Operativ effektivitet

FMEA

Nyckeln till högre effektivitet och lägre kostnader till följd av kvalitetsbrister är att arbeta med förebyggande feleffektsanalys.

Vad är FMEA?

Med FMEA arbetar ni proaktivt för lägre kvalitetsbrister och högre effektivitet. FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis – en feleffektsanalys som används för att proaktivt hantera risker med produkter och processer under utvecklingsfaserna.

FMEA är den vanligaste riskanalysmetoden inom fordonsindustrin, men också i många andra delar av tillverkningsindustrin. Den hjälper verksamheter att förutspå tänkbara fel och redan i tillverkningsprocesserna initiera åtgärder mot risker innan de inträffat.
konsult-fmea-varfor-B

Varför FMEA?

FMEA ger möjligheten att på ett proaktivt sätt och så tidigt som möjligt i utvecklingsfasen identifiera risker med produkten och processen. På så sätt ska förändringar kunna genomföras i tid för att eliminera eller minimera risker, jämfört med att först i efterhand införa kontroller av riskpotentialer. Med andra ord – med FMEA får verksamheter chansen att förutspå konsekvenser som kan påverka flöden och hantera dessa proaktivt innan de sker.

Ett aktivt FMEA-arbete medför många fördelar, som till exempel lägre kvalitetsbristkostnader, mindre strul vid introduktion i produktion, lägre kassationer och färre reklamationer. Det leder även till att kraven för produkten och processen blir genomgångna, förbättringar i form av förebyggande underhåll möjliggörs, samt att det genererar en ökad tillit hos kunder. Arbetet uppmärksammar även vilka speciella egenskaper som finns och kräver extra styrning i processen och skapar tillit till att processer fungerar som tänkt. 

Hur fungerar FMEA i praktiken?

FMEA-metodiken har ett stort fokus på struktur för att möjliggöra bättre analyser och förarbeten. Risk Priority Number (RPN) har ersatts med Action Priority (AP) för att ge ett bättre underlag till att prioritera hantering av risker och vilka av dessa som behöver åtgärdas. Inom FMEA ska alla risker bemötas aktivt, vilket innebär att de ska undvikas, accepteras, förflyttas, minimeras eller elimineras helt. 

Detta gör att FMEA även innefattar en felkedja innehållande effekt, typ och orsak.  Den kopplas till de första delarna av analysen där produkt- och processtrukturen bryts ner i funktioner och krav. Detta tillför en logik i analysen som gör arbetet mer framgångsrikt. I tillägg till ordinarie FMEA finns även Kompletterande FMEA för övervakning och systemsvar som är starkt knuten till Design-FMEA.

FMEA AIAG-VDA Modell-1

FMEA tillsammans med CANEA

Nyckeln till att FMEA-arbetet ska lyckas och bli en naturlig del av organisationens arbete är att avsätta tillräckligt med tid för både förberedelser och utförande av riskarbetet. Det krävs även rätt att kompetenser är inkluderade i varje fas utifrån den fastslagna processen. Detta är ett teamarbete som utförs tvärfunktionellt alla involverade ska vara medvetna om vad som sker i processen.

Arbetet tar ofta mer tid än vad som ursprungligen är planerat, men med rätt förutsättning på plats från start kan vi tillsammans nå era målsättningar och uppnå fantastiska resultat. När grunderna för arbetet är fastslagna är det viktigt att vi får progress i arbetet med hjälp av återkommande revisioner. Här förbättrar vi ständigt era produkter och processer på ett systematiskt sätt så att FMEA blir mer närvarande och förankrat i er organisation.

Vill du veta vad
vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.