CANEA ONE

IT-stöd för energi & miljö

Uppfyll framtidens
krav och förväntningar med
ett integrerat ledningssystem

CANEA ONE är ett digitalt verksamhetsstöd för integrerad hantering av alla delar i ett ledningssystem och vars funktionalitet matchar både myndigheternas krav och energibolagens behov.

Miljöhänsyn, digitalisering och säkerhet sätter ramarna för det mesta vi företar oss idag. Däremot går många företag och organisationer en ny tid till mötes. Strängare regelverk kring både hållbarhet och miljöpåverkan kombineras med allt snabbare digitalisering. Att då samtidigt klara myndighetskraven för informationssäkerhet för samhällsviktiga funktioner ställer helt nya krav – inte minst för kommunala energibolag. 

CANEA ONE hjälper er att redan idag vara rustade att möta dessa krav i ett integrerat ledningssystem, som från grunden är byggt för just dessa ändamål.

Icon-ice-puzzle
Helhetslösningen för ert ledningssystem

CANEA ONE är byggt för att möta kraven i till exempel ISO 9001, 14001, 45001 och 27001 och möjliggör ett brett engagemang i ett levande ledningssystem.

icon-lavender-list-tickmark
Enkelt att möta kraven

Systemets tydliga struktur och styrning hjälper er att leva upp till kraven i Arkivlagen, GDPR, Offentlighets- och sekretesslagen och NIS-direktivet. 

icon-royal-group-tickmark
Beprövat stöd som passar er

Många års erfarenhet av att möta energibolags behov gör att vi kan erbjuda ett anpassat och effektivt system utifrån era specifika behov. 

 

icon-mint-screen-person
Effektivisering genom digitalisering

Digitaliseringen gör det lättare för alla att fullt ut förstå och följa processerna och att snabbt ta till sig förändringar. Bättre styrning, mindre administration och mer tid till verksamheten.

Icon-pine-puzzle
Systematiskt förbättringsarbete

Varje medarbetare och avdelning arbetar mot de gemensamma målen i ett samordnat förbättringsarbete för att nå varaktiga och mätbara förbättringar.  

icon-ocean-bulb
Minska komplexitet - ökad användarvänlighet

CANEA ONE samlar all information i en enda plattform och presenterar informationen utifrån den enskilde medarbetarens roll så att den är lätt att ta till sig. 

De använder redan CANEA ONE

CANEA ONE har ett stort antal nöjda användare bland tunga aktörer inom energi- och miljösektorn. Ta del av ett par case här nedan. 

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Vad, när och varför?

Vare sig det gäller renhållning, återvinning, bredband, TV, elnät, elhandel, vatten, avlopp, fjärrvärmeproduktion och -distribution, vindkraft, solenergi eller elbilsladdning möter energibolag dagligen centrala delar av alla våra viktigaste behov. Med det följer självklart en mängd utmaningar. CANEA ONE är utformat för att minimera dessa genom att bland annat fokusera på integrerade ledningssystem, transparens, myndighetskrav samt divergerande verksamhet.

Integrerade ledningssystem 

Energibolag möter ökade krav från medarbetare och allmänhet att digitalisera sin verksamhet. Samtidigt ökar kvalitets-, miljö- och säkerhetsmedvetenhet. För att möta denna utveckling vill många organisationer certifiera sig enligt till exempel ISO 9001, 14001, 45001, 27001, vilket i sin tur ökar behovet av enhetliga och integrerade ledningssystem. 

Transparens

Ökade krav på transparens och tydligt förbättringsarbete, inte minst ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, ställer ökade krav på att ha gemensamma system som kan samordna förändringar. Dessutom ska informationen samlas in och åskådliggöras. 

Myndighetskrav

Kraven på att skydda känsliga information i systemen ökar. Det blir också allt viktigare att kunna säkerställa medborgarnas integritet. Därtill måste rätt uppgifter kunna lämnas ut på begäran och inom rimlig tid. Det är inte enkelt att leva upp till kraven i Arkivlagen, GDPR, Offentlighets- och sekretesslagen och NIS-direktivet.  

Divergerande verksamhet

Energibolag innefattar vitt skilda verksamheter som var och en ska leva upp till kraven på sitt sätt. De ska få utrymme att vara olika, men också samordnas centralt så att alla gemensamt uppfyller kraven och drar åt samma håll.

Och hur då?

Vi möter era utmaningar på flera olika sätt.

Vi ger er ETT integrerat ledningssystem som hjälper er att leva upp till kraven i de olika ISO-standarderna. Laglistor och rapporter för ISO14001 samsas på ett naturligt sätt med riskhantering, leverantörshantering och uppfyllnaden av kraven i Appendix A för ISO27001. Dessutom hittas allt utifrån det gemensamma gränssnittet och användarnas rollbaserade startsidor. Genom att kraven naturligt kopplas ihop med till exempel vilken process och vilka dokument de hör till, samt vilka åtgärder som är vidtagna, är det lätt att efterleva standarderna och klara en revision.

Myndighetskraven uppfylls naturligt genom att systemet från början är uppbyggt för denna typ av styrning med spårbarhet, sökbarhet, rollstyrning och många andra mekanismer. Det gör att användaren får den information den behöver och har rätt att se utifrån dokumentens informationsklassning och till exempel användarens behörighet, roll och avdelning.

De styrande och stödjande dokumenten i ledningssystemet får stöd för hela sin livscykel. Här innefattas exempelvis styrt framtagningsflöde, versionshantering med ändringsspårning, behörighetsstyrning, åtkomst, informationsklassning, lagring och gallring. Kan även användas för diareföring.

Det löpande förbättringsarbetet samordnas på ett enkelt sätt genom effektiv hantering av förslag, revisioner, avvikelser och tillbud så att varje medarbetare ser sin del och hur var och en kan påverka och bidra till helheten i det gemensamma förbättringsarbetet och sedan få ett kvitto på framstegen som görs.

Era medarbetare som är ute i fält får också ett väl anpassat stöd i ett responsivt gränssnitt så att de kan få den information de behöver, och fullgöra sina uppgifter obehindrat, även när de inte är på kontoret.

Med vårt projektverktyg får projektgruppen en gemensam samarbetsyta och ett naturligt sätt att styra gemensamma arbetssätt och säkra erfarenhetsåterföring. Både den interna och externa kommunikationen styrs naturligt utifrån projektet. Ändringshanteringen i ”ätor” får en tydlig styrning och säkrar effektiv uppföljning med entreprenörer. Resursplaneringen och den ekonomiska uppföljningen över flera projekt, och över tid, blir också översiktlig och det blir lättare att prioritera rätt och hela tiden se hur projekten går totalt sett.

Vi har fått fantastisk återkoppling från användarna när det gäller visualiseringen av projekt och analysverktyget med tydlig grafik.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med hittills. 

IT-Boka-Demo-modul-Woman

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.