Hoppa till huvudinnehåll

Digital transformation

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Att effektivisera innebär alltid att vi förändrar vårt sätt att arbeta, där effekten är att värdet vi skapar i verksamheten ökar i förhållande till förbrukade resurser. Vi uppnår denna effekt genom att hitta smartare sätt att arbeta. Att ta tillvara möjligheterna av digitalisering kommer att vara avgörande för att uppnå högre effektivitet och lönsamhet i framtiden. Detta kan göras genom både digital transformation och digitalisering.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är digital transformation?

Digital transformation likt digitalisering handlar om att använda digital teknik för att effektivisera. Skillnaden är dock att för digital transformation handlar det inte om en enskild ansats utan istället om en samlad förändring där stora delar eller hela företaget tar hjälp av digitala initiativ för att skapa en varaktig förbättring. En förändring likt denna förankras i företagets framtida strategier och planer för verksamheten.

Hur hjälper vi våra kunder att skapa digital transformation?

Det första steget i en framgångsrik förändringsresa är att inse behovet av en förändring och att etablera en känsla av angelägenhet i organisationen, detsamma gäller vid en digital transformation. För att uppnå detta är vikten av ett starkt ledarskap och en tydlig riktning avgörande. Vi hjälper er att säkerställa ett fokus på både det organisatoriska och individuella perspektivet genom förändringsresans olika faser. Våra konsulter är certifierade experter inom förändringsledarskap och utgår ifrån vår beprövade modell på området, vilket vi värdesätter högt och alltid ser som en självklar del i en digitaliseringsresa, oavsett syfte.

Vår erfarenhet är att många verksamheter fokuserar sin digitala utveckling på föråldrade arbetssätt och rutiner, där man förutsätter att kundvärdet skapas, men tyvärr många gånger bygger extra arbete, onödiga överlämningar och administration, samt risk för kvalitetsbrister. Vi hjälper er hitta den underliggande potentialen och de värdeskapande aktiviteterna i er verksamhet för att ni ska kunna nå framtidens utmaningar och skapa varaktig förbättring genom digital transformation.

Hur kan vi hjälpa er nå framgång i er digitala transformation?

Hur genomför ni digital transformation på rätt sätt?

Vi hjälper flera verksamheter med att effektivisera processer och arbetssätt, där digitalisering ofta är en nyckel till framgång. För att effektivisera på rätt sätt måste man förstå vad som är värdeskapande i verksamheten, och hur det värdet skapas, förädlas och transporteras genom flödena till kunden. Detta är grunden till framgång.

Hur får ni med hela er organisationen i förändringen?

För att lyckas med en så pass omfattande förändring som en digital transformation krävs att både ledning och medarbetare är på det klara med vart organisationen är på väg. Alla måste förstå visionen och vad den betyder för verksamheten. När hela verksamheten kan sluta upp bakom syftet och hur verksamheten ska möta framtida utmaningar skapas en kraft och ett engagemang i organisationen som kan möta nästan vilka utmaningar som helst.

Vilka av era utmaningar kan vi hjälpa er att möta med en framgångsrik digital transformation?

  • Granskning av er verksamhetsstrategi för att hitta de kritiska framgångsfaktorerna för att sedan kunna förmedla dessa i organisationen under förändringen.
  • Möjliggörandet av länken mellan affärsutveckling och den digitala transformationen i organisationen.
  • Förankring av förändringsledarskap genom aktiviteter som skapar insikter, medvetenhet och engagemang i organisationen inför kommande förändring.
  • Skapande av struktur för transformationen, med ett klart fokus på teamets möjlighet att tillsammans ta sig igenom förändringen genom en tydlig riktning.
  • Stöttning i form av metodik och genomförande för att kartlägga nuvarande situation samt önskat framtida läge gällande arbetssätt, processer och värdeflöden som möjliggörs genom digital teknik.
  • Sammanställning av kravbild och insikter från kartläggningen av verksamheten som ligger till grund för upphandling av digitaliseringslösningar.

Vilken effekt kan ni förvänta er och hur ska den realiseras?

Syftet med den digitala transformationen är att ni ska kunna skapa effektivitet i verksamheten och nå högre lönsamhet. Med denna förändring nås även många andra fördelar. Beroende på vad ni väljer att fokusera på kan också fler effekter uppnås såsom ett tydligare arbetssätt för medarbetarna, vilket inte enbart skapar högre engagemang och en vilja att vara delaktig i förändringen, utan även minskad frustration och stress gällande olika arbetsmoment.

Vi hjälper er förenkla arbetsuppgifter för medarbetarna för att underlätta vardagen för de inblandade i verksamhetens arbetsflöden, och frigör tid till det som verkligen är värdeskapande. Med bättre transparens och öppenhet i arbetsflödena skapas även ett effektivare samarbete genom hela värdekedjan, vilket leder till högre produktivitet och kvalitet som i slutändan också ger nöjdare kunder.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss