Tillbaka
Styrelsens roll i arbetet med risk- och krishantering

Brand, mutbrott och cyberattacker. Kriser kan ha många ansikten. Organisationers förmåga att avvärja och hantera oförutsedda händelser är avgörande för att undvika uppkomsten av en omfattande kris. Fungerande risk- och krishantering kräver rätt organisation och metodik, lika väl som planering och övning. Att se till att allt detta finns på plats är en viktig del av styrelsens roll.

I en föränderlig värld uppstår olika typer av oförutsedda händelser av både större och mindre karaktär. Att inte vara förberedd kan bli kostsamt. Det är därför viktigt att utvärdera och planera för de osäkerheter, risker, som företaget står inför. Det gäller både risker i omvärlden och inom organisationen. Att styrelsen löpande utvärderar och analyserar risk- och krishantering är en viktig del i företagets fortsatta framgång.

Från risk till kris

När en organisation går från ett läge där en osäker händelse − risk, övergår i en faktisk händelse med kritisk påverkan − kris, krävs att förberedelser gjorts för att hantera situationen. Med effektiv hantering kan krisen isoleras, och skadorna minimeras. Detta underlättar i att snabbt återställa normalläget. För en lyckad krishantering finns två nyckelfaktorer. Dessa inkluderar vilka individer som ska involveras, men också hur dessa ska gå till väga vid en eventuell kris.

Nyckelfaktorer inom krishantering:

  1. En uttalad krisgrupp med tydliga roller
  2. En inövad metodik

Krisgruppens förmåga att hantera olika scenarier

En uttalad krisgrupp är avgörande för snabba åtgärder vid en kris. Gruppens roller inkluderar ordförande och sekreterare, men också metodansvarig och informationsansvarig är viktigt att utse. Ytterligare roller kan tillsättas beroende på behov. I krisgruppen har metodansvarig en viktig roll när det kommer till att hitta en krismetodik som kan appliceras oavsett situation. Den metodansvariga äger och förklarar processen i organisationen, samt uppdaterar metodiken utifrån de händelser som uppstår.

Krisgruppen bör tränas på olika möjliga händelser, till exempel med hjälp av scenario-situationer. En grupp som har övat tillsammans känner sig tryggare och agerar mer effektivt när en kris faktiskt uppstår. Genom övning kan gruppen skapa sig en bättre uppfattning av vilka utfall olika beslut och handlingar får. I scenario-övningarna är det viktigt att fokus läggs på att hitta de parametrar som har störst inverkan beroende på en händelses utveckling.

Vikten av en inövad metodik

Styrelsen bör stötta metodansvarig i att ta fram en väl inövad metodik för krishantering, och vara införstådda med hur de själva ska agera i en krissituation. Tillsammans med krisgruppen utformar de metodiken som ska användas vid en eventuell kris samt kopplar ansvarsområden till individer i organisationen. Metodiken ska hjälpa till att snabbt ge en överblick av situationen och hur situationen påverkar organisationen.

Den ska även vägleda i valet av tänkbara åtgärder, handling och ny överblick när vi har agerat för att ta nästa steg i våra åtgärder. En utvärdering efter krisen bör också utföras för att utveckla metodiken för att effektivare hantera eventuella framtida kriser.

Organisationens beredskap vid kris

Med både en uttalad och förbered krisgrupp samt en inövad metodik lägger organisationen en grund för effektiv krishantering. Att sprida kunskapen om risk- och krishantering i organisationen blir sedan avgörande för att alla ska veta hur de ska agera vid en kris.

Effektiv risk- & krishantering:

  • Förståelse för risker och riskhantering
  • Gemensam och tydlig riskmetodik
  • Ansvarsfördelning för prioriterade risker
  • En uttalad och tränad krisgrupp
  • En accepterad krishanteringsprocess

 

 

 

John Saldin_sv_low-1John Saldin 
Managementkonsult

John är en strategisk tänkare och verksamhetsutvecklare med 20+ års erfarenhet av strategiutveckling inom både privata och offentliga organisationer. Han har stor passion för strategiarbete och att etablera dynamiska och effektiva strategiprocesser i organisationer. Med en MSc i grunden och med flera års arbete internationellt inom universitetsvärlden är John en erfaren föreläsare. John har också skrivit en bok om affärsstrategier.

 

 

Tveka inte att kontakta oss för mer information om hur er organisation kan arbeta med förbättringsarbete.