Tillbaka
Strategi baserad på relevant omvärldsanalys

Med strukturerade angreppssätt, erfarenhet och metodik blev omvärldsanalysen en faktabaserad grund för en ny strategi.

Uppdragsgivaren

Ingår i en börsnoterad koncern som är en av Nordens marknadsledande aktörer inom modulbyggnader.

Utmaningen

Företagets ledningsgrupp hade med styrelsen kommit fram till att en ny strategi behövdes och att den skulle formuleras i en affärsplan.

Så här gjorde vi

Arbetet med att ta fram omvärldsanalys, strategier och affärsplan gjordes i workshopform där vi utbildade och ledde ledningens representanter.

Mellan träffarna gjordes analyser och resultatet av dessa sammanfattades i affärsplanen. Utifrån detta utformades strategi och handlingsplanerna för verkställandet.

Omvärldsanalys
Analysen gjordes utifrån att först förstå omvärlden, sedan hur den påverkar industrin som kunden verkar inom, för att till slut handla om hur företagets förutsättningar utifrån detta ser ut.

Omvärlden analyserades i fyra perspektiv:

  • Politiska faktorer
  • Ekonomiska faktorer
  • Sociala faktorer
  • Tekniska faktorer

Då företaget levererar mycket till den offentliga sektorn gjordes även en djupdykning för att förstå demografins utveckling.

Industrin diskuterades ur ett marknadsperspektiv där utvecklingen och olika trender analyserades tillsammans med marknadens drivkrafter och hinder.

Gruppen drog därefter slutsatsen att fokus för företagsanalysen skulle vara inom:

  • Produkter
  • Finansiell prestation
  • Kostnadsstruktur och lönsamhet
  • Leverantörs- och inköpsstruktur
  • Internt arbetssätt, processer
  • Personal

En utmaning när man gör analyser med både kvalitativ och kvantitativ input är att göra resultatet lätt att tolka. Våra visuella mallar var därför till stor nytta i diskussionerna för både ledningsgrupp och styrelse.

Strategi och handlingsplan
Under analysens gång blev olika strategiska scenarier allt tydligare. Detta beskrevs genom fem strategiska steg som företaget skulle behöva ta, och förtydligades med en handlingsplan över fyra år.

Resultatet

Den nya affärsplanen innebar att ett antal aktiviteter och projekt måste utföras för att affärsplanen skulle kunna realiseras.