Tillbaka
Strategiska internrevisioner i en föränderlig värld

Dagens snabbt föränderliga affärslandskap ställer högre och högre krav på internrevisorer. En internrevisor som vill skapa verklig nytta kan inte längre enbart följa det traditionella tillvägagångssättet som fokuserar på efterlevnad, utan måste nu även anamma strategiska, process- och riskorienterade metoder. Denna artikel utforskar orsakerna bakom detta skifte och erbjuder tips för internrevisorer som vill jobba med strategiska internrevisioner.

En undersökning kring ledningssystem som vi på CANEA gjorde under 2022, visade att svenska organisationer ser en framtid där innehållet i ledningssystemet styr och stödjer strategiarbetet mer samt där interna behov betyder mer än externa kravbilder. Detta resultat understryker behovet av strategiskt inriktade internrevisioner.

Bakgrunden till skiftet 

I den traditionella revisionsmodellen som fokuserar på efterlevnad ligger tonvikten på att säkerställa att fastställda standarder följs. Detta tillvägagångssätt är dock ofta otillräckligt för att skapa en heltäckande överblick av en verksamhet med dess komplexa ekosystem av intressenter och sammanlänkade processer.

Affärsvärlden är dynamisk med ständiga förändringar i teknik, marknadstrender och kundförväntningar. Internrevisorer som jobbar med strategiska metoder har en bättre möjlighet att anpassa sig till dessa förändringar med hjälp av en proaktiv bedömningsmetodik, vilket säkerställer att internrevisionerna förblir relevanta och verkningsfulla.

Traditionella internrevisioner hittar ofta enkla avvikelser som exempelvis okalibrerade mätinstrument, dokument av fel version samt avsaknad av protokoll utan att nödvändigtvis bidra till bredare organisatoriska mål. Strategisk internrevision fokuserar istället på väsentligheter såsom suboptimeringar i organisationen, felprestationer som drabbar kund och prioriteringsproblem. Dessa har en betydligt större inverkan på resultaträkningen och kundnöjdheten. 

Åtgärder för strategisk revision 

Inkludera feedback från kunderna 

Ett viktigt inslag i strategiskt inriktade internrevisioner är integrering av återkoppling från kunder. Detta går utöver de traditionella efterlevnadskontrollerna och fokuserar på att förstå hur organisationens processer påverkar slutanvändarna. Skräddarsydda revisionskriterier bör användas för att säkerställa att internrevisionen inte enbart uppfyller lagstadgade krav eller krav från standarder utan även ökar kundnöjdheten.

Ett annat lämpligt tillägg är att upprätta en kontinuerlig återkopplingsväg där lärdomar som görs om kunderna används för löpande processförbättringar. Realtidsjusteringar baserade på kundåterkoppling bidrar till organisationens flexibilitet och lyhördhet.

Integrering av kvalitetsmål 

Ett annat viktigt steg är att effektivt integrera kvalitetsmålen i revisionsprocessen. Det kräver att internrevisorerna:

  • Anpassar sig till organisationens mål, det vill säga säkerställer att internrevisionsprocesserna är anpassade till både organisationens övergripande kvalitetsmål samt de strategiska dito. Denna anpassning bidrar inte bara till regelefterlevnad utan också till verksamhetens långsiktiga framgång.
  • Anammar ett riskbaserat förhållningssätt till internrevision samt identifierar och prioriterar områden med större inverkan på kvalitetsmålen. Detta säkerställer att internrevisionerna inte bara är effektiva när det gäller efterlevnad utan också bidrar till riskreducering och kvalitetsförbättring.
  • Genomför mätningar och utvärderingar genom att implementera robusta mät- och utvärderingsmekanismer för att jämföra de granskade processernas prestanda med kvalitetsmålen. Detta datadrivna tillvägagångssätt ger kvantitativa insikter för kontinuerliga förbättringsinitiativ. 

Teknikintegration för effektivitet 


Idag finns verktygen som krävs för lyckas med strategiskt inriktade internrevisioner. Sådana internrevisioner måste dra nytta av teknik för ökad effektivitet och effekt. Tänk på följande:
 

  • Implementera en programvara för revisionshanteringen för att effektivisera planerings-, genomförande- och rapporteringsfaserna av internrevisioner. Med rätt programvara kan du som internrevisor fokusera på strategisk analys i stället för administrativa uppgifter.
  • Använd verktyg för dataanalys för att få fram meningsfulla insikter från internrevisionen. Denna datadrivna metod hjälper internrevisorer att identifiera trender, mönster och förbättringsområden på ett mer effektivt sätt. 
  • Organisationer som ligger i framkant när det gäller strategisk internrevision integrerar tekniken sömlöst i sina processer, vilket ökar effektiviteten och lyhördheten i deras internrevisionsfunktioner.

Övervinn utmaningar 

Även om fördelarna med strategisk internrevision är tydliga, kan övergången innebära utmaningar. Att övervinna motstånd mot förändring och organisatorisk trögrörlighet, samt hantera bristande förståelse, kräver ett strategiskt tillvägagångssätt. 

 

Proaktiv kommunikation, riktade utbildningar och att visa upp framgångshistorier kan vara effektiva sätt att hantera sådana utmaningar och främja en kultur av ständiga förbättringar. Liksom att etablera rapporteringsvägar mellan ledning och internrevisorer – från ledning till internrevision när det gäller strategiskt fokus, prioriterade kundfokusområden och vad ledningen vill ha beslutsunderlag om och från internrevision till ledning med beslutsunderlag i form av slutsatser från revisionerna och förslag på kommande fokusområden vid internrevisioner. 

 

Slutsats


Sammanfattningsvis är övergången till strategisk internrevision inte bara ett svar på en trend – det är en förutsättning för de internrevisorer som vill ligga i framkant i en alltmer dynamisk och krävande affärsmiljö. Genom att applicera ett strategiskt förhållningsätt kan internrevisorer hantera utmaningar och inleda en ny era av effektiva och verkningsfulla internrevisioner. 
 

 

Om du läser det här är sannolikheten stor att detta är ett ämne som intresserar dig eller att detta är något som du och din organisation kämpar med. Om så är fallet erbjuder CANEA företagsinterna workshops som syftar till att få alla intressenter med på tåget och ge praktiska råd för hur man ska gå till väga för att byta till ett strategiskt angreppssätt vid internrevisioner.