Hoppa till huvudinnehåll

Styrning och ledning

- Avgörande områden att ha i åtanke

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Kommuner och landsting regleras av bland annat kommunallagen. Kommunallagen innehåller bestämmelser om organisationen, beslutsorgan, ansvar, styrning och krav. Inom styrning och ledning är organisering, målstyrning och uppföljning samt verksamheter viktiga områden att ta hänsyn till.

Att organisera verksamheten

För er inom landstingskommunal och kommunal verksamhet finns ett antal olika sätt att organisera sig. Vi beskriver och belyser fördelar och nackdelar med de olika tillvägagångssätten och vår uppfattning kring dessa.

En grundläggande förutsättning för en kommunal organisation är fullmäktiges övergripande styrning och ledning av nämnderna samt varje nämnds självständighet i förhållande till andra nämnder. De förtroendevalda sitter i fullmäktige och nämnder, medan anställda arbetar i förvaltningarna.

Utöver den traditionella organisationen där varje nämnd har en egen förvaltning har flera kommuner och landsting valt att organisera sig genom att nämnderna har en gemensam förvaltning eller att begränsa inte bara antalet förvaltningar utan också antalet nämnder. Här följer en beskrivning av några exempel på organisationer i kommuner och regioner:

Exempel 1: Traditionell organisation

I den traditionella organisationen har varje nämnd en egen förvaltning. Nämnden är anställningsmyndighet till de anställda. Verksamhetsansvaret är odelat.

 • Fördel: Organisationen och ansvaret är tydligt.
 • Nackdel: Risk för ”stuprörstänk” och minskat helhetsansvar.

verksamhetsstyrning

Exempel 2: Mindre nämndorganisation

Organisation med en styrelse som enda nämnd. På 1990-talet införde många kommuner och därefter landsting en organisation som begränsade antal nämnder till styrelsen. Styrelsen blev ofta den enda anställningsmyndigheten. För att inte komma i konflikt var det också tvunget att ha en nämnd som inte var styrelsen för att fatta beslut och inte hamna i jävssituation. Exempelvis bevilja bygglov till sina egna fastigheter. Denna nämnd kallades ofta för myndighetsnämnd.

 • Fördel: Ökad helhetssyn och koncentration av ekonomi. Tydlig förvaltningsledning med en förvaltningschef som bestämde över alla anställda – kommunchefen.
 • Nackdel: Risk för maktkoncentration av såväl förtroendevalda som anställda. Risk för att de förtroendevalda i styrelsen som inte är heltidsarvoderade har svårt att sätta sig in i alla ärenden.

Exempel 3: Organisation med ”superförvaltning”

I flera av de organisationer där kommunen eller landstinget har valt att organisera enligt exempel 2 ovan, men där de av olika skäl ansett att de vill öka antalet nämnder samtidigt som tydligheten med en förvaltningsorganisation behållts.

 • Fördel: De förtroendevalda har precis som i en traditionell organisation uppdelat verksamheten i olika delar.
 • Nackdel: Risk för att det uppstår frågetecken om hur nämnd som inte har förvaltning ska styra sin verksamhet, då de varken har anställda eller uppdragstagare. Risk för delat verksamhetsansvar med en otydlig gränsdragning, eftersom styrelsen ska genomföra verksamhet för samtliga nämnder.

Målstyrning och uppföljning

Kommunallagen förutsätter att det finns en målstyrning. Fullmäktige fattar beslut om övergripande vision och mål, medan man på nämndnivå bryter ned målen till sin verksamhet. Nämnden, eller i vissa fall förvaltningen beslutar om en verksamhetsplan.

Våra konsulter arbetar med målnedbrytning, målformuleringar, strategier för att uppnå mål, konsekvensanalyser, handlingsplaner och olika modeller för målstyrning. Att anpassa modellerna utifrån era verksamhetsbehov och förutsättningar är av största vikt för oss för att ni ska se klara effekter av arbetet. Vidare har vi erfarenhet av att följa upp verksamheten och dess mål, genom exempelvis intervjuer, enkäter och informationsinsamling.

Verksamhetsstyrning

När det kommer till styrning på förvaltningsnivå tillämpar vi styr- och ledningssystem samt de metoder och verktyg som det innefattar. Läs mer om det här: Länk till styr- och ledningssystem

Med lång erfarenhet inom verksamhetsstyrning hjälper vi er med:

 • Analys och förslag på lämplig organisationsstruktur.
 • Stöd i att åtgärda eventuella brister med gällande organisationsstruktur.
 • Utvärdering av organisationen.
 • Utredningar.
 • Förändringsarbeten.
 • Stöd för upprättande av styrdokument såsom reglementen, delegeringsförteckningar, policys, riktlinjer och program.
 • Utbildningar för förtroendevalda, ledningsgrupper och ledande tjänstemän inom områden som ansvar, roller och befogenheter samt mål och strateginedbrytning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss

Några av våra kunder

Våra konsulter har genom årens lopp hjälpt hundratals organisationer till en mer lönsam och effektiv verksamhet.