Organisation

Organisationsutveckling

En sund kultur i en sund organisation främjar öppenhet, samarbete och kontinuerlig lärande. 

Om att hitta balansen mellan struktur och kultur

När vi människor ska arbeta tillsammans behöver vi organisera oss och skapa strukturer för effektiv samverkan. När det inte fungerar som vi vill är det vanligt att vi försöker förbättra arbetsflödena, det vill säga strukturen. Men då missar vi kulturens betydelse. Hur vi strukturerar oss skapar till viss del grunden för vilken kultur vi får, men kulturen påverkas också starkt av vilket ledarskap som finns och vilka beteenden som förstärks inom en organisation.

En god balans mellan struktur och kultur är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål och organisationsutveckling handlar om att hitta denna jämvikt. Det kan dels handla om att stötta en ledningsgrupp i att hitta den bästa balansen för den egna gruppen, men det kan också handla om att göra en genomlysning av en organisation för att identifiera rotorsaker och finna en väg till större framgång.

Ett ledarskap som främjar en god kultur inspirerar, vägleder och stöttar medarbetarna. En ledare påverkar företagskulturen genom att agera som förebild, kommunicera värderingar och skapa en atmosfär som uppmuntrar önskade beteenden. En ledare kan även forma och anpassa strukturen för att stödja och förstärka den önskade kulturen. 

Fördelar

Tillsammans skapar vi en attraktiv organisation

Oavsett om uppdraget handlar om utveckling av hela organisationen eller delar av den så kommer vi att möta er där ni befinner er. Våra erfarna organisationsutvecklare arbetar nära er för att definiera, tydliggöra och stärka organisationskulturen. Och när vi avslutar uppdraget kommer ni att ha ökat den praktiska förmågan att leda och kontinuerligt förbättra organisationen. 

Våra insatser innebär:  

icon-heroblue-bulb
Effektiva ledningsgrupper 

Som bygger förtroende i organisationen och skapar ett engagemang som leder till goda affärsresultat.

Icon-ice-list-tickmark
Organisatorisk effektivitet

Stödjande strukturer och en kultur som främjar organisationens potential.

icon-mint-group-tickmark
Välfungerande ledarskap

Ett ledarskap som främjar en god kultur genom att inspirera, vägleda och stötta medarbetarna.

icon-lavender-bulb
Högre måluppfyllelse

Med alla bitar på plats ökar dina möjligheter att effektivisera förändringsarbetet och nå målen.

Konsult ledarskap, ledarskapsutveckling Stockholm
Arbetssätt

Verklighetsnära, anpassat och utmanande

Vi utgår alltid från varje organisations unika situation i kombination med våra egna, samlade erfarenheter av organisationsutveckling. Vi utmanar invanda mönster och arbetssätt för att uppnå högre engagemang och effektivitet. Och vi använder evidensbaserade metoder och bästa praxis.
konsult-ledarskap-erfarenhet
Erfarenhet

Lång och
samlad
erfarenhet av organisations-utveckling

Våra konsulter har lång erfarenhet av att leda på olika positioner – vissa inom ledningsgrupper med strategiskt beslutsfattande, andra som projektledare för komplexa förändringsprojekt. Vårt arbete baseras på vår samlade erfarenhet av vad som krävs för att utveckla en organisation samt vad som fordras för att strategier, ledningssystem och projekt ska fungera tillsammans. 

Några av våra kunder

Våra komponenter för utveckling av ledarskap och ledning
Coachning för VD, chef och specialist

Professionell coachning och mentorskap ger nya insikter och perspektiv på utmaningar oberoende av om de är personliga eller en del av ledarskapet. Vilket i sin tur ökar besluts- och samverkansförmågan samt förtroendet för dig som ledare. 

 

Förändringsledarskap

Oavsett om det handlar om att implementera ett nytt system, nya rutiner eller att reducera kostnader, krävs en förändring i tanke- och arbetssätt. Det kräver planering och ledning.

 

Kulturförflyttning

Åtskilliga studier visar på sambandet mellan lönsamhet och en kultur som stöder en verksamhets strategi 

 

Ledarutveckling

Handlar om att kombinera personlig utveckling, där man blir medveten om egna drivkrafter och hur man uppfattas av sin omgivning, med träning i relevanta modeller och metoder.

 

Ledningsgruppsutveckling

En del av kompetensområdet Ledarskap och ett ofta använt verktyg för utveckling av en verksamhets ledningsfunktion, men även vid kulturtransformation eller strategiarbete. 

 

Teamutveckling

Ett team är beroende av en gemensam syn på sitt uppdrag, medlemmarnas samverkan och, inte minst, tillit till varandra och respekt för fattade beslut. När allt detta föreligger blir kraften i teamet enorm.

 

Några tal som beskriver vår verksamhet

Vi mäter alltid resultaten av våra insatserför hur skulle vi annars kunna förbättra oss själva? Nedan finner du några tal som säger något om vilka vi är. 

96%

Andel av våra konsulter som har mer än 10 års erfarenhet.

88%

Andel av våra kunder som upplever att CANEA har skapat ett bestående värde.

97%

Andel av våra kunder som anser att våra konsulter har goda kunskaper, god analytisk förmåga samt förstår deras unika förutsättningar. 

4,7

Medelbetyget vi får vid  
kursutvärderingar.

Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden.
Björn Palmqvist-Sep-20-2023-01-42-00-3303-PM-1

Kontakta oss

Ta första steget i din organisationsutveckling – kontakta vår specialist Björn Palmqvist så berättar han mer.