Ledningssystem

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett ledningssystem ger struktur åt arbetsmiljöarbetet och hjälper din organisation att använda resurserna där de ger störst effekt i syfte att förebygga och minimera risker.

konsult-systematiskt-arbetsmiljoarbete-2-small

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete ställer långtgående krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt med att förebygga ohälsa och olycksfall och säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö.

ISO-standarden för ledningssystem inom arbetsmiljö, ISO 45001, som ersätter OHSAS 18001, lyfter fram ledarskap som en central del för att organisationen ska uppnå de resultat man föresatt sig och ständigt förbättra sin arbetsmiljöprestanda.

Idag står psykosociala och organisatoriska riskfaktorer för en stor del av den arbetsmiljörelaterade ohälsan och långtidssjukskrivningarna i många verksamheter. Arbetslivets förutsättningar förändras i snabb takt, vilket ställer stora krav på chefer och ledare att arbeta systematiskt för att förebygga att organisatoriska och sociala faktorer orsakar ohälsa. Nyligen trädde en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft, där just dessa frågor är i fokus. Föreskriften heter AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, och innefattar krav på kunskaper och mål för organisatorisk och social arbetsmiljö, prioriteringar, kännedom om hur arbetsbelastning och arbetstidens förläggning inverkar på arbetsmiljön samt krav på att förebygga och vidta åtgärder vid kränkande särbehandling.

Varför ett ledningssystem för arbetsmiljöarbete?

Ett ledningssystem hjälper er att arbeta med arbetsmiljön på ett strukturerat sätt med tydlig, kontinuerlig uppföljning och påvisbara resultat. Det gör det också enklare att avgöra var era resurser ger störst effekt, så att ni kan fokusera på rätt saker. 

ISO 45001 har samma struktur som de standarder för kvalitet och miljö som publicerades under 2015. Den gemensamma strukturen underlättar för företag som vill integrera sina ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ett väl fungerande ledningssystem för arbetsmiljö innebär en rad fördelar:

 • överblick och styrning av risker
 • underlag för prioriteringar
 • förbättrad uppföljning
 • minskning av arbetsplatsolyckor och sjukfrånvaro
 • säkerställd lagefterlevnad
 • ökad nöjdhet hos medarbetarna.

Ett systematiskt och proaktivt angreppssätt innebär också minskade kostnader eftersom det är billigare att arbeta med förebyggande åtgärder än brandsläckning och korrigeringar. Effektiviseringar kan uppnås då systemet integreras med befintliga ledningssystem inom till exempel kvalitet och miljö.

Hur lyckas man med ett arbetsmiljöledningssystem?

Utveckling och implementering av ledningssystemet utformas som ett projekt, vilket innebär att insatsen sker resurseffektivt och ger driv mot önskat resultat. Att ha en tydlig och fasindelad metodik underlättar planering och kommunikation kring insatsen.

Arbetsmiljöledningssystem

Vår metodik

Vårt tillvägagångssätt för att utveckla arbetsmiljöledningssystem bygger på vedertagna teorier kombinerat med mångårig erfarenhet.

Första steget är att genomföra en GAP- och nulägesanalys mot fastställda krav, till exempel ISO 45001, för att planera och prioritera vidare åtgärder. Genom workshops och utbildning säkerställer vi ledningens förståelse och medarbetarnas engagemang. Därefter identifierar vi verksamhetens arbetsmiljörisker och fastställer tillämpliga lagkrav. En strategisk inriktning arbetas fram och utgör drivkraften i det fortsatta arbetet.

Förändringsarbete

Policy, mål och vidare utformning av      systemet förankras hos personalen för att säkerställa att systemet utformas för att tillgodose organisationens behov. Därefter utvecklar vi nödvändigt stöd och styrning med prioriterade risker och lagkrav som utgångspunkt. Systemet implementeras och förbättringsmöjligheter identifieras vid en implementeringsrevision.

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshoppar samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Läs mer om implementering och förändringsledning på sidorna Förändringsledarskap, Förändringsmetodik och Projektledning.

Anlita oss för utveckling av arbetsmiljöledningssystem

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshoppar och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratörer vid event, eller som coacher och mentorer.

Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss vid utveckling av arbetsmiljöledningssystem är att konsulterna bidrar med

 • erfarenheter från liknande uppdrag inom flera olika branscher
 • effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek
 • förmågan att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens
 • positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen
 • identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.