Strategiutveckling

En bra strategi sitter inte i ett dokument.
Den sitter i
engagemanget hos dina medarbetare.

Konkreta strategier
mer framgångsrika

Omvärlden förändras i en allt snabbare takt, vilket innebär att verksamheter måste verifiera och uppdatera sina strategier allt oftare. Strategierna måste dessutom vara konkreta för att ge verklig effekt. Det kräver en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Med vårt systematiska angreppssätt och vår processledning blir strategin realistisk, utmanande och förankrad 
Enligt undersökningar publicerade i Harvard Business Review klarar bara 10 % av alla organisationer av att framgångsrikt implementera sin strategi. Vi hjälper våra kunder att hamna bland de tio procenten.
Fördelar

Tillsammans skapar vi en
bra grund

I behov av en kompetent strategikonsult? Vi har i flera år framgångsrikt samarbetat med styrelser och ledningar i många typer av verksamheter för att definiera, implementera och vidareutveckla strategiarbetet. De strategier vi skapar kännetecknas av:

icon-royal-group-tickmark
Gemensam målbild

När styrelse, ledning och medarbetare drar åt samma håll blir effekten högst märkbar. icon-ocean-puzzle
Tydlig inriktning

Det som bidrar mest till strategin sätts i centrum vilket gör att beslut och prioriteringar blir tydliga.

Icon-pine-bulb
Systematiskt strategiarbete

Tydliggör vad som måste göras under verksamhetsåret; dessutom registrerar vi förändringar i förutsättningarna så att vi löpande kan hålla strategin aktuell.

icon-heroblue-screen-person
Måluppfyllelse

Tydliga mål och handlingsplaner bidrar till att den valda strategin realiseras.

Strategiutveckling
Arbetssätt

Realistiskt, utmanande
och förankrat

Vi utgår alltid från varje verksamhets unika situation och använder metoder baserade på en mängd olika verktyg och på. Men för att ett strategiarbete ska lyckas, måste medarbetarna göras delaktiga genom hela processen. Det skapar det engagemang som krävs för att uppnå varaktiga resultat. 
strategikonsult, strategi konsult
Erfarenhet

I tre decennier
har vi hjälpt företag att utvecklas

Till vår hjälp har vi erfarna managementkonsulter, engagerande utbildningar och heltäckande IT-lösningar. Men eftersom ingen utmaning är den andra lik, börjar vi alltid med att lyssna på dig som uppdragsgivare för att skapa oss en bild av situationen. Nuläget, i kombination med det önskade utfallet, utgör grunden för de åtgärder vi därefter föreslår. 

Några fler av våra kunder

Sedan starten har vi hjälpt hundratals organisationer bli både effektivare och lönsammare. Nedan ser du några exempel på vilka vi arbetat med. 

Våra komponenter för utveckling av strategier och ledningsfunktioner
Affärsmodell

Springer ur ett företags affärsidé och beskriver i både detalj och förenklat hur verksamheten skapar olika typer av värden. 

 

Affärsplanering

Med affärsplaneringen bestämmer en organisation sin långsiktiga strategi, vad den vill och hur den ska nå sina mål. Den utmynnar i en affärsplan. 

 

Benchmarking

Ett kraftfullt verktyg för att hitta möjliga förbättringar i den egna verksamheten och identifiera och implementera best practice.

 

Cirkulära affärsmodeller

Bygger på slutna livscykel-loopar och tre principer: återanvändning och återvinning av produkter och material, minimering av avfall och föroreningar samt regenerering av miljö och natur. 

 

Innovation

Med hjälp av en samsyn på innovation, analys av organisationens förutsättningar och innovationsmognad ger vi rekommendationer och lägger grunden för ett lyckat innovationsarbete.

 

Interimschef

En interimschef från CANEA har lång erfarenhet av verksamhetsledning via tidigare chefsbefattningar och/eller ett flertal uppdrag som managementkonsult. 

 

Ledningsprocesser

Viktiga ledningsprocesser kan till exempel vara framtagning och konkretisering av organisationens strategi och mål, budgetering, strategisk riskhantering och uppföljning. 

 

Målstyrning och nedbrytning

Med målstyrning och målnedbrytning kan man förena de anställda i en organisation i ett aktivt arbete i en gemensam riktning och i förlängningen utveckla en kultur av ständig förbättring.

 

Omvärldsanalys

Strategiutveckling kräver en god bild av en organisations omvärld, dess marknad och konkurrenter. CANEA bidrar med erfarenhet, datainsamling och -analys samt nya perspektiv. 

 

Risk- och krishantering

Med systematisk riskhantering undviker man onödiga kostnader och problem innan de inträffar och med krishantering förhindrar man att små kriser blir stora. ISO 9001:2015 har en rad krav på detta

 

Strategisk nulägesanalys

Syftar till att skapa en bild av nuläget och förutsäga hur situationen kommer att förändras framöver. Analysen ska, med andra ord, både ge kartan och beskriva de vägval som organisationen står inför.

 

Systematisk marknadsutveckling

Det planerade och metodiska arbetet med att kartlägga kunders behov och önskemål, analysera omvärlden, definiera mål och strategier samt att genomföra och följa upp dessa på ett effektivt sätt. 

 

Värdeskapande hållbarhetsarbete

Med ett systematiskt hållbarhetsarbete kan en verksamhet minska miljöbelastningen, sjukfrånvaron, arbetsrelaterade skador, motverka korruption och diskriminering samt öka den ekonomiska prestationen. 

 

Ledningsseminarier: Strategi

Vi erbjuder fyra olika seminarier som fokuserar på olika aspekter av strategiarbetet för att ni ska kunna välja det eller de som behandlar det som är viktigast för er.

 

Resultat

Siffrorna talar för sig själva

Du behöver inte bara ta vårt ord på att vi verkligen vet vad vi sysslar med. Vi lever som vi lär och har grundligt undersökt vad våra kunder tycker. Mätbara resultat är bland det bästa vi vet - inte minst när de så tydligt talar i vår favör. Nedan finns också exempel på vilka företag det har handlat om genom åren. Säkert finns det någon referens som är relevant för just din organisation.

90%

av våra kunder upplever att CANEA har skapat bestående värde.

97%

av våra kunder anser att våra konsulter har god kunskap om området, analytisk förmåga och insikt i kundverksamhetens förutsättningar.

99%

av våra kunder anser att våra konsulter har god samarbets- och ledningsförmåga, engagemang och pedagogik.

4,7

Medelbetyget vi får vid  
kursutvärderingar.

Vi är inne på vårt tredje år i förbättringsarbetet, med stöd av CANEA, vilket har lett fram till att vi har förbättrat resultatet med 10 - 12 MSEK under perioden.
John Saldin_sv_low-1

Kontakta oss

Ta första steget i din strategiutveckling – kontakta oss så berättar vi mer.