Hoppa till huvudinnehåll

Projekthantering

Projekthantering - öka projektmognaden! Vår lösning för bättre planering, ledning och samarbete i er projektverksamhet.

Allt mer arbete genomförs idag i projektform. Ytterst handlar projekthantering om att leverera önskad kvalitet, i tid och inom den beräknade kostnadsramen. Sådana resultat kan uppnås mer effektivt om rätt förutsättningar finns.

En studie av flera projektverksamheter i svenskt näringsliv visar att ca 60% av projekten tar mer tid i anspråk än förväntat och 80% överskrider budget.

För att lyckas måste projekthanteringen fungera som en helhet genom att stödja organisationens processer, vara anpassad till rådande situation, styras av kompetent personal samt stödjas av bra verktyg. Grunden till framgångsrika projekt läggs under planeringsfasen. Planer framarbetade till rätt nivå, ger den bästa grunden för att genomföra och styra projektet effektivt.

Affärsnytta med projekthantering

En lösning för projekthantering ger effekter såsom:

 • En bättre förståelse, acceptans och tillämpning av organisationens projektmodell.
 • Ökade möjligheter att få fler projekt inom uppsatta tidsramar och inom budget.
 • En användbar verktygslåda för att initiera, planera, styra, genomföra och avsluta projekt.
 • Förbättrade möjligheter till samverkan och samarbete inom och mellan projekt.
 • Minskade kostnader för projektadministration och manuellt arbete.
 • Kontinuerligt förbättrat projektgenomförande genom att utnyttja erfarenheter från tidigare projekt och återanvända planer, dokument och projektarbete.
 • Ökade möjligheter att kunna säkerställa kvalitet och leveransförmåga, samt minska felaktigheter och problem.
 • Mer delaktighet från projektmedlemmar och intressenter och bättre återkoppling på deras arbete och information om projektets utveckling.

projekthantering, projekthanteringssystem

Erfarenheter inom projekthantering

Tydliga direktiv
Starta aldrig ett projekt som har oklara mål eller där det finns risk för resursbrist. Ta inte heller rollen som projektledare om det är uppenbart att tiden inte räcker till.

Kommunikation
Att se till att alla intressenter är uppdaterade på vad som händer i projektet är en av projektledarens allra viktigaste uppgifter. Informera regelbundet om projektstatus och eventuella problem och avvikelser till berörda.

Projektavslut
Glöm inte det viktiga projektavslutet. Detta är dels en markering att nu är projektet avslutat och levererat och dels är det tillfället där alla projektdeltagare har möjlighet att dra lärdom av projektet så att kommande projekt blir ännu effektivare.

Användningsområden

En helhetslösning för projekthantering används av hela projektverksamheten, av alla intressenter och passar för alla typer av projekt, stora som små. Vanliga tillämpningar är:

 • Utvecklingsprojekt
 • Leverans/kundprojekt
 • Förbättringsprojekt
 • Marknadsprojekt

Hur löser CANEA projekthantering?

Ett kopmplett projekthanteringssystem? CANEA One är en integrerad programfamilj för verksamhetsledning som hjälper till att lösa det grundläggande organisatoriska dilemmat att koordinera verksamhetens resurser och arbetssätt genom att koppla ihop strategier, projekt, processer, ärenden och dokument.

Modulen Project baseras på världsstandarden på området, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), och är utformad för att stödja alla typer av projekt med funktioner för bland annat:

 • Projektrum - projektets mötesplats och digitala anslagstavla.
 • Projektmodell - klickbar, grafisk, modell med grindvaktsfunktionalitet.
 • Tidplanering - tydliga planer med aktiviteter, milstolpar och grinder inkl. Gantt-vy.
 • Lägesrapportering - med trafikljus och stöd för earned value.
 • Mallprojekt - dra lärdom av tidigare projekt.

Läs mer om Project här!

PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

.

Intresserad av att veta mer?

Har du frågor, vill få en personlig visning av systemet eller anmäla dig till våra webbinarier?

Kontakta oss