Ledningssystem
– styrning och
stöd i vardagen

Verklig framgång infinner sig när medarbetarna förstår hur de bidrar till målen.

Gör det lätt att
göra rätt

Ett ledningssystem ska användas för att på ett systematiskt sätt driva en verksamhet mot dess vision genom att omsätta den valda strategin i praktisk handling. Med utgångspunkt från den strategiska inriktningen och nyckelintressenternas behov och krav definieras de mål, planer, processer och roller, med åtföljande ansvar, som krävs för att göra rätt saker på rätt sätt.  

Vårt upplägg ger er ett lätthanterligt ledningssystem anpassat efter era behov.

Fördelar

Verksamhetens potential tas
bättre tillvara

Forskning från KTH visar på att det är relativt enkelt att identifiera och eliminera onödiga kostnader på upp till 15 % i en genomsnittlig verksamhet. Det ger i sin tur en hävstång som kan öka vinsten med 150 %. Dessutom minskar slöseriet med såväl tid och kapital som ändliga resurser.

Icon-pine-group-tickmark
Nöjdare kunder

Kunderna märker att ni alltid håller vad ni lovar, genom att deras krav och förväntningar systematiskt uppfylls.

icon-mint-list-tickmark
Mål uppnås

När de strategiska målen kopplas mot de operativa, som styr den dagliga verksamheten, ökar chansen att de uppfylls.

Icon-ice-puzzle
Bestående resultat

När det blir lättare att genomföra förbättringar och implementera nya processer och rutiner blir resultaten bestående.

icon-lavender-bulb
Ökad effektivitet

Leveranserna sker i tid, har rätt kvalitet och görs med minimal tids- och resursspillan.

konsult-ledningssystem-vi-lyssnar-lar-ut-implementerar
Arbetssätt

Vi lyssnar, lär, lär ut och implementerar

Ett ändamålsenligt ledningssystem måste designas så att strategier, projekt, processer, arbetsflöden och dokument kan kopplas samman till en välfungerande helhet. Vi arbetar därför tätt tillsammans med våra kunder när vi levererar ett nytt ledningssystem. Det säkerställer att den dagliga verksamheten kuggar i de strategiska och operativa målen samt uppfyller de krav som ställs.  

konsult-ledningssystem-hjalpt-foretag-utvecklas
Erfarenhet

I tre decennier
har vi hjälpt företag att utvecklas

Till vår hjälp har vi erfarna managementkonsulter, engagerande utbildningar och heltäckande IT-lösningar. Men eftersom ingen utmaning är den andra lik, börjar vi alltid med att lyssna på dig som uppdragsgivare för att skapa oss en bild av situationen. Nuläget, i kombination med det önskade utfallet, utgör grunden för de åtgärder vi därefter föreslår.
Nyckelkomponenter för ett heltäckande ledningssystem
Enterprise Architecture

Ger en väldefinierad struktur för att beskriva kopplingen mellan strategi, affärsprocesser, IT-infrastruktur och integrationer mellan olika system.

 

Förverkliga ert hållbarhetsarbete

Vi hjälper till att definiera hållbarhet utifrån en specifik verksamhets behov. Det ger ett klarare fokus på de initiativ som skapar mest nytta, vilket i sin tur skapar förutsättningarna för ett långsiktigt och framgångsrikt hållbarhetsarbete.

 

GAP-analys

Vägen mot ett levande ledningssystem startar med en gap-analys som mäter hur det befintliga ledningssystemet står sig i förhållande till kraven och utmynnar i en handlingsplan över hur de ska uppnås. 

 

 

Integrerade ledningssystem

Minskar otydligheterna när det gäller vad målet är, hur det ska uppnås och vem som ansvarar för vad. 

 

Internrevision och leverantörsrevision

Våra revisioner bidrar till att skapa väsentliga förbättringsmöjligheter. Vi genomför interna revisioner och andrapartsrevisioner gentemot ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS9100, ISO 17025, ISO 27001, ISO 14385, med flera standarder. 

 

Informationssäkerhet

Omfattar all information, oberoende av format och medium, såsom skydd av immateriella tillgångar, IT- och cybersäkerhet.

 

Kundresa

Handlar om att se världen ur kundens perspektiv för att skapa nöjdare kunder.

 

Kvalitetsledningssystem

Skapar förutsättningar för en organisation att leverera produkter och tjänster som uppfyller kundernas förväntningar samtidigt som onödiga interna bristkostnader minimeras.

 

Miljöledningssystem

Säkerställer att organisationen arbetar systematiskt för att förbättra miljöprestandan, efterleva miljölagstiftningen och uppnå positiva effekter för miljön.

 

 

Processutveckling

Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och för att belysa var värde skapas i organisationen.

 

Risk -och krishantering

Systematisk riskhantering gör att man kan undvika onödiga kostnader och problem innan de inträffar och syftet med krishantering är att hindra små kriser från att bli stora.

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ger struktur åt arbetsmiljöarbetet och hjälper företaget att använda resurserna där de ger störst effekt i syfte att förebygga och minimera risker.

 

Ledningsseminarier: Ledningssystem

Vi erbjuder tre seminarier som presenterar olika förhållningssätt när det gäller att bygga eller anpassa ett ledningssystem. Hör gärna av dig om du vill ha hjälp med att välja det som passar bäst utifrån era behov.

 

Några av våra kunder

Karl Hedman_sv_low-1

Kontakta oss

Ta första steget mot ett bättre ledningssystem – kontakta Karl Hedman så berättar han mer.