Hoppa till huvudinnehåll

Benchmarking

- En del av Operativ effektivitet & Ledningssystem

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Oftast är benchmark ett första steg i ett förändringsarbete. Vad som ingår i efterföljande arbete beror på resultatet från genomförd benchmarking.

Det övergripande målet för all benchmarking är att förbättra den egna verksamheten. När det gäller förbättringsinitiativ finns det tre viktiga frågor att ställa sig: ”Var är vi idag?”, ”Vart vill vi komma?” och ”Hur skall vi komma dit?”.

Benchmark ingår i CANEA Business Excellence och är främst en del av konceptet Operativ Effektivitet och Ledningssystem och används även ofta som verktyg inom Förändringsledning och Projektledning.

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss

Vad är benchmarking?

Benchmarking går enkelt beskrivet ut på att jämföra utvalda delar av sin egen organisation mot andra organisationer. Det är ett kraftfullt verktyg för att hitta möjliga förbättringar i den egna verksamheten och identifiera och implementera best practice. Typiska exempel på benchmarking är att jämföra t.ex. kostnader, priser, tekniska kvaliteter hos produkter, marknadsandelar, uppfattning om varumärke etc. I stort sett kan man jämföra eller ”benchmarka” nästan vad som helst.

Benchmarking är ett utmärkt arbetssätt att lära oss av andra, vare sig det handlar om att lära sig av sig själv (intern benchmarking – t.ex. olika avdelningar eller geografiska enheter), av konkurrenter (extern benchmarking), av företag som inte är konkurrenter men som finns i samma situation eller bransch (funktionell benchmarking) eller företag i helt andra branscher (generisk benchmarking).

Benchmarking besvarar dessa frågor

 1. Var är vi idag – eller hur bra är vi jämfört med andra enheter/konkurrenter/organisationer, beroende på vilken typ av benchmarking som är aktuell.
 2. Vart vill vi komma – benchmarking hjälper oss sätta relevanta mål för verksamheten och
 3. Hur skall vi komma dit – genom att studera och lära oss av andra verksamheter hittar vi en modell som passar vår verksamhet

Målet med benchmarking är att både förstå vad som skall förbättras och hur det skall göras.

Hur lyckas man med benchmarking?

Vår metodik för benchmarking kan delas in i två faser. Den första fasen handlar om själva benchmarkingen och den andra fasen handlar om att analysera resultaten och genomföra förändringar. De två faserna beskrivs närmare här nedan. Genom att använda vår beprövade metodik förbättras chanserna till ett lyckat benchmarkingprojekt och man undviker de viktigaste fallgroparna.

Benchmarking, benchmarka

Metodik - fas 1

 1. Det första steget är att bestämma vilken del av den egna verksamheten som ska benchmarkas. Det kan som sagt röra sig om allt från varor och tjänster till komplexa processer och dylikt inom organisationen.
 2. I nästa steg definieras mätmetoderna för benchmarkingen. I detta ingår att bestämma vad som ska mätas och hur det ska göras. Detta ligger sedan till grund för datainsamlingen i steg fyra.
 3. De tidigare stegen bestämde vad som skulle jämföras och hur detta skulle mätas. Nästa steg är nu att bestämma mot vem eller vilka vi ska genomföra vår benchmarking. Vem man väljer som motpart är också beroende av vilken sorts benchmarking det är man genomför.
 4. Beroende på vilken form av benchmarking det handlar om har datainsamlingen olika karaktär. Om det handlar om en detaljerad benchmarking där man besöker motpartens fabriker och kontor sker en stor del av datainsamlingen på plats även om inte det förberedande arbetet ska underskattas. En mer allmän och statistisk benchmarking är mer beroende av pålitliga externa och interna datakällor.
 5. Den insamlade informationen ska nu analyseras och det huvudsakliga målet med detta steg är att identifiera förbättringspotentialen.

Metodik - fas 2

 1. Utgående från den förbättringspotential som tidigare identifierats ska nu åtgärder definieras. Här ingår en prioritering, t.ex. utifrån potential, kostnad och/eller svårighet.
 2. Handlingsplaner för införande i den egna organisationen behöver upprättas. I detta ingår att i detalj beskriva hur detta ska gå till, vem som är ansvarig och när arbetet ska vara klart. För att sätta mål för exempelvis en förändrad process, tjänst eller produkt utgår vi från jämförelseobjekten och deras prestanda.
 3. Genomförandet handlar om att sätta handlingsplanerna i verket.
 4. Åtgärderna ska också utvärderas i syfte att utreda resultatet och effektiviteten av förändringarna. Oftast behövs vissa justeringar för att nå full effekt.
 5. Det sista steget är en genomgång och uppdatering av benchmarkingarbetet. Efter det att de tidigare förändringarna är gjorda ska en benchmarking av de nya arbetssätten genomföras

Kännetecknande för vårt upplägg är en tydlig koppling till verksamhetens strategi, hypoteser baserade på best practice som ger effektiva diskussioner, involverande och engagerande workshops samt strukturerad kompetensöverföring genom utbildning och coachning.

Här kan du läsa mer om implementering och förändringsledning: Förändringsledarskap, Förändringsmetodik & Projektledare

Anlita oss för benchmarking

Våra konsulter anlitas ofta som projektledare för större insatser, för att genomföra analyser och förstudier, som ledare för workshops och seminarier, som kursledare för utbildningar, som inspiratör vid events, eller som coach eller mentor.

Våra kunder brukar säga att fördelarna av att samarbeta med oss vid benchmark är bland annat att våra konsulter bidrar med:

 • Erfarenheter från flera olika branscher.
 • Effektiva modeller och verktyg från ett omfattande metodbibliotek.
 • Förmåga att snabbt och pedagogiskt överföra sin kompetens.
 • Positiv, engagerande och professionell approach till problemställningen.
 • Effektiva workshops.
 • Identifiering av kundens unika förutsättningar och anpassningar av upplägget för att få bäst effekt.

I mer än 25 år har vi hjälpt företag att förbättras. Vill du veta vad vi kan göra för dig?

Kontakta oss