Tillbaka
Nordea Sverige satsar friskt på arbetsmiljön

I samband med förändringar i kontorsmiljön och nytt regelverk gällande organisatorisk och social arbetsmiljö beslutade Nordea Sverige att se över det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med CANEA.

Med konsultstöd från CANEA har Nordea nu genomfört ett framgångsrikt projekt med två huvudsakliga syften: efterlevnad av Arbetsmiljöverkets nya krav på organisatorisk och social arbetsmiljö, samt ett effektivare och mer framåtriktat arbetsmiljöarbete i hela organisationen. Resultatet av projektet har bland annat inneburit att Nordea Sverige fått en större samsyn och tydlighet hur man ska fortsätta arbeta med arbetsmiljöfrågor framöver. Att ta in en extern konsult menar man har varit en garanti för att man inte har missat något i processen. Det har varit en fördel att någon utifrån tillför kompetens och konsutruktivt ifrågasätter befintliga rutiner. Kortare utbildningsinsatser har varvats med praktiska workshops, vilket har höjt kompetensen internt.mattias_web


– Alla har fått en gemensam grund och bild av
hur vi ska arbeta med arbetsmiljö. Vi är väldigt nöjda med projektet som helhet och att vår budget höll, säger Mattias Melin,
HR Expert Work environment & Health på
Nordea Sverige.

 

Att arbeta med CANEA kändes tryggt

Att det blev CANEA som fick uppdraget berodde på Mattias tidigare erfarenheter där han varit väldigt nöjd med insatsen.
–Jag har arbetat med CANEA i andra roller och varit väldigt nöjd med insatsen. Jag har även gått utbildningar inom Arbetsmiljö och Internrevision som varit bra. CANEA har levt upp till de förväntningar som fanns och vi upplever att deras kompetens och erfarenheter är hög.

En extern aktör bidrar till kvalitetsgaranti

Projektet inleddes med en förstudie där CANEAS konsult tog del av alla dokument och underlag och genomförde intervjuer i organisationen. Därefter startades en projektorganisation med tvärfunktionella grupper. Man kom fram till ett nuläge och upplägg för det fortsatta projektarbetet, vilket resulterade i sex huvudområden med tillhörande KPI:er som man arbetat med, se faktarutan till höger.
– Samarbetet med konsulten har fungerat jättebra och hon har haft förmågan att styra oss tillbaka när vi har spårat iväg och sett till att vi kommit tillbaka till rätt fokus. Skulle vi ha genomfört projektet på egen hand hade vi fått prioritera bort andra saker parallellt, vilket hade gjort att vi hade tappat fart i organisationen. Nu kunde vi genomföra mer aktiviteter och åtgärder utan att tappa styrfart. Inte minst har vi fått en kvalitetsgaranti på hela arbetet. arbetsomraden_nordea

Tydliga roller med samordning

När projektet startades var CANEA och Nordea Sverige överens om att det var viktigt att göra saker i rätt ordning. Först behövde organisationen tydliggöra vem som är ansvarig för vad inom det systematiska arbetsmiljöarbetet Till exempel jobbar HR, där Mattias ingår, med mjuka värden och har helikopterperspektivet, medan den fysiska arbetsmiljön, inklusive säkerhet och brandskydd, hanteras av den gemensamma funktionen Group Workplace Management. Även när det gäller samverkan mellan arbetsgivare och fackliga representanter har ansvarsfördelning tydliggjorts. När ansvarsfördelningen var klarlagd kunde man börja samordna och koordinera de olika aktiviteterna så att de fick en logisk ordningsföljd. Även utvärdering och uppföljning av genomförda aktiviteter planerades och koordinerades. Ett resultat av detta är ett nytt, mer framåtriktat och strategiskt arbetssätt för Nordeas olika arbetsmiljökommittéer, där organisatorisk och social arbetsmiljö fått en mer framträdande plats.

Implementering och överlämning av projektresultatet

En viktig fråga som tidigt hanterades inom projektet var hur det resultat som arbetades fram inom projektet skulle föras ut till resten av organisationen och hur nya rutiner och arbetssätt skulle kunna fortleva även efter det att projektet avslutats. Mattias har tillsammans med övriga projektmedlemmar arbetat hårt med att höja medvetenheten om projektet och resultatet genom att föreläsa om arbetet och det nya sättet att jobba på. De har också jobbat mycket med nyheter på intranätet för att nå ut i organisationen.
– Vi har även lanserat en ny obligatorisk E-learning inom arbetsmiljö och dess regelverk för att höja kompetensen hos chefer och medarbetare. Den har varit bra för chefer som kommer från utlandet och inte har så god koll på vårt svenska regelverk.

Ökad förståelse och samsyn vad gäller arbetsmiljöområdets bredd och komplexitet

Att via tvärfunktionella arbetsgrupper involvera fler funktioner och människor i det proaktiva arbetsmiljöarbetet var en tydlig framgångsfaktor i projektet, även om det stundtals var tufft att hitta mötestider och rätt representanter. En annan framgångsfaktor var att löpande följa upp och utvärdera de resultat som projektet genererade. Det tvärfunktionella arbetssättet och ett ökat fokus på ständiga förbättringar lever vidare även efter projektet avslutats.
– Vi har tagit in feedback från organisationen som vi gjort en uppföljning på under Q3. Under 2017 kommer vi att ha reviderat feedbacken och lanserar nya KPI:er med satta mål. Löpande utvärdering och förbättring är en del av vårt nya arbetssätt. Fördelen med de tvärfunktionella grupperna har varit en ökad förståelse och samsyn gällande arbetsmiljöområdets bredd och komplexitet samt för behovet av samarbete mellan organisationens olika enheter. Nu är vi helt klart på banan och redo för det fortsatta arbetet! avslutar Mattias.

 

 

"Alla har fått en gemensam grund och bild av hur vi ska arbeta med arbetsmiljö. Vi är väldigt nöjda med projektet som helhet och att vår budget höll."

Mattias Melin, HR Expert Work environment & Health, Nordea Sverige