultat för er verksamhet.

Oavsett om du har mångårig erfarenhet av att leda team eller precis antagit utmaningen, kan det vara nyttigt att reflektera över ditt ledarskap och din påverkan på verksamheten. Om du känner dig trygg i rollen som ledare skapas en trygghet i din omgivning. Det gör att du hjälper ditt team att nå full potential. 

 

Vi hjälper dig på resan framåt.

05

Lyckas med samverkan

Undvik silos
med rätt samverkan

I det offentlig sektor fungerar inte silotänk med egen verkstad. Organisationsövergripande samverkan och externa samarbeten krävs för att lyckas tillsammans med stora samhällsutmaningar. Det räcker inte att prata om organisationsutformning, kompetens, kommunikationsplaner, forum och kanaler. Områdena måste prioriteras och få mer fokus.

Samverkan mellan stat, kommuner och regioner kan ske på olika grunder. Det kan vara reglerad samverkan i speciallagstiftning, skollag eller samordningsförbund, men också generella lagar som kommunallagen som sätter ramarna för hur samverkan upprättas. Viktigt att tänka på gällande samverkan i offentlig verksamhet:

 • Extern delegering utan lagstöd är inte tillåtet. Det innebär att kommunala organ inte kan överlåta sin beslutanderätt på annat organ. Se dock den nya bestämmelsen om avtalssamverkan i kommunallagen.
 • Det bör inte finnas gemensamma, övergripande organ som har beslutanderätt över parternas organ. Organet får endast vara ett samrådsforum om det inte finns lagstöd.

Om kommunalförbund, gemensam nämnd eller annat organ bildas bör organets omfattning övervägas eftersom det även påverkar frågor om upphandling, revision och ansvar.konsult-offentlig-sektor-lyckas-med-samverkan 2

 

Framgångsrik samverkan

För att ni ska få verktygen som krävs för att veta hur verksamheten ska hantera lagstiftning angående samverkan arbetar vi för att stödja er inom flera områden:

 • Intressent- och omvärldsanalyser inför eller efter formalisering av samverkan.
 • Processtyrning och hur komplexiteten påverkas vid samverkan.
 • Juridiska analyser om begränsningar och möjligheter.
 • Bildande eller likvidering av gemensam nämnd, kommunalförbund eller bolag.
 • Upprättande av samverkansavtal.
 • Projektledning och projektstruktur vid nämndöverskridande projekt.
 • Utbildning i samverkansfrågor, exempelvis om bestämmelser, verktyg och förändringsledning.

06

Projekthantering i samhällets tjänst

Driv och genomför
komplexa projekt

De flesta projekt inom offentlig sektor är komplexa. Projekten involverar ofta många olika intressenter med stor variation på krav och behov. Dessutom finns det många lagar och regler att förhålla sig till. Kanske saknas det även en anpassad och effektiv projektmodell eller projektkompetens.

 

Utmaningar med
projekt i offentlig sektor

I många offentliga verksamheter, linjeorganisation, används projekt för att smidigare åtgärda problem som uppstår. Dessutom har det visat sig att projekt är en lämplig arbetsform när förändringar i omvärlden sker allt snabbare. Men, bara för att en organisation väljer att jobba i projekt betyder det inte automatiskt att resultatet blir bra. Projekt behöver rätt metoder och verktyg för att effektivt kunna drivas framåt. Vanliga problem är: 

 • Linjeorganisationen är stark eftersom den i vissa delar är lagstadgad. Projekt är ofta tvärfunktionella och kan därför komma i konflikt med linjeorganisationen avseende medel, mål och resurser. Det ställer krav på samordning och samverkan mellan projekt och linjeorganisation, men också mellan olika projekt.
 • Projekt i offentlig verksamhet är oftare styrda av regelverk såsom lagen om offentlig upphandling och kommunallagen som påverkar hur resursplanering och kostnadskalkylering ska göras.
 • Projekt i offentlig verksamhet har generellt sett ett klart större antal intressenter. Detta gör att intressentanalyser och intressenthantering blir extra viktigt i projektledningen, eftersom det är mer komplex.
 • Många parter inom den offentliga verksamheten behöver samverka och samarbeta, samtidigt som dessa parter ibland har en myndighetsutövande roll. Det gör det extra viktigt att definiera arbetspaket och beslutsmodeller för projekten.
 • Det kan vara svårt att få till en fastställd projektbudget för projekt som sträcker sig över flera år, speciellt när det är flera aktörer som är med och finansierar projektet. Detta ställer extra höga krav på arbetet med prognostisering i projekten.

