Strategi

Benchmarking

Mät och förbättra den egna verksamheten.

Vad är benchmarking?

Benchmarking är en analysmetod som används när en organisation vill jämföra vissa delar av sin verksamhet med andra aktörer – både inom sin egen och andra branscher. Benchmarking är också ett första steg när en organisation ska påbörja ett förbättringsarbete, där resultaten förhoppningsvis visar vad i verksamheten som måste förbättras eller vilka områden som måste prioriteras för ett bättre resultat. 

Det övergripande målet för all benchmarking är att förbättra den egna verksamheten. Det är en välkänd metod och ett användbart verktyg för att identifiera förbättringar och implementera dessa med hjälp av best practice. Typiska områden för benchmarking är till exempel kostnader, priser, teknisk kvalitet, marknadsandelar och varumärkeskännedom. I stort sett kan organisationer jämföra (eller benchmarka) nästan vad som helst i verksamheten, oavsett om det handlar om intern benchmarking mellan avdelningar eller extern benchmarking mot konkurrenter. En benchmarking utgår från följande aspekter: 

  • Nuläge: Var står vi idag, hur bra är vi jämfört med andra enheter, konkurrenter eller organisationer.
  • Önskat läge: Var är vi på väg och vilka resultat önskar vi att se i framtiden. Benchmarking är ett stöd för organisationer som vill sätta realistiska och relevanta mål för verksamheten.
  • Hur tar vi oss dit? Hitta en modell som passar den egna verksamheten genom att studera och lära av andra organisationer. Målet med benchmarking är att både förstå vad som bör förbättras och hur det ska göras.

Benchmarking tillsammans med CANEA

Vi delar in metodiken för benchmarking i två faser. I den första fasen utförs benchmarkingen och i den andra fasen analyseras resultaten och eventuella förändringar genomförs. Genom att använda vår beprövade metodik ökar chanserna till ett framgångsrikt benchmarkingprojekt, då vanliga fallgropar enklare kan undvikas. 

Projektledning flöd - Benchmarking

Fas 1

I den första fasen bestämmer vi tillsammans vilken del av den egna verksamheten som ska benchmarkas. Det kan röra sig om allt från varor och tjänster, till komplexa processer inom organisationen. Sedan definieras mätmetoderna för benchmarkingen vad som ska mätas och analyseras, samt hur det ska göras. Detta ligger till grund för datainsamlingen.

I nästa skede bestäms jämförelseparten vem eller vilka som ska ingå i benchmarking. Valet av motpart beror på vilken sorts benchmarking som ska genomföras. Om det handlar om en detaljerad benchmarking där ni besöker motparten sker en stor del av datainsamlingen på plats. En mer allmän och statistisk benchmarking är mer beroende av pålitliga externa och interna datakällor.

I ett sista steg analyseras insamlad data och information, med det huvudsakliga målet att identifiera er förbättringspotential. 

Fas 2

Utifrån den förbättringspotential som tidigare identifierats ska nu åtgärder definieras. Här ingår prioritering, utifrån till exempel potential, kostnad och svårighet.

Vi skapar tillsammans handlingsplaner för hur förbättringarna ska implementeras i den egna verksamheten. I detta arbete ingår att i detalj beskriva hur implementeringen ska gå till, vem som är ansvarig och när arbetet ska vara klart. Målsättningar för till exempel en förändrad process, tjänst eller produkt utgår från jämförelseobjekten och deras prestanda.

Själva genomförandet handlar sedan om att sätta handlingsplanerna i verket. Åtgärderna ska också utvärderas för att bedöma resultatet av förändringarna och i vissa fall måste justeringar göras för att nå full effekt.  

I det sista steget sker en genomgång och eventuella uppdateringar av benchmarkingprojektet. Efter att förändringarna är gjorda ska dessutom en benchmarking av de nya arbetssätten genomföras. 

Anlita oss för benchmarking

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops, seminarier, kursledare, inspiratörer vid event eller som coacher eller mentorer. Att samarbeta med oss vid benchmarking innebär bland annat att er organisation får tillgång till konsulter med: 

  • Erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher.
  • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
  • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
  • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
  • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för att få svar på dina frågor eller mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.