Tillbaka
Motiverande ledarskap

Ett vanligt tankefel är att ledare tror sig kunna motivera sina medarbetare till olika handlingar. Vad de då glömmer är att motivation är en djupt liggande drivkraft hos oss alla och redan finns hos medarbetaren själv.

Ledare kan väcka denna gnista till liv genom att skapa förutsättningar för sina medarbetare att motivera sig själv – och stimulera till självledarskap!

Spelar det någon roll om motivationen kommer utifrån (till exempel belöningar, krav från andra)? Eller kommer inifrån oss själva (dvs för att vi vill och det känns rätt, eller att det ligger i linje med våra egna värderingar)? Svaret på den frågan är ett rungande JA!

Idag finns omfattande forskning som visar att en hög grad av inre motivation leder till en rad vinster både för organisationen och individen. Exempel på detta är god och uthållig arbetsprestation, ökad kreativitet, ökad trivsel, bättre samarbete och dessutom lägre sjukfrånvaro och minskad personalomsättning.

Vad kan man då göra som ledare för att stimulera denna motivationsform och därigenom bidra till att dina medarbetare leder och utvecklar sig själva?

Stimulera känslan av samhörighet!

Visa att du bryr dig om medarbetarna och vill dem väl. Ett sätt att göra detta är ge positiv återkoppling (strössla med uppmuntrande bekräftelse) när du ser att dina medarbetare gör något bra på arbetsplatsen. Kom också ihåg att inte jämföra medarbetarna med varandra.

Involvera och skapa delaktighet: till exempel att gemensamt utforska olika möjligheter att lösa problem eller hantera gruppens utmaningar. Här finns ett antal kreativitetsövningar och former för strukturerad återkoppling att tillgå (till exempel After-Action-Review).

Lägg tid på att komma överens om gemensamma spelregler i gruppen så att alla känner sig trygga med hur de ska agera respektive inte agera i olika arbetsrelaterade situationer. Försöka att levandegöra och förankra dessa nyckelbeteenden i arbetsgruppen. Bestäm när och på vilket sätt ni ska återkoppla till varandra hur dessa efterlevs.

Stimulera känslan av kompetens!

Skapa en struktur som medarbetarna kan navigera i. Sätt tydliga och utmanande mål tillsammans med dina medarbetare. Förmedla en positiv förväntan att medarbetarna ska lyckas med att nå sina mål. En positiv förväntan smittar av sig på deras vilja att nå målen. Bryt även ner målen i överblickbara delmål.

Tänk på att regelbundet följa upp hur medarbetarna rör sig mot målet och ge positiv feedback längs vägen och beröm arbetsinsatsen mer än resultatet.

Se också till att medarbetarna får rätt förutsättningar för sina uppdrag genom att tillhandahålla resurser, information och stöd för att klara av arbetsuppgifterna och uppdraget.

Stimulera känslan av autonomi!

Förklara syftet, varför en uppgift ska göras eller mål ska uppfyllas. Visa på vilket sätt medarbetaren bidrar till gruppens och organisationens mål och vision.

Delegera prestigefyllda uppgifter till medarbetaren med tydligt mandat avseende roll och befogenheter och följ upp enligt överenskommelse.

Erbjud så mycket valfrihet som möjligt och lyssna på medarbetarens perspektiv, idéer och synpunkter. Använd ett språkbruk som signalerar ett nyfiket och utforskande förhållningssätt som ”vill” och ”möjligheter” och undvik ord som ”måste” och ”kräver”.