Operativ effektivitet

Leverantörsutveckling

Ökad konkurrenskraft och stärkta affärsrelationer.

Kombinera försörjningsstrategin med den operativa verksamheten

Alla verksamheter behöver effektiva, flexibla och pålitliga leverantörer. Det är därför viktigt att vidga verksamhetens fokus från att dagligen jaga information och material, till att systematiskt utvärdera, segmentera och utveckla leverantörsbasen och stödja verksamhetens strategiska mål.

Genom att prioritera, utveckla och fördjupa relationerna till era leverantörer ökar ni även er konkurrenskraft. Med en strategisk leverantörsutveckling kan er organisation bli mer effektiv och ekonomiskt gynnsam, med ökad kvalitet och kundnöjdhet. Arbetet främjar produktut­veckling och skapar rätt förutsättningar för långsiktiga och hållbara leverantörsrelationer.

Leverantörsutveckling med CANEA

Tillsammans tillämpar vi rätt arbetssätt och metoder för att säkerställa en leverantörsbas som på sikt leder till ökad kundnöjdhet. Vår metodik översätter verksamhetens stra­tegi till ett angreppssätt med enkla och välbeprövade verktyg för att fånga upp krav, målbilder och fakta kring våra kunders försörjningskedjor. Genom en helhetssyn i försörj­ningskedjan skapas förutsättningar för att uppnå de strategiska målen inom inköp.

Ofta anlitas våra konsulter som projektledare för större leverantörsutvecklingsinitiativ, för att genomföra analyser, leda workshops och seminarier, hålla utbildningar, inspirera vid event, eller som mentor och coach. Resultatet av våra samarbeten är oftast: 

  • Rätt leverantörer för verksamheten
  • Lägre totalkostnad inom material­försörjning
  • Förbättrad leveransprecision inom materialförsörjning
  • Kortare och mer stabila leveranstider
  • Bättre kontroll och uppföljning av materialförsörjning och leverantörer
  • Bättre kommunikation och samar­bete med strategiska leverantörer