Hoppa till huvudinnehåll

Stadsutveckling

- Effektiv stadsutveckling med fungerande samarbeten

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Stadsutveckling, vilket omfattar stadsplanering eller stadsbyggnation finns för att ordna och forma helheten av byggnader, gator, parker och andra ytor i tätbebyggelse. I de flesta städer och kommuner är det ofta flera nämnder och förvaltningar inblandade i detta arbete. För att uppnå en effektivitet i arbetet krävs ett fungerande samarbete mellan flera olika enheter med hänsyn till helheten.

Utmaning

Att respektive nämnd och förvaltning vid ett stadsutvecklingsprojekt arbetar med sitt ansvarsområde såsom trafik, fastighet, teknik, exploatering, byggnader samt park & natur gör att de har sina respektive perspektiv på arbetet som ska genomföras i projektet. En vanlig utmaning är att få dessa nämnder och förvaltningar att samverka och samarbeta så att både effekt och effektivitet uppnås på helhetsnivå.

Flera delar inom stadsutveckling styrs av lagar och regler. Ett exempel är plan- och bygglagen. Där finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden, en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle samt för kommande generationer.

De flesta kommuner har därför en planprocess som definierar och styr arbetet. Andra vanliga processer som är styrda av regelverk är byggprocesser, exploateringsprocesser och underhållsprocesser. Processer är oftast tvärfunktionella. Detta gäller även processerna inom stadsutveckling. Det gör att det är viktigt att processerna är förvaltnings- och nämndöverskridande samt stödjer ett gott samarbete mellan kommunens och stadens olika enheter.

I Sverige ligger idag ett stort fokus på hållbar stadsutveckling. Hållbar stadsutveckling handlar ofta om luftkvalitet, medborgardeltagande, konsumtion och koldioxidutsläpp. Med andra ord handlar det till stor del om de gröna frågorna. Flera svenska kommuner har sedan Riokonferensen 1992 undertecknat en lokal Agenda 21. På så sätt har de skrivit under att de ska arbeta efter en långsiktig hållbar stadsutveckling. Detta arbete brukar utgå från de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Lösning

Trots utmaningar med att samordna ett stort antal nämnder och förvaltningar i stadsutvecklingsprojekt är det inte omöjligt att lyckas. Med rätt verktyg och förståelse för de olika enheternas behov för måluppfyllelse kan en fungerande samverkan skapa effektivitet i arbetet och skapa varaktiga effekter både för kommuner och städer.

I mer än 25 år har CANEA hjälpt organisationer inom offentlig verksamhet att förbättra sina arbetssätt, processer, organisationsstrukturer och sitt ledarskap.

För att uppnå en mer samverkande stadsutveckling hjälper vi er med:

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Våra uppdrag

Några exempel från det stora antal framgångsrika uppdrag vi har genomfört inom Offentlig sektor.

SKL Fastigheter och Service arbetade fram ny strategi

SKL Fastigheter och Service har arbetat fram en ny strategi och nya affärsplaner. För att nå framgång i arbetet tog de hjälp av CANEA.

Trafikverket får effektivt ledningssystem

Vi ledde arbetet med att skapa och implementera ett ledningssystem för 6000 anställda vid bildandet av Sveriges största statliga verk - Trafikverket.

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.