Med god riskhantering undviker du krishantering

De flesta beslut och åtgärder är förknippade med risker,
särskilt de som går ut på att bara arbeta på som vanligt
 

Vad är en risk?

Definition:  
En eller flera händelser eller omständigheter som om de inträffar sannolikt kommer att påverka verksamhetens resultat.  

Det finns flera olika typer av risker: 

 • Omvärldsrisker 
 • Strategiska risker 
 • Projektrisker 
 • Processrisker 
 • Leverantörsrisker 
 • Miljörisker 
 • Arbetsmiljörisker
 • Informationssäkerhetsrisker 

Faran med en alltför rudimentär riskhantering

Ofta saknar organisationer såväl systematik som kunskap när det gäller riskhantering. Den utförs kanske av en oerfaren person, vilket kan leda till att hanteringen upplevs som en administrativ börda som inte tillför någon direkt nytta. Och oväntade problem som uppstår åtgärdas genom brandutryckning med onödig försening, stress och frustration som resultat. Allt detta kan förebyggas med en effektiv riskhantering i kombination med verkningsfulla åtgärder 

Några grundläggande
principer för effektivare riskhantering

Det krävs en helhetssyn för att kunna samordna riskhanteringen i en hel organisation så att inte olika delar gör på olika sätt. Med en centraliserad och systematisk riskhantering ökar delaktigheten samtidigt som hanteringen hamnar högre upp på dagordningen. Genom att styra och ”automatisera” hanteringen av incidenter kan man kontinuerligt förbättra arbetssätten. Slutligen bör effekten av riskarbetet mätas för att resultaten på både kort och lång sikt ska kunna motivera kostnaderna. 

Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden.

Så arbetar vi med riskhantering

Vi anlägger alltid en helhetssyn på riskhanteringen, som ingår som en naturlig del i vårt ledningssystemstöd CANEA ONE. Hanteringen är enkel att förvalta och anpassa till verksamhetens varierande behov. Systemet tillhandahåller ärendehantering med stöd för exempelsvis miniriskmetoden, SWOT, FMEA och olika typer av grundorsaksanalyser, beroende på vilken metod eller arbetssätt som väljs.

Systemet stödjer dessutom hantering av risker ur ett livscykelperspektiv. På så vis integreras riskhanteringen i det dagliga arbetet och blir inte en engångsföreteelse som bara görs för syns skull.

Risker kan identifieras när som helst och måste vara enkla att registrera. Ta en bild med mobiltelefonen och registrera risken eller mata in risker som ni identifierat vid ett möte.
Metodiken för bedömning kan skilja sig åt, men systemet stödjer ert arbetssätt oavsett om det är en enkel bedömning som görs eller om ni har ett mer avancerat arbetssätt. Det viktiga är att ni får en bra efterlevnad och medarbetarna ett bra stöd.
Systemet låter er planera in åtgärder med bäring på risken. Både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder kan planeras och till åtgärderna kopplas exempelvis ansvar och tidplan.
Alla risker och åtgärder kan enkelt övervakas och följas upp i realtid i vyer. Välj valfri filtrering, sortering och kategorisering för att få optimal överblick.
CANEA ONE låter er analysera all information och alla åtgärder som kan kopplas till riskerna. Med tydliga diagram skapas en förståelse och visualisering av informationen när det gäller status, antal, riskvärden, kostnader, etcetera. 
Enkelheten när det gäller att konfigurera formulär, flöden och logik i systemet ger er stöd för precis de arbetssätt ni har; plus att all typ av riskhantering kan samlas i ett och samma system.

Riskhanterings-processen

Vårt angreppssätt grundar sig på den internationella standarden ISO 31000 – Riskhantering – principer och riktlinjer. 

Riskanalys

Våra främsta fördelar

 • Vi samlar all sorts riskhantering och riskhanteringsverktyg i en och samma lösning.
 • CANEA ONE är flexibelt och kan enkelt anpassas till skilda verksamheters varierande behov.
 • Riskhanteringen är integrerad i ledningssystemet, vilket gör att åtgärderna som vi föreslår får bättre genomslag.
 • Riskhanteringen blir naturligt knuten till det långsiktiga arbetet med övergripande mål via CANEA Strategy.  
 • Vi är vassare än många av våra konkurrenter på regelefterlevnad (compliance) – det gäller till exempel ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, med flera standarder och branschkrav.  

De viktigaste nyttorna
för dig som kund

 • Organisationer som uppmärksammar risker, och tillhandahåller tillräckliga resurser för riskhantering, skyddar sig mot osäkerheter, ökar tryggheten hos medarbetare och ökar sina chanser till fortsatt framgång.
 • Mindre strulkostnader, förluster och onödiga utgifter.
 • Bättre genomslag för riskminimerande åtgärder med ett integrerat ledningssystem med inbyggda påminnelser för uppföljning.
 • Lättare att visa intressenter och myndigheter att organisationen är proaktiv och uppfyller de relevanta kraven.

Del av ett
heltäckande system

CANEA ONE har fem användarvänliga moduler. Modulerna går utmärkt att använda fristående, men tillsammans bildar de ett heltäckande system för effektiv verksamhetsledning som kopplar ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Mer om riskhantering

it-losningar-riskhantering-canea-kan-riskhantering
ERFARENHET

CANEA kan riskhantering

För att lyckas med riskhanteringen behöver sättet att arbeta anpassas till din organisations behov och situation med avseende på till exempel resurser, aktiviteter, information och nyckeltal. Vi har mångårig erfarenhet av att hantera risker och erbjuder inte bara ett komplett IT-stöd, utan också kunskap i form av utbildningar och kunniga konsulter.
Processer_2-1
On demand - Webbinarium

Digitaliserade processer

Genom att digitalisera era administrativa ärendeflöden får ni effektivare processer, bättre efterlevnad och en oslagbar processöverblick.

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer att bli både effektivare och lönsammare. Här är några exempel på vilka vi har arbetat med hittills.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt organisationer att utvecklas. Kontakta våra experter för demo, prisuppgifter eller mer material om CANEAs produkter och tjänster inom området.