Tillbaka
Så blir hållbarhet en del av affärsstrategin

I många verksamheter har hållbarhetsarbetet varit separerat från den övriga verksamheten. Olika hållbarhetsatsningar har genomförts tillsammans med utarbetandet av hållbarhetsstrategier. Hållbarhetsstrategierna har varit separerade från verksamhetens affärsstrategi och till stor del handlat om, lite raljant, vart vi skänker bidrag, hur vi energieffektiviserar med hjälp av energikartläggning samt hur vi minskar våra flygresor. 
  
Fördelar med att inkludera hållbarhet
Det har börjat bli tydligare för fler och fler organisationer att de måste inkludera hållbarhet i sin strategi, som en del av verksamhetens framtida utveckling. Förutom att rädda planeten och oss människor finns det många andra anledningar till detta, såsom att stärka sitt varumärke, attrahera kunder, skapa engagerade medarbetare, hitta nya affärsmöjligheter samt minska sina kostnader. Utöver dessa faktorer handlar det även om riskminimering. Företag som inte har kontroll och styrning på den egna verksamheten och omvärldens förväntningar och krav löper stor risk att hamna i blåsväder.   
 
Strategins betydelse
En strategi är en handlingsplan för hur företag ska uppnå sin vision och sina långsiktiga mål. Den beskriver hur ett företag konkurrerar på marknaden och hur det planerar att använda sina resurser för att uppnå önskade resultat. En strategi är skräddarsydd för företagets specifika behov och ska regelbundet ses över och uppdateras för att säkerställa att den förblir relevant och effektiv. Den ska vara flexibel och anpassningsbar till förändrade marknadsförhållanden och kundbehov. Den ska också vara mätbar, så att företaget kan följa sina framsteg och göra justeringar efter behov.
 
Affärsmodell och värdekedjor
När företag väljer att integrera hållbarhet i strategin behöver de först fundera över hur deras affärsmodeller ser ut idag. Hur påverkar affärsmodellen olika hållbarhetsaspekter som till exempel arbetsvillkor och arbetsmiljö, jämställdhet, affärsetik och antikorruption, materialanvändning och klimatpåverkan? För att ta reda på detta behöver en kartläggning av verksamhetens värdekedjor genomföras. I företagets värdekedjor ingår till exempel råmaterialframtagning, materialanskaffning, design, produktion, användning och avfallshantering. Syftet med kartläggningen är att förstå hur olika hållbarhetsaspekter påverkar, både positivt och negativt. Därefter genomförs en dialog med organisationens intressenter. Den ger svar på vad som är väsentligt för intressenterna. Kartläggningen av värdekedjorna och intressentdialogerna sätts samman till en väsentlighetsanalys. Den identifierar de hållbarhetsfrågor som verksamheten bör arbeta vidare med både ur ett hållbart och finansiellt perspektiv, eftersom såväl möjligheter som styrkor kan identifieras. Väsentlighetsanalysen är en pusselbit för att vidareutveckla strategi och den därtill hörande affärsmodellen. 
 
Cirkulära affärsmodeller
Idag hör vi allt oftare om cirkulära affärsmodeller. De ses som en motsats till de traditionella, linjära modellerna. I en linjär affärsmodell, enkelt förklarat, utvinns råvaror som omvandlas till en produkt som därefter säljs till ett företag eller en konsument för att användas och slutligen kasseras. I en cirkulär affärsmodell, återigen enkelt förklarat, utvinns råvaror, som omvandlas till en produkt, som säljs till ett företag som hyr ut produkten till en konsument. När produkten går sönder är den designad för att vara enkel att reparera, vilket gör att den kan leva vidare ytterligare ett tag. När produkten inte längre är i skick att användas tas den isär och delar av den används för att tillverka nya produkter; övrigt material återvinns och blir till råvara som används för att tillverka nya produkter. Tanken med den cirkulära ekonomin är att inget avfall ska skapas. Produkter och råvaror rör sig i cirklarna: minskat resursuttag, återanvändning, reparationer och återvinning. 

Kartläggning av värdekedjor
En cirkulär affärsmodell bygger på att utnyttja produkter så effektivt som möjligt. För att kunna göra detta behöver vi förstå våra värdekedjor. Var kommer materialet ifrån? Hur kan det återvinnas när produkten inte kan användas längre? Hur designar vi en vara för att vara enkel att reparera? Ska kunden själv kunna reparera eller ska vi ha en service där vi reparerar produkterna? Hur tjänar vi pengar om vi inte kan slå mynt av nya produkter som köps på grund av att vår gamla produkt känns omodern?  
Sammanfattning
Sammanfattningsvis behöver vi alltså ta hänsyn till verksamhetens miljöpåverkan, hållbarheten hos de resurser som används, potentialen för återanvändning och återvinning av material samt potentialen för att skapa ett slutet system, när vi skapar en cirkulär affärsmodell. Dessutom är det viktigt att affärsmodellen har en ekonomisk bärkraft och kan skapa konkurrensfördelar. Självklart ska den cirkulära affärsmodellen även ge en positiv social påverkan. 
 
En verksamhet som väljer att transformera sig från en linjär affärsmodell till en cirkulär dito behöver upprätta en strategisk plan som med hjälp av mätbara mål och tydliga handlingar beskriver vägen framåt. Hållbarhetsstrategin blir därmed en verksamhetsstrategi som inkluderar hållbarhet.