 

konsult-offentlig-sektor-projekthantering

 

Projekthantering
tillsammans med CANEA

I mer än 25 år har vi hjälpt verksamheter inom offentlig sektor att förbättra sin projekthantering. Vår erfarenhet sträcker sig från att implementera projektmodeller och IT-stöd för projekthantering, utbilda projektägare och projektledare, till att agera förändringsledare, skapa anpassade processer för planering och investering. Vi ser även till att kopplingen mellan verksamhetsprocesser och budgetprocesser är tydlig.

Vi arbetar med internationella standarder för projektledning, såsom PMI, IMPA och Prince2, samt applicerar vanligt förekommande projektmodeller såsom XLPM, PPS och Pejl. Med erfarna och certifierade projektledningskonsulter ser vi till att ni lyckas bättre med era projekt. Vi hjälper er med samtliga delar av projekthanteringen: 

 • Projektmognadsanalys
 • Projektmodell
 • Utbildningar inom projektledning
 • Projektledare
 • Förändringsmetodik
 • Portfölj- och programhantering
 • IT-stöd för projekthantering

07

Ledningssystem, verksamhetssystem och styrsystem

Realisera nyttan av ledningssystemet

En modern organisation med hög kostnadseffektivitet och leveranskvalitet behöver ett ledningssystem som är anpassat efter verksamheten. För att agera på visionen och kopplade strategier, och därigenom få ut nyttan, krävs en engagerad ledning och motiverade medarbetare. Det i sin tur kräver ett intuitivt och lätthanterligt system som medarbetare vill arbeta i. Detta kan säkerställas med hjälp av god förändringsledning.

 

Ett effektivt och
värdeskapande styre

Inom offentlig sektor finns till exempel SOSFS 2011:9 som ger föreskrifter och allmänna råd om att kvaliteten i vårdrelaterade verksamheter systematiskt ska utvecklas och säkras med hjälp av ledningssystem. Andra internationella standarder som används är ISO 9001 för kvalitetsledningssystem, ISO 14001 för miljöledningssystem, ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem, ISO 27001 för informationssäkerhet och ISO 50001 för energiledning. En svensk standard för ledningssystem inom hållbarhet återfinns i SS 854000.

 

konsult-offentlig-sektor-ledningssystem

 

Vi hjälper er med utvecklingen av ledningssystemet • En förståelse för dagsläget

Genom en nulägesanalys av dagens system skapar vi en bättre förståelse för era styrkor och förbättringsområden. Det gör att vi kan formulera en målbild kring hur ni vill utveckla det befintliga systemet. Med hjälp av etablerade standarder hittar vi rätt systematik och utvecklingsmöjligheter för er organisation.

 

 • Utveckla och effektivisera era system

Vi har erfarenhet av att bygga användarvänliga ledningssystem. Genom att kombinera medskapande, analysarbete, workshops och kunskapsöverföring hjälper vi er åstadkomma verklig och bestående förändring. Vi är en heltäckande leverantör som tillsammans med er samarbetar för bästa resultat genom hela resan.

 

 • Processutveckling

Vi hjälper er att kartlägga och styra era processer. Vi identifierar nuläge för att driva igenom de allra viktigaste förbättringarna. Processer handlar om att förstå och optimera ett flöde tvärs igenom en verksamhet, snarare än att suboptimera enskilda funktioner eller enheter. Genom delaktighet och medskapande säkerställs en verksamhetsanpassad beskrivning av era flöden, vilket underlättar införandet av nya förändringar.

