CANEA ONE

Tillverkningsindustrin

Med effektivitet och förbättringsförmåga i fokus

CANEA ONE är ett ledningssystem med funktioner som är särskilt anpassade för tillverkningsindustrin. Med hjälp av digitalisering och beprövad metodik ger vi dig bättre förutsättningar för effektivisering och systematiskt förbättringsarbete.

Bakgrunden till den svenska tillverkningsindustrins framgångar är hög innovationsgrad och långt driven produktivitet. Det tog vi fasta på när vi skapade CANEA ONE. Ett annat viktigt ledord för oss är användarvänlighet – för nyckeln till ett väl fungerande ledningssystem är att alla medarbetare i organisationen känner sig ha förtroendet och kunskapen att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter.

Icon-ice-screen-person
Effektivitet genom digitalisering
Fördelar med att använda CANEA ONE för såväl strategisk planering som operativ verksamhet: Lägre kvalitetsbristkostnader, bättre styrning och mindre tid på aktiviteter som inte skapar värde.

icon-heroblue-group-tickmark
Ständigt förbättringsarbete
Mät, övervaka och förbättra processer, registrera avvikelser och genomför revisioner på ett strukturerat sätt. Vårt system har funktioner för kund- och leverantörsreklamationer, internrevisioner, förbättringsförslag, processkartläggning/mätning, 8D, PDCA och DMAIC.
icon-ocean-puzzle
Helhetslösning för kvalitetssäkring

En digitaliserad lösning med integrerat stöd för Core Tools och processer för kvalitetsarbetet som gör dig väl rustad att möta ökande krav och konkurrens på marknaden, såsom: PPAP, APQP, FMEA, LPA, SPC och MSA.

icon-lavender-list-tickmark
Stöd i vardagen

CANEA ONE är ett lättarbetat och intuitivt ledningssystem som stödjer lagar och förordningar, samt inkluderar alla avdelningar i tillverkningens värdekedja.

De använder redan CANEA ONE

CANEA ONE har ett stort antal nöjda användare bland tunga aktörer inom tillverkningsindustrin. Ta del av ett par case här nedan. 

Intresserad av att veta mer?

Få en personlig visning av systemet från en av våra specialister.

Utmaningar inom tillverkningsindustrin

Svensk tillverkningsindustri har framgångsrikt vidareutvecklat sina kunderbjudanden genom att skapa tjänster som är knutna till produkterna, exempelvis i form av service, support och utveckling. Detta gör företagens erbjudanden mer kompletta, samtidigt som det ger dem möjlighet att särskilja sig på marknaden. Dessutom blir gränsytan mellan kund och leverantör både bredare och djupare.

Faktorer som dessa är strategiskt avgörande i en omvärld med stenhård konkurrens, höga kvalitetskrav och ökad komplexitet inom leverantörskedjorna. Internationaliseringen ändrar skepnad och följer inte längre några givna mallar, vilket ställer högre krav på företag att finna sin egen väg att nå ut i världen och ständigt kunna optimera sin verksamhet.

CANEAs lösning

Vi har utvecklat CANEA ONE med utgångspunkt i 20 års erfarenhet av ledningssystem. Det går snabbt att komma igång med, och är enkelt att använda och underhålla. Systemet har färdiga och integrerade funktioner för hantering av strategier, projekt, processer, ärenden och dokument. Allt du behöver för effektiv verksamhetsledning, helt enkelt.

Vi har i över 20 år arbetat tillsammans med aktörer inom den tillverkande industrin och framgångsrikt levererat över 300 införandeprojekt av CANEA ONE, varav majoriteten inom just den här branschen.

Funktioner

CANEA ONE är ett komplett verksamhetsstöd för både strategisk planering och operativ verksamhet som är anpassat till branschens krav.

Hantera alla era instruktioner, rutiner, checklistor och andra styrande dokument på ett säkert sätt. Enkel uppladdning och redigering av dokument med stöd för mallar, versionshantering, remissflöden, behörighets-styrning, med mera. Uppföljning på inläsningen av era dokument sker enkelt genom läskvittenser och inbyggda tester för kompetenssäkring vilka kvitteras av användaren med elektronisk signering. Automatiserad
fysisk distribution av dokument till anslagstavlor, konsulter, leverantörer, kunder m.fl. CANEA ONE används dessutom för en stor del av våra kunders produktdokumentation.

Projektverktyget ger kontroll över alla kund- och utvecklingsprojekt och gör det enkelt att se progress och resurser. Det möjliggör ett standardiserat projektarbetssätt som till exempel APQP, med smarta funktioner för hantering av projektmodeller, grindar, mallar och beslut. Det blir enkelt att kommunicera och involvera externa i projektet med delad information, dokument och planer där allt finns uppdaterat, tillgängligt och strukturerat på en plats. Enkelt att tillgodose kraven enligt IATF.

Genom att kartlägga och beskriva processer framträder en bild av ”hur” saker görs, vilka förbättringar som är möjliga och i vilka delar som det finns behov av samverkan med andra. Med hjälp av vårt system kan ni enkelt modellera, kommunicera och göra processerna klickbara i hierarkier så att alla förstår. Enkelheten i processverktyget underlättar uppdatering, mätning och styrning.

I en hårt konkurrensutsatt bransch är det viktigt att hela tiden ha koll på hur processerna presterar och var man ska lägga sina resurser för förbättring och effektivisering. Det är också nödvändigt att ha en övergripande plan och ett tydligt mål med vad man vill uppnå med processerna. Förutsättningarna för att kunna mäta processer är att du har ett standardiserat arbetssätt och en fixerad mätpunkt att utgå ifrån. CANEA ONE har nu möjlighet att konfigurera och administrera mål, samt tydligt mäta och visualisera hur målen uppfylls direkt i processkartan. Det ger en tydlighet för alla som är delaktiga i processen och underlättar orsaksanalyser och beslut om rätt åtgärder i verksamheten.

Genom att digitalisera och skapa körbara processer får du bättre handläggning och koll på läget. Ett processtöd som hela tiden anpassas till förändrade behov och krav ger dig optimala förutsättningar. Automatisera arbetsgången i processerna och säkra att överlämningar sker på rätt sätt och med rätt information. Oslagbar överblick över processerna i realtid, med överskådliga rapporter och diagram. Sammantaget är detta grunden för ett effektivt förbättringsarbete och ett verktyg för att involvera både leverantörer och kunder i era processer.

Genom initiativ, aktiviteter, processer och arbetssätt kopplas strategin till den operativa verksamheten på ett unikt sätt. På så vis skapas den röda tråden från strategisk till taktisk och operativ nivå. Digitalisera  hela styrmodellen genom att skapa och detaljera en digital version av strategin inklusive vision, långsiktiga mål och tillhörande balanserade styrkort med KPI:er och mätetal för både medarbetare, processägare och ledning.

CANEA Workflow är ett flexibelt och brett ärendehanteringssystem i frontlinjen och CANEA har en aggressiv utvecklingsplan som vi varit med och påverkat till viss del. För övrigt är kopplingen mellan ärendehanteringen, dokumenthanteringen och projektverktyget i CANEA ONE utmärkt!

Några av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med hittills. 

IT-Boka-Demo-modul-Man

Boka en demo

Fyll i formuläret för att boka en personlig demo.