Tillbaka
Hållbarhetsrapporteringen påverkar strategiska beslut

Det europeiska CSRD-direktivet (Corporate Sustainable Reporting Directive) föreskriver att företag skall rapportera enligt ESRS-standarden (European Sustainable Reporting Standards). Till att börja med gäller det för företag med fler än 500 anställda, men det kommer att vidgas på några års sikt. Beräkningar gör gällande att 50 000 företag kommer att omfattas av kraven. 

Hållbarhetsrapportering är en metod för att kommunicera ett företags hållbarhetsprestanda och strategiska mål till sina intressenter, inklusive styrelsen. Det finns flera fördelar för en bolagsstyrelse med att företaget rapporterar om sin verksamhets hållbarhet. 

 

New call-to-action

Risker och möjligheter 

Hållbarhetsrapportering ger styrelsen kännedom om de risker och möjligheter som är kopplade till dess verksamhet. Den gör att styrelsen kan fatta informerade beslut och vidta relevanta åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan och maximera positiva effekter. Rapporteringen ger en tydlig bild av framsteg och eventuella avvikelser från strategiska mål, vilket underlättar beslutsfattande och resursallokering. 

Rapporteringen innefattar en bedömning av den finansiella påverkan på frågor som har med hållbarhet att göra samt hur olika delar av värdekedjan inverkar. Styrelsen kan därmed förstå hur hållbarhetsinitiativ inverkar på företagets ekonomi och långsiktiga framgång. Och eftersom omvärldsanalys är en integrerad del i rapporteringen kan styrelsen förstå trender, marknadsförändringar och regulatoriska utmaningar. Det ger dem chansen att anpassa företagets strategi och agera proaktivt. Rapporteringen är med andra ord en viktig del av bolagsstyrningen och visar att företaget tar ansvar för sin påverkan på samhälle och miljö.  

En dubbelriktad kommunikation mellan den hållbarhetsansvarige och styrelsen gör att de strategiska besluten bättre kan integreras med hållbarhetsmålen. Styrelsen får på så sätt en helhetsbild av hur hållbarheten är kopplad till företagets övergripande strategi.  

Varför är då CSRD/ESRS intressant för styrelsen?  

Förutom att det är ett EU-direktiv, ger det styrelsen möjligheter när det gäller: 

  • Riskhantering – hållbarhetsrapportering är en process för att identifiera ekologiska, ekonomiska och sociala risker.
  • Bolagsstyrning – med strategiska mål och mätetal kan styrelsen styra och följa utvecklingen av bolaget.
  • Ökad transparens – genom att rapportera enligt ESRS blir företaget mer öppet och ansvarsfullt.
  • Större förtroende – hållbarhetsrapporter hjälper till att skapa förtroende hos investerare, konsumenter och andra intressenter.

 

CANEA har lång erfarenhet av att hjälpa företag att ta fram processer för riskidentifiering och riskhantering samt kunna kommunicera detta internt. Vi var tidigt ute med miljö- och hållbarhetsfrågor och har kunnat hjälpa många verksamheter att identifiera sin hållbarhetspåverkan samt skapa processer för ett systematiskt hållbarhetsarbete. Vi vet hur man hanterar man de risker och möjligheter som är förknippade med hållbarhet. 

 

Få en introduktion till CSRD/ESRS via vårt 15-minuters webbinarium