Hoppa till huvudinnehåll

God och nära vård

- En viktig fråga för ett fungerande samhälle

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vård anses vara en av de viktigaste, om inte den viktigaste frågan i Sverige. Samtidigt visar nästan samtliga regioner i landet på underskott, långa vårdköer och bristande tillgänglighet vid akutmottagningar. Med rätt förutsättningar kan en grund för effektivare vård dock uppnås.

Utmaning

Vården har utretts ett flertal gånger, men den kanske viktigaste utredningen på senare år är Effektiv vård SOU 2016:2. I betänkandet, rapporten med resultaten från utredningen, framgår att vården på många sätt är ineffektiv och de förslag på effektiviseringspunkter som finns. Effektiv vård har följts av tre rapporter under rubriken: God och nära vård innefattande SOU 2017:53, SOU 2018:39 och SOU 2019:29.

Dessutom har regeringen beslutat om propositionen 2017/18:83 och vissa lagändringar är införda från och med 1 januari 2019. Den grundläggande tanken är att vården bättre ska anpassas till vårdbehovet. Med målet att komma närmare invånarna och utveckla primärvårdens roll. Vidare betonas på ett annat sätt produktivitet och möjligheter till nya arbetssätt genom digitalisering.

Vi har nedan kategoriserat utmaningarna enligt betänkandet Effektiv vård och den information som tillhandahållits av regionerna gällande omställningsarbetet:

Effektiv vård
Av betänkandet Effektiv vård framgår att det finns ineffektivitet eller risk för ineffektivitet gällande följande punkter:

 • Strukturen, kulturen och kompetensförsörjningen som skapar ineffektivitet
 • Organisation och arbetssätt som leder till ineffektivitet
 • Den administrativa bördan är ett uttryck för ineffektivitet
 • Verksamhetsstöden ger inte förutsättningar för effektiva arbetssätt
 • Bristande antal vårdplatser med överbeläggning som följd

Omställningsarbetet
Vår uppfattning är att omställningsarbetet huvudsakligen utmanas på följande områden:

 1. Det är svårt att förändra läkarnas sätt att arbeta. Det gäller framför allt vid flytt av specialiserade läkare inom sjukhusvården till primärvården.
 2. Hälso- och sjukvårdslagen sätter patienten i fokus. I vissa fall ses det som en konflikt med produktionsoptimering som är en central fråga för omställningsarbetet. Det uppfattas även i vissa fall av sjukvårdspersonal som en avhumanisering av patienterna.
 3. Den nya nära vården förutsätter nya processer och styr-/ledningssystem innebärande en kraftsamling avseende att analysera de nya processerna, inklusive produktions- och kapacitetsstyrning samt att få ett helhetsgrepp om dessa.
 4. Omställningsarbetet förutsätter en ökad samverkan med kommunerna. Hur denna samverkan ska se ut och bedrivas är på många håll ännu inte klarlagt.
 5. Omställningsarbetet förutsätter också nya arbetsprocesser där mycket förväntas av digitaliseringsmöjligheter.

Lösning

 1. Förändringsledning, ledarskap och kulturtransformationer

Med kultur avses i betänkandet Effektiv vård: ”Värderingar och förhållningssätt som skapar synliga arbetssätt och beteenden eller sätt att tänka – dvs. inte det faktiska handlandet i sig utan de värderingar som ligger bakom agerandet såväl på individ- som organisationsnivå". Med tidigare erfarenhet gällande kulturfrågor avseende ledarskap, men också gällande värderingar inom de olika professionerna hjälper vi er skapa en enad verksamhet. Vidare erbjuder vi alltifrån individuell coachning för att stötta chefer och ledare, till stöd i hela omställningsarbetet.

 1. Processer

Omställningsarbetet skapar nya flöden, gränssnitt och andra arbetssätt samt ställer krav på horisontella vårdprocesser och koordinerade processer. Ett område som påverkas är exempelvis produktivitets- och kapacitetstyrning samt processerna för detta. Av utredningen Effektiv vård framgår att principen för lägsta och bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON/LEON) inte alltid tillämpas. I samband med analys av arbetsprocesser kan vi därför hjälpa er föreslå vilka funktioner och hur många personer som bör finnas i arbetsprocesserna. Andra områden som kommer påverkas är läkemedelsförskrivning och processer för e-hälsa i samverkan med kommuner. Genom att strukturera, kartlägga, utveckla, och implementera de processer som krävs såväl utifrån ett helhetsperspektiv som ner på detaljnivå kan vi hjälpa er nå målen.

 1. Samverkan

Omställningsarbetet innebär nya utmaningar gällande samverkan med kommunerna och de nya gränssnitt som skapas. Genom att klargöra gränssnitt med ansvar och befogenheter samt skapa samsyn för processer som löper över organisationsgränserna hjälper vi er skapa en enad verksamhet

 1. Legal rådgivning

Det uppstår nya frågeställningar vad gäller ansvar, befogenheter och delegeringar. Vi hjälper er upprätta strukturer och styrdokument såsom reglementen, riktlinjer och delegeringsförteckningar för att skapa en tydlighet i arbetet.

 1. Kostnadsstyrning och effektivisering

En övergripande målsättning för hela omställningsarbetet är att få ut mer och bättre vård per krona. Det innebär ett fokus på kostnadseffektivitet och produktionseffektivitet. Med rådgivning kring stödsystem, hur administrationen kan minskas, ekonomistyrning, inköp och logistik för vårdplatser och patienter hjälper vi er att optimera verksamheten.

 1. Digitalisering

Stora förhoppningar sätts till olika typer av digitaliseringslösningar för att åstadkomma kostnadsbesparingar och förändrade arbetssätt. Det ska också bidra till att säkerställa kompetensförsörjningen genom att vårdpersonal effektivare kan verka över flera arbetsplatser. Vi hjälper er under hela digitaliseringsresan från strategi till kravställning och implementering.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.