Tillbaka
Bra affärsplan blev ännu bättre

En framgångsrik energikoncern ville förnya och vidareutveckla en redan väl fungerande affärsplan med ny struktur och nytt innehåll.

Uppdragsgivaren

Kommunägt bolag med el- och fjärrvärmeproduktion, hållbara energitjänster samt infrastruktur och tjänster inom IT. Kundsegmenten är Privat, Företag, Fastighetsägare, Kommunen och Regionen.

Utmaningen

Bolaget stod inför ett generationsskifte där VD och flera nyckelpersoner i ledningen skulle gå i pension. Ersättare för nyckelpersonerna var utsedda och VD ville att den nya ledningen skulle utveckla affärsplanen tillsammans med sina företrädare så att de skulle ha de bästa förutsättningar för att fortsätta företagets framgångar.

Eftersom verksamheten hade vuxit genom flera nya tjänsteerbjudanden behövdes arbetet med affärsplanen förbättras. Styrelsen hade samtidigt begärt att affärsplanen skulle bli mer överskådlig och lättare att förstå. Då verksamheten var så diversifierad var det viktigt att dels låta varje affär utvecklas för sig själv samtidigt som synergier mellan de olika affärerna behövde säkerställas.

Uppdraget

Vi fick i uppdrag att under cirka ett år leda både styrelse och ledningsgrupp genom en hel cykel för affärsplaneringen. Uppdraget avslutades med att styrelsen enhälligt accepterade affärsplanen.

Så här gjorde vi

Vi tillsatte ett team med en senior strategikonsult som ledde dialogen med VD och styrelse kring innehållet i affärsplanen, och en strategikonsult som hjälpte ledningsgruppen med strukturen och framtagandet. Konsultstödet bestod bland annat av:

 • Genomförande av workshops med olika arbetsgrupper.
 • Framtagning av nya handlingsplaner.
 • Dokumentation av olika delar av affärsplanen.
 • Framtagning av presentationsmaterial för styrelsen.
 • Deltagande/vägledning vid seminarium för styrelsen.
 • Vidareutveckling av ledningsprocess för verkställande av affärsplan.

Stora delar av nulägesanalysen var redan utförd. Det som kvarstod var att gå igenom den befintliga affärsplanens struktur i detalj för att se vilka delar som skulle vara kvar, läggas till, tas bort eller flyttas till andra delar.

Vi tog fram ett förslag på övergripande struktur som antogs. Detta fungerade sedan tillsammans med ett detaljerat körschema som ledstjärna i det fortsatta affärsplanearbetet. Affärsplanen bestod av följande huvudsakliga delar:

 • Affärsidé, målbild och policy.
 • Koncernövergripande analys.
 • Koncernövergripande strategi.
 • Strategi per affär.
 • Road-map.
 • Organisation och kärnkompetenser.
 • Verkställande.

Affärsplanen lades upp efter de olika affärerna. I utvecklingsarbetet användes flera av våra verktyg för att underlätta förståelsen, fokusera på rätt saker och föra en bra dialog om hur affären skulle optimeras.

Uppdraget avslutades med ett tvådagars seminarium där ledningsgruppen inklusive de nya nyckelpersonerna fick presentera sina respektive delar för hela styrelsen. Därefter togs beslut om att godkänna affärsplanen.

Resultatet

Samtliga var mycket nöjda med genomförandet. Ledningsgruppen kände större ägarskap för affärsplanen, styrelsen tyckte att den hade fått ett stort lyft och var lätt att sätta sig in i. VD var speciellt nöjd över att kunna lämna över ett välskött bolag tillsammans med en tydlig affärsplan till sin efterträdare.

Den nya VD:n var på plats ett halvår senare och var imponerad och tacksam över att det fanns en så tydlig affärsplan som både styrelse och ledning stod bakom.