Transformation

Projektmodell

Projektledning handlar i stort sett om att göra upp planer och därefter styra arbetet mot önskat mål. Ändå misslyckas många projekt. Med vår modell ökar sannolikheten att ett projektet ska lyckas och skapa verksamhetsnytta.

Olika projektmodeller

Vad är en projektmodell?

En projektmodell innehåller enkelt uttryckt en struktur för hur projekt ska drivas, de roller som behövs för projektledningen samt beskrivningar och mallar som stöttar projektledarna i genomförandet av projekten. 
Projektmodell-2022-3

Det speciella med
vår projektmodell

De flesta projektmodeller är utformade efter ett generellt projekts livscykel, vilket ofta leder till problem eftersom projektledning i praktiken inte bedrivs på det viset. Projektledning utgörs av processer som utförs återkommande under hela projektets livslängd, samt delvis även både före och efter projektstart.

Tidplaner fastställs till exempel inte enbart i planeringsfasen utan görs upp, följs upp och görs om under hela projektets livslängd. Uppföljning och omplanering är en stor del av en projektledares vardag.

Vår projektmodell utmärker sig genom att vara utformad med utgångspunkt i detta iterativa arbetssätt. Svaren på frågorna i illustrationen behöver uppdateras kontinuerligt under ett projekts gång.

Detta innehåller
vår projektmodell

Vår modell innehåller ett antal färdiga och välbeprövade dokumentmallar inom alla dess olika delar. Många mallar finns två tappningar, beroende på projektets komplexitetsnivå och behov, som till exempel enkel eller stor projektplan. Och de finns på både svenska och engelska.


Exempel på befintliga mallar: business case, projektdirektiv, projektplan, tidplan, resursplan, statusrapport, slutrapport, protokoll för projektmöte, kravspecifikation, kommunikationsplan, projektloggbok, åtgärdslista, ändringsförfrågan, riskanalys, etc.


Modellen är användbar i såväl stora som små projekt samt inom både privat och offentlig sektor. Den kan även anpassas till specifika förhållanden utan att de grundläggande principerna överges. Behöver ni en specialanpassning eller ett tillägg till dokumentmallens struktur, så ordnar vi naturligtvis det.


En lättfattlig beskrivning av hela modellen finns i en presentation som även redogör för beslutspunkter och phase gate-kriterier, det vill säga de tillfällen under projektets gång där man utvärderar fortsättningen med hjälp av ett antal kriterier. Se illustrationen ovan.
Arbetssätten för hela ert projektarbete kan även sammanställas i en projekthandbok.

Anlita oss för införandet
av projektmodellen

Projektmodellen är en viktig pusselbit som behöver läggas för att projektet ska lyckas, men att bara ha en modell räcker inte. Det viktigaste är att säkerställa att modellen används på rätt sätt.

Det vanligaste är att projektmodellen implementeras i samband med interna projektledningsutbildningar. Det faktiska innehållet kan då användas för konkreta exempel genom hela utbildningen, vilket även gäller för de praktikfall som deltagarna får driva från start till mål. Utöver detta appliceras modellen ofta fullt ut i några pilotprojekt, där extra fokus läggs på att tillvarata gjorda erfarenheter.

Våra konsulter är erfarna projektledare och de flesta är även certifierade. Ett vanligt uppdrag kan handla om att agera som coach eller mentor i samband med införandet av nya arbetssätt.

Här kan du läsa mer om projekt- och förändringsledning:

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder