Tillbaka
Ett föredöme inom professionell projekthantering

Med vår P5-modell ökade en teknisk förvaltning sin projektmognad drastiskt, samtidigt som själva genomförandeprojektet ansågs som ett föredöme för framgångsrik projektledning.

Uppdragsgivaren: En större kommun i Västsverige

Teknik, som är en av kommunens 12 förvaltningar, ansvarar bland annat för planering, förnyelse och drift av kommunens anläggningar. Detta innefattar vatten- och avloppsanläggningar, gator, kollektivtrafikanläggningar, parker, planteringar, lekplatser, renhållning och återvinning.

Teknik ansvarar också för trafik- och parkeringsfrågor, bredband, lokala trafikföreskrifter samt trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen.

En stor del av förvaltningens arbete bedrivs i projektform. Därför är effektiv projekthantering en nyckelfaktor för verksamheten.

Utmaningen

Verksamheten behövde förbättrad styrning och uppföljning. Detta hade tydligt visats bland annat vid de revisioner som gjorts.

Uppdraget

Etablera väl fungerande projekthantering av alla de primära projekttyper som finns inom förvaltningen för Teknik.

Hela genomförandeprojektet, inklusive implementering, genomfördes på nio månader. Projektet genomfördes enligt tidplan, inom budget och alla projektmålen uppnåddes.

Så här gjorde vi

Vi genomförde uppdraget utifrån vår egen P5-modell för effektiv projekthantering utifrån ett helhetsperspektiv. Modellen utgår från fem samverkansområden inom projekthantering som är väsentliga för att uppnå goda resultat.

I alla uppdrag utgår vi från uppdragsgivarens intressen och perspektiv, och arbetet sker tillsammans med kunden.

Resultatet

Resultaten från uppdraget var tydliga. Efter genomförandet fanns:

  • Tydlig projektsamordning i linje med kommunens projektmodell samt styrmodell.
  • Väsentligt ökad kunskap inom projektledning och projektledarskap.
  • Anpassad projektstyrning beroende på projekttid.
  • Tydliga riktlinjer samlade i en projekthandbok.
  • Verktyg som stödjer projektsamordningen, projektledarna, projektmedlemmarna samt linjeorganisationen.
  • Effektiv aggregerad uppföljning av projekten.

Dessutom skapades och implementerades strukturer och arbetssätt för ständig förbättring av projektverksamheten.