 

 • Revision och utredningar

Med revision menar vi när fullmäktiges förtroendevalda revisorer granskar verksamheten ändamålsenlighet. Revision är ett sätt för oss att kvalitetssäkra verksamheten. Vi har ett tydligt förbättringsfokus i våra revisioner och målbilden är att tillsammans med uppdragsgivaren identifiera de mest väsentliga förbättringsområden. Med vår metodik blir revisioner ett kraftfullt verktyg i förbättringsarbetet.

 

 • Kundresa

Kundresa handlar om att gå på djupet i kundens, användarens eller nyckelintressentens resa genom en process för att förstå upplevelser och behov. Det ger en värdefull insikt kring hur processer och arbetssätt ska designas. Vi hjälper er att kartlägga och förstå er kundresa. 

 

 • Risk och krishantering

Vi hjälper er att skapa systematik och struktur för att förstå riskerna i er verksamhet och etablera krishanteringsplaner. Med förståelse för alla nivåer i organisationen, från strategiska till operativa risker, finns vi där som stöd för er. Genom en strukturerad risk- och krishantering med tydliga handlingsplaner förebygger vi tillsammans risker. 

08

Styrning och ledning

Få kraft och
riktning i styrningen

Offentliga verksamheter behöver förhålla sig till komplexa lagar, riktlinjer, politisk inriktning, samt medborgares behov och önskemål. Det påverkar hur organisering och styrning utformas. Det gäller att säkerställa efterlevnad och samtidigt tänka nytt för att vara tydlig och agil. Inom styrning och ledning är organisering, målstyrning och uppföljning viktiga områden att ta hänsyn till.


Rätt organisering av verksamheten

För organisationer inom landstingskommunal och kommunal verksamhet finns flera olika sätt att organisera sig på. En grund för en kommunal organisation är fullmäktiges övergripande styrning och ledning av nämnderna, samt varje nämnds självständighet i förhållande till andra nämnder. De förtroendevalda sitter i fullmäktige och nämnder, medan anställda arbetar i förvaltningarna. Utöver den traditionella organisationen, där varje nämnd har en egen förvaltning, har flera kommuner och landsting valt att organisera sig genom att nämnderna har en gemensam förvaltning eller att begränsa inte bara antalet förvaltningar utan också antalet nämnder.

Här följ ett exempel på en traditionell organisation i kommuner och regioner. I den traditionella organisationen har varje nämnd en egen förvaltning. Nämnden är anställningsmyndighet till de anställda. Verksamhetsansvaret är odelat.

 • Fördel: Organisationen och ansvaret är tydligt.

 • Nackdel: Risk för ”stuprörstänk” och minskat helhetsansvar.

 

konsult-offentlig-sektor-styrning-och-ledning

 

Vi hjälper er med
målstyrning och uppföljning

Våra konsulter arbetar med målnedbrytning, målformuleringar, strategier för att uppnå mål, konsekvensanalyser, handlingsplaner och olika modeller för målstyrning. Att anpassa modellerna utifrån era verksamhetsbehov och förutsättningar är av största vikt för oss för att ni ska se klara effekter av arbetet. 

När det kommer till styrning på förvaltningsnivå tillämpar vi styr- och ledningssystem med hjälp av relevanta metoder och verktyg. Med lång erfarenhet inom verksamhetsstyrning kan vi bistå med kunskap inom:

 • Analys och förslag på lämplig organisationsstruktur.
 • Stöd i att åtgärda eventuella brister med gällande organisationsstruktur.
 • Utvärdering av organisationen.
 • Utredningar.
 • Förändringsarbeten.
 • Stöd för upprättande av styrdokument (reglementen, delegeringsförteckningar, policys, riktlinjer och program).
 • Utbildningar för förtroendevalda, ledningsgrupper och ledande tjänstemän inom områden som ansvar, roller och befogenheter, samt mål och strateginedbrytning.

Några av våra kunder

 

 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.