Strategi

Riskhantering och krishantering

Varför hantera problem som kan undvikas?

Vad är riskhantering och krishantering?

"Med systematisk risk- och krishantering kan du undvika onödiga kostnader och problem innan det är för sent"

Idag har många organisationer stort fokus på systematisk risk- och krishantering inom många verksamhetsområden. Detta då kraven på projektledning, arbetsmiljö, informationssäkerhet, kvalitetsledning och miljöarbete har blivit allt högre. Men, låt oss vara ärliga – det är omöjligt att förutse eller eliminera alla tänkbara risker och kriser. Det som organisationer däremot kan göra är att vara väl förberedda och agera på rätt sätt när en händelse inträffar. Varför vänta tills en brand är fullt utvecklad innan släckningsarbetet påbörjas?
Förebygg och minimera eventuella risker eller kriser

Risk- och krishantering
tillsammans med CANEA

Vi arbetar tillsammans med våra kunder med systematisk riskanalys- och krishantering – en process som kan appliceras inom olika typer av verksamheter. Vi använder oss av ett angreppssätt som grundar sig i den internationella standarden ISO 31000 (riskhantering, principer och riktlinjer). Processen består av metoder och verktyg för att effektivt kunna förebygga incidenter eller händelser innan de inträffar. Här kan till exempel miniriskmetoden vara lämplig för mindre projekt och SWOT-analyser vara bättre lämpade i organisationens strategiska arbete. 

Riskanalys 2

Det vi har märkt är att många organisationer förbereder sig genom att ta fram tydliga krishanteringsplaner. Undersökningar visar dock att en händelse nästan aldrig stämmer särskilt bra överens med framtagna scenarier. Det gör att hanteringen ofta inte blir helt optimal. Vi använder oss därför av modeller som bygger på flera olika analyser, med verktyg som kan användas i flera olika scenarier – allt för att täcka ett bredare spann av risker och kriser.

 

Vi erbjuder följande tjänster inom området risk- och krishantering:

  • Nulägesanalys.
  • Riskhanteringsprocess.
  • Implementering i verksamheten.
  • Riskrevisioner.
  • Business continuity planning.
  • Krishanteringsprocess.
  • Kommunikationsplanering.
  • Utbildningar och scenarioövningar.

Riskhantering, riskanalys och krishantering

Relaterat innehåll 

Vill du veta vad vi kan göra för dig?

I 30 år har vi hjälpt företag att förbättras. Kontakta våra säljare för prisuppgifter eller få mer material om CANEAs metodik för skapande av levande och effektiva ledningssystem som uppfyller alla krav inom olika standarder.