Operativ effektivitet & ledningssystem

Digital transformation

Vi uppnår en effektivisering – det vill säga får en större effekt av satsade resurser genom att hitta smartare sätt att arbeta. Digital transformation och digitalisering kommer att bli avgörande för att uppnå högre effektivitet och större lönsamhet i framtiden.  

Vad är digital transformation?

Digital transformation och digitalisering handlar om att effektivisera med hjälp av digital teknik. En digital transformation innebär att ett helt företag, eller stora delar av dess verksamhet, effektiviseras med hjälp av digitala initiativ. Till skillnad mot digitalisering, som mer handlar om enskilda processer. En digital transformation måste förankras i företagets framtida strategier, dess planer för verksamheten och hos samtliga medarbetare.

konsult-operativ-effektivitet-digital-transformation-hjalper-genomfora

Så hjälper vi
våra kunder att genomföra en digital transformation

Det första steget på en framgångsrik förändringsresa är att inse behovet av en förändring och att etablera en känsla av angelägenhet hos medarbetarna. För att lyckas med det krävs ett starkt ledarskap och en tydlig inriktning. Vi hjälper er att fokusera på både det organisatoriska perspektivet och det individuella genom förändringsresans olika faser. Våra konsulter är certifierade experter på förändringsledarskap och utgår alltid från beprövade metoder och modeller.

Vår erfarenhet är att många verksamheter baserar sin digitala utveckling på föråldrade arbetssätt och rutiner, där man antar att kundvärdet skapas, vilket ofta medför extraarbete, onödiga överlämningar, överflödig administration och ökad risk för kvalitetsbrister. Vi hjälper er hitta den underliggande potentialen och de värdeskapande aktiviteterna i verksamheten så att ni kan skapa varaktig förbättring genom den digitala transformationen.  

konsult-operativ-effektivitet-digital-transformation-full-utvaxling

Så får ni full
utväxling av
den digitala transformationen

Genomför den på rätt sätt

Vi hjälper verksamheter att effektivisera processer och arbetssätt och där är ofta digitalisering en viktig nyckel till framgång. För att effektivisera på rätt sätt måste man emellertid förstå vad som skapar värde i verksamheten samt hur det skapas, förädlas och förflyttas via värdekedjorna till kunden.

Förankra förändringen
i hela organisationen

För att lyckas med en så omfattande förändring som en digital transformation krävs att både ledning och medarbetare är på det klara med vart organisationen är på väg. Alla måste förstå visionen och vad den betyder för verksamheten. När samtliga medarbetare ställer sig bakom målsättningen skapas en kraft och ett engagemang som kan klara nästan vilka utmaningar som helst.  

Modeller nya webben-10

Vi hjälper er med dessa
utmaningar genom att: 

  • Granska verksamhetsstrategin för att hitta de kritiska framgångsfaktorerna och därefter förmedla dessa till hela organisationen under arbetets gång.
  • Stärka länken mellan affärsutvecklingen och den digitala transformationen.
  • Förankra förändringsledarskapet genom aktiviteter som skapar medvetenhet, insikt och engagemang i organisationen.
  • Skapa en struktur för transformationen med fokus på teamets möjlighet att tillsammans ta sig igenom förändringen med en tydlig riktning.
  • Stötta med metodik och genomförande för att kartlägga den nuvarande situationen samt den önskade framtida positionen när det gäller arbetssätt, processer och värdeflöden.
  • Ställa samman en kravbild, med utgångspunkt i insikterna från kartläggningen av verksamheten, som sedan utgör utgångspunkten för upphandlingen av digitaliseringslösningarna. 

Förväntad effekt och hur ni realiserar den 

Syftet med den digitala transformationen är att skapa ökad effektivitet i verksamheten och därigenom uppnå högre lönsamhet. Men förändringen kan leda till fler fördelar – som till exempel tydligare arbetssätt för medarbetarna, vilket i sin tur ökar engagemanget och viljan att vara delaktig samt minskar frustrationen och stressen när det gäller olika arbetsmoment.  

Vi hjälper till att underlätta vardagen för de som är involverade i verksamhetens arbetsflöden genom att förenkla arbetsuppgifter och frigöra tid för det som är verkligt värdeskapande. Med större transparens och öppenhet i arbetsprocesserna skapas även ett effektivare samarbete genom hela värdekedjan, vilket leder till både högre produktivitet och kvalitet, vilket i slutändan ger nöjdare kunder.  

